“ಮ್ಹಜೆಂ ಮರಣ್ ಅವ್ಘಡ್ ನ್ಹಯ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲೆಂ”

Sunday 26 Jul 2015 3:35am
“ಮ್ಹಜೆಂ ಮರಣ್ ಅವ್ಘಡ್ ನ್ಹಯ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲೆಂ”
 

ಮಂಡ್ಯ: ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವೆಕ್ತಿಚೊ ಅತ್ಮೊ ತಾಚ್ಯಾ ಪುತಾಚ್ಯಾ ಕುಡಿಂತ್ ರಿಗುನ್, ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಯ್ಲೆಂ, ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗುನ್ 7 ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾ ಆದಿಂ ಘಡ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಪರತ್ ಜಿವಾಳ್ ಜಾಲಾ.
    ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಾಚ್ಯಾ ಸಾಗ್ಯ ಗ್ರಾಮಾಚೊ ಸಿ. ರಾಜು (45) ಜನೆರ್ 23’ವೆರ್ ಟಿ.ಕೆ ಹಳ್ಳೆ ಲಾಗಿಂ ಘಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೊ. ಬಾಯ್ಕಾಕ್ ಸುಣೆಂ ಆಡ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾನ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಚುಕುನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ ರಾಜುಚೊ ಮಾಂಡ್ಡೊ ಬಳಾನ್ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಟಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಹಲಗೂರು ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.
     ಹೆಂ ಘಡುನ್ 7 ಮ್ಹಹಿನೆಂ ಉತರ್ಲ್ಯಾತ್ ತರೀ, ಆತಾಂ ರಾಜುಚೊ ಆತ್ಮೊ ತಾಚ್ಯಾ 14 ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಪುತ್, ಚೇತನಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಯೇವ್ನ್ “ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಕಾರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಸುನ್ ವೆತಾನಾ ಕಾರಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಲೊಂಕ್ಡಾಚ್ಯಾ ರೊಡಾನ್ ಮಾರ್ನ್ ಮ್ಹಜೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಜೆಂ ಮರಣ್ ಅವ್ಘಡ್ ನ್ಹಯ್. ಏಕ್ ವ್ಯೆವಸ್ಥಿತ್ ಫಿತೂರಿ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ನ್ಯಾಯ್ ಜಾಯ್” ಮ್ಹಣ್ ಉಚಾರ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕುಟ್ಮಾಂಚಿ ಸಾಂಗುನ್ ಆಸಾತ್.
    ಅಶೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಸರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾಂನಿ ಪರತ್ ವಿಚಾರಣ್ ಹಾತಿಂ ಘೆಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಪೊಲಿಸಾಂಲಾಗಿಂ ವಿನತಿ ಕೆಲ್ಯಾ. ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಪರತ್ ಪ್ರಕರಣ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.