ಯುವಜನಾಥಂಯ್ ಉದ್ಯಮ್’ಶೀಲತಾ ಉತ್ತೇಜಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯೆವ್ಜಣ್

Friday 17 Jul 2015 11:41am
ಯುವಜನಾಥಂಯ್ ಉದ್ಯಮ್’ಶೀಲತಾ ಉತ್ತೇಜಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯೆವ್ಜಣ್
 

ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ: "ಆಮಿ ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆ ವಿರುದ್ಧ್ ಝುಜ್ ಮಾಂಡ್ಲಾಂ ಆನಿ ತೆಂ ಆಮಿ ಜಿಕ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್" ಮ್ಹಣ್ ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ವಿಗ್ಯಾನ್ ಭವನಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಚೆಂ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯೆವ್ಜಣ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕರ್ನ್ ಪ್ರಧಾನ್’ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ.
    ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಯುವಜನಾಂಚಿಂ ದೆಣಿಂ ಊರ್ಜಿತ್ ಕರ್ಚಿಂ ತಶೆಂಚ್ ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾಕ್ ಉತ್ತೇಜಿತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಉಪಕ್ರಮಾಂಕ್ ಮೋದಿನ್ ಚಾಲನ್ ದಿಲೆಂ. 2022’ಚ್ಯೆ ಭಿತರ್ ಸರ್ಕಾರ್ 40.2 ಕೊರೊಡ್ ಲೊಕಾಂಚಿಂ ದೆಣಿಂ ವೃದ್ಧಿ ಕರ್ಚೊ ಶೆವಟ್ ದವರ್ನ್ ಆಸಾ. "ಮಾದರಿ ಕೌಶಲ್ಯ" ರೀಣ್ ಯೆವ್ಜಣೆಂತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸುಲಭ್ ಜಾಯ್ಶೆಂ ಕೆಲಾಂ ಅಸೊನ್ ಹೆಂ ರೀಣ್ ಖಾತ್ರಿ ಫಂಡಾ ಸಂಗಿಂ ಗಾಂಟಾಯ್ಲಾಂ. ಹ್ಯೆ ವರ್ವಿಂ ಲ್ಹಾನ್ ರೀಣ್ ದಿತಾನಾ ಬ್ಯಾಂಕಾಂಕ್ ಅಪಾಯ್ ಉಣೊ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರಧಾನಿನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.