ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರಿಂಕ್ ಧರ್ಚಿ ಪೊಲಿಸಾಂಚಿ ಯೆವ್ಜಣ್ ನಿರ್ಫಳ್; ಚಲಿಯೆಚೆರ್ ಪರತ್ ರೇಪ್!

Sunday 12 Jul 2015 12:58pm
ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರಿಂಕ್ ಧರ್ಚಿ ಪೊಲಿಸಾಂಚಿ ಯೆವ್ಜಣ್ ನಿರ್ಫಳ್; ಚಲಿಯೆಚೆರ್ ಪರತ್ ರೇಪ್!
 

ಮುಂಬೈ: 17 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಂನಿ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಚಲಿಯೆನ್ ಪೊಲೀಸಾಂಕ್ ದೂರ್ ದಿಲೆಂ.
    ದುಷ್ಕರ್ಮಿಂಕ್ ಧುರಂಕ್ ಯೆವ್ಜಣ್ ಮಾಂಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಹಾಯಕ್ ಪೊಲಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರಾನ್ ಉಪಾವ್ ಕರ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಭೆಟ್ ಕರುಂಕ್ ಚಲಿಯೆ ಕರ್ನಾ ವೆವಾಸ್ಥಾ ಕರಯ್ಲಿ. ಅಶೆಂ ತೆ ದುಷ್ಕರ್ಮಿ ಚಲಿಯೆಕ್ ಭೆಟೊಂಕ್ ಯೆತಾನಾ ತಾಂಕಾಂ ಖೈದ್ ಕರ್ಚೊ ಪೊಲಿಸಾಂಚೊ ಇರಾದೊ ಜಾವ್ನಾಸ್’ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಘಡ್ಲೆಂ ದುಸ್ರೆಂಚ್. ಚಲಿಯೆಕ್ ಧಾಡ್ನ್, ಪೊಲಿಸ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಪಾಂವ್ಚೆ ಆದಿಂಚ್ ತೆ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಂ ಪರತ್ ದುಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಿಚೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರ್ನ್ ಪೋಳ್ನ್ ಧಾಂವ್’ಲ್ಲೆ!. ಹೊ ವಿಶಯ್ ಕಳಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ಸಹಾಯಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರಾಕ್ ಡಿಸ್’ಮಿಸ್ ಕೆಲಾಂ.  ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸೊಧ್ನಾಂ ಚಲವ್ನ್ ದೋಗ್ ಅತ್ಯಾಚಾರಿಂಕ್ ಧರ್ಲಾಂ. ತನ್ಕಿ ಚಾಲು ಆಸಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.