5 ಲಾಖಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಉಣೊ ಸಾಂಬಾಳ್? ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಾಯ್ಲಿಂಗ್ ನಾ

Friday 20 Jul 2012 5:29am
5 ಲಾಖಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಉಣೊ ಸಾಂಬಾಳ್? ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಾಯ್ಲಿಂಗ್ ನಾ
 

ಡೆಲ್ಲಿ, ಜುಲಾಯ್ 20: 2012-13ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಥಾವ್ನ್ ವಾರ್ಷಿಕ್ 5 ಲಾಖಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಉಣ್ಯಾ ಸಾಂಬಾಳಾಚ್ಯಾಂನಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ದುಡ್ವಾ ಖಾತ್ಯಾನ್ ಪರ್ಗಟ್ಲಾಂ. ಹೆರ್ ಖಂಚೋಯ್ ಆದಾಯ್ ಆಸೊಂಕ್ ನಜೊ ಆನಿ ಏಕ್ ಕಡೆ ಥಾವ್ನ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಂಬಾಳ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಹೆಂ ಲಾಗು ಜಾತಾ.

ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಓಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಣಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಿ ಫೆಬ್ರವರಿಂತ್ ನೊಟಿಫಿಕೇಶನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಜುಲಾಯ್ 31, 2012 ಭಿತರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ 2012-13ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಯೀ ಹೀ ರೇಗ್ರ್ ಲಾಗು ಜಾತಾ.

ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚೆ ಕಡೆ ಪಾನ್ ನಂಬರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಆನಿ ಫೋರ್ಮ್ 16 ಘೆತ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಅಶೆಂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೈಲಿಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ದಿಲ್ಯಾ.

ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂನಿ ಎಕೆ ಕಡೆ ಥಾವ್ನ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಂಬಾಳ್ ಜೋಡ್ನ್ ಆಸಾಜೆ, ಆನಿ ಬ್ಯಾಂಕಾ ಥಾವ್ನ್ 10 ಹಜಾರಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ವಾಡ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಸೊಂಕ್ ನಜೊ. ವಾರ್ಷಿಕ್ ಸಾಂಬಾಳ್ 5 ಲಾಖಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಂ ಲಾಗು ಜಾಯ್ನಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.