ಧುವೆಕ್ ಕರಿಯಮಣಿ ಬಾಂಧುನ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಬಾಪುಯ್ !

Sunday 5 Jul 2015 2:55am
ಧುವೆಕ್ ಕರಿಯಮಣಿ ಬಾಂಧುನ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಬಾಪುಯ್ !
 

    ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆ ಖಾತಿರ್ ಜಿವಿತ್’ಚ್ಚ್ ರಿಸ್ಕೆರ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಂಯಾಂಕ್ ತುಮಿಂ ಪಳೆಲಾಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಏಕ್ಲೊ ಕಾಮುಕಿ ಬಾಪುಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಧುವೆಕ್ ಕರಿಯಮಣಿ ಬಾಂಧುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲೈಂಗಿಕ್ ಸುಖಾಕ್ ವಾಪಾರ್ತಾಲೊ.
    ವ್ಹಯ್, ಮಧುರೈಂತ್ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾಂ ಆಸೊನ್ ಡ್ರೈವರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ಚೊ ಬಿ. ಗಣೇಶ್ ಮೂರ್ತಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಮುಕ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ಧುಂವಾಂ ಪಯ್ಕಿ 13 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಧುವೆಕ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವರ್ಸಾಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲೈಂಗಿಕ್ ತಾನೆಕ್ ವಾಪಾರ್ತಾಲೊ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಧುವೆಕ್ ಕರಿಯಮಣಿ ಬಾಂಧುನ್ ಪತಿಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.
    ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಹೊ ಕಾಮುಕಿ ಗಾಂಜಾ ಸೆಂವುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನೆಣ್ತ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಧುಂವಾಂ ಮುಕಾರ್’ಚ್ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಧುವೆಚೆರ್ ಭಲಾತ್ಕಾರ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಧುವೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಅಣ್ವೆಪಣಾವಿಶಿಂ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ದೂರ್ ದಿಲ್ಲೆವೆಳಿಂ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಗಣೇಶಾಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲಾ. ತನ್ಕಿ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಮೊಗಿ ಮುಕಾರ್ ಚಲಿಯೆಚ್ಯೆರ್ ಬಲಾತ್ಕಾರ್!

ಮೊಗಿ ಮುಕಾರ್ ಚಲಿಯೆಚ್ಯೆರ್ ಬಲಾತ್ಕಾರ್!

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಿ ಮುಕಾರ್ ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವಾನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚೆಂ ಬಲಾತ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲುಕಾಚ್ಯಾ ಜೋಳದಾಳ್ ರಾನಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾ. ತೊ ಯುವಕ್ ಆನಿಂ ತಿ ಚಲಿ ಸಯ್ರಿಂ ಜಾವ್ನಾಸುನ್, ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್...

ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವಾನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಚ್ಯೆರ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಕೆಲೊ ಅತ್ಯಾಚ್ಯಾರ್!

ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವಾನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಚ್ಯೆರ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಕೆಲೊ ಅತ್ಯಾಚ್ಯಾರ್!

ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವಾನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಚ್ಯೆರ್ 72 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಮುಕಿ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ನಿರಂತರ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಅತ್ಯಾಚ್ಯಾರ್ ಚಲಯ್ಲೊ. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. 10 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೆ...

ಚಿಂತಾಮಣಿಂತ್ ಮಹಾ ಸ್ಫೋಟ್

ಚಿಂತಾಮಣಿಂತ್ ಮಹಾ ಸ್ಫೋಟ್

ಚಿಂತಾಮಣಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ್ ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣ್ಯಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಂತ್ ಮಹಾ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾವ್ನ್ ನಶೀಬಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಮಹಾ ಅವ್ಘಡ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೆ ಚುಕ್ಲಾಂ. 2 ಲೊರಿಂನಿ 900 ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರಾಂ ಆಸ್’ಲ್ಲಿಂ ಬೋಂಬ್ ರಿತಿನ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ಖಂಯ್...

ಅತ್ಯಾಚಾರಾಚ್ಯಾ ಅಪ್ರಾದಾಂತ್ ಭಾರತ್ ಚೊವ್ತ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್!

ಅತ್ಯಾಚಾರಾಚ್ಯಾ ಅಪ್ರಾದಾಂತ್ ಭಾರತ್ ಚೊವ್ತ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್!

ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯೆ ಶೋಷಣ್ ಆನಿಂ ಅತ್ಯಚಾರ್ ದಿಸಾಂದೀಸ್ ಚಡೊನ್ ಯೆತಾ ಆನಿಂ ಹ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಕೇಂದ್ರ್ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೇನಕಾ ಗಾಂಧಿನ್ ವಾರ್ತಾಹರಾಂ ಮುಕಾರ್ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸ್ತ್ರೀ ವಾರ್ತಾಹರಾಂಕ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಜಾಲಾಂ...

ಗ್ರೇಸ್ತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಚಾರಾಚೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ನ್, ದುಡು ಲುಟ್ತಾಲೆಂ ಚೆಡುಂ!

ಗ್ರೇಸ್ತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಚಾರಾಚೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ನ್, ದುಡು ಲುಟ್ತಾಲೆಂ ಚೆಡುಂ!

ದಿಲ್ಲಿಂತ್ಲೆಂ 21 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ ಎಕ್ಲೆಂ, ದುಡು ಕಮಾಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ವಾಯ್ಟ್ ವಾಟ್ ಧರ್ತಾನಾ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಸಾಂಪ್ಡಾಲಾಂ. ಗ್ರೇಸ್ತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚಿ ವಳಖ್ ಕರ್ನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಚೆ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಚಾರಾಚೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೆಷ್ಟಾವ್ನ್ ದುಡು ಲುಟ್ತಾಲೆಂ...

ಪ್ರಚಾರಾ ಖಾತಿರ್ ಚೆಡ್ವಾಂ, ರೈಲಾರ್ ತೊಂಡಾಕ್ ಕೊಂಡೊಮ್ ಲಾವ್ನ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ತಾತ್!

ಪ್ರಚಾರಾ ಖಾತಿರ್ ಚೆಡ್ವಾಂ, ರೈಲಾರ್ ತೊಂಡಾಕ್ ಕೊಂಡೊಮ್ ಲಾವ್ನ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ತಾತ್!

ಚೀನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ರೈಲಾಂನಿ ತೊಂಡಾಕ್ ಕೊಂಡೊಮ್ ಲಾವ್ನ್ ಚೆಡ್ವಾಂ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ತಾತ್. ಚೆಡ್ವಾಂಚೆಂ ಹೆಂ ವರ್ತನ್ ಪಳವ್ನ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕಾಂನಿ ತಾಂಚ್ಯೊ ತಸ್ವೀರ್ಯ್ಯೊ ಕಾಡ್ನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ಯಾತ್. ಹೆಂ ಪಳವ್ನ್ ಆತಾಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಚರ್ಚಾ ಸುರು...

ದಿಲ್ಲಿಂತ್, ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಕಾರಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲೊ

ದಿಲ್ಲಿಂತ್, ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಕಾರಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲೊ

ಸನ್ವಾರಾ ದೀಸ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಎಕಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಅಪಹರ್ಸುನ್, ಕಾರಾಚೆರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಚಲ್ಚಾ ಕಾರಾರ್’ಚ್ಚ್, ತೆಗಾಂ ಕಾಮುಕಿಂನಿ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಚಲಯಿಲ್ಲಿ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಹ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ದೂರ್ ದಿಲಾಂ. ಅತ್ಯಚಾರಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ 21 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ...

ಬಾಲ್ಕನಿಂತ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್, ಸೆಜಾರ್ಚಾ ಚೆಡ್ವಾನ್ ರಕ್ಷಣ್ ದಿಲೆಂ

ಬಾಲ್ಕನಿಂತ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್, ಸೆಜಾರ್ಚಾ ಚೆಡ್ವಾನ್ ರಕ್ಷಣ್ ದಿಲೆಂ

ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ, ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಕಿತ್ಲಿ ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರೀ ಘಡ್ಚೆಂ ಘಡೊನ್ ವ್ಹೆತಾಚ್. ತಶೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ ಘರಾಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೊಡ್ನ್, ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್...

ಚೆಡ್ಯಾ ವಯ್ರ್, ಧಾ ಜಣಾಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಅತ್ಯಚಾರ್

ಚೆಡ್ಯಾ ವಯ್ರ್, ಧಾ ಜಣಾಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಅತ್ಯಚಾರ್

ಭಾರತಾಂತ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಚಡೊನ್ ವ್ಹೆತಾತ್. ಚೆಡ್ವಾಂ, ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಂತ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಉಳ್ಟೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಂತ್ 10 ಚೆಡ್ವಾಂನಿ ಮೆಳೊನ್, ಎಕಾ ಚೆಡ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್...

ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಸೆಕುಂದಾಚಾ ಅಂತರಾಚೆರ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಬಚಾವ್ ಜಾಲಿಂ!

ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಸೆಕುಂದಾಚಾ ಅಂತರಾಚೆರ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಬಚಾವ್ ಜಾಲಿಂ!

ಎಕಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಿ ಭುರ್ಗಿಂ, ಸಾಂಜೆರ್ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಸಂಪ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಬಸ್ಸಾರ್ ಬಸ್ಲಿಂ. ಚಾಲಕಾನ್ ಬಸ್ ಚಾಲು ಕರ್ನ್ ಥೊಡೊಚ್ ವೇಳ್ ಚಲಯ್ಲಾಂ. ತಾಕಾ ಕಿತೆಂಗಿ ಹುಲ್ಪೊಂಚೊ ವಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ತಕ್ಷಣ್ ತಾಂಣೆಂ ಬಸ್ ಮಾರ್ಗಾ ದೆಗೆನ್ ವ್ಹರ್ನ್ ರಾವಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಕ್ಷಣ್...

ಕಿಡ್ನಿ ವಿಕ್ರ್ಯಾ ಜಾಳಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲೆಂ

ಕಿಡ್ನಿ ವಿಕ್ರ್ಯಾ ಜಾಳಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲೆಂ

ಕಿಡ್ನಿ ವಿಕ್ರ್ಯಾ ಜಾಳ್, ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಠಿಕಾಣ್ಯಾಂನಿ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ನವಿದಿಲ್ಲಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಆಪೊಲ್ಲೊ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚ್ಯಾ ನೆಪ್ರೊಲೊಜಿಸ್ಟ್ ದಾಕ್ತೆರಾಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಂಕ್, ಕಿಡ್ನಿ ವಿಕ್ರ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗಿದಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್’ಲ್ಲಿ ಖಬಾರ್ ಮೆಳೊನ್, ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಖೈದ್...

ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಉದಾಕ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್, ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲೊ!

ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಉದಾಕ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್, ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲೊ!

ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಉದಾಕ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಳ್ಕಿಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್, ಅಪ್ರಾಪ್ತ್ ಚೆಡ್ವಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಹಾಸನ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾ. ಕಿಶೋರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ, ಆರೋಪಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹಾಸನ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹೋಬಳಿ ಗಾಂವ್ಚೊ ನಿವಾಸಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಕಿಶೋರ್, ವಳ್ಕಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ಎಕ್ಲೆಂ ಚೆಡುಂ...

ಸ್ತ್ರೀ ಜಡ್ಜಾ ಸಂಗಿಂ ಚಾಲಕಾಚೆಂ ಅನುಚಿತ್ ವರ್ತನ್

ಸ್ತ್ರೀ ಜಡ್ಜಾ ಸಂಗಿಂ ಚಾಲಕಾಚೆಂ ಅನುಚಿತ್ ವರ್ತನ್

ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೈವರ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ವಾಯ್ಟ್ ವರ್ತನಾ ವರ್ವಿಂ ಖಬ್ರಾಂನಿ ಆಸ್ತಾತ್. ನವಿದಿಲ್ಲಿಂತ್ ಸ್ತ್ರೀ ಜಡ್ಜಾ ಸಂಗಿಂ ಚಾಲಕಾನ್ ಅನುಚಿತ್ ವರ್ತನ್ ಕೆಲಾಂ. ಶೊಪಿಂಗಾಕ್ ಗೆಲ್ಲಿ ತಿ ವೇಳ್ ಕರ್ನ್ ಆಯ್ಲಿ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ರಾಕಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್...

ದೂರ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್, ಉಜೊ ಲಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ್!

ದೂರ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್, ಉಜೊ ಲಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ್!

ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗೊ ಫೇಸ್ ಬುಕಾರ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಸ್ವೀರೆಕ್ ನಿಂದಾ ಕರ್ನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಸಹಪಾಠಿ ವಿರೋಧ್, ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ದೂರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಂಣಿಂ ತಾಚೆಂ ದೂರ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ತಾಂಣೆಂ ಆಪ್ಣಾಕ್’ಚ್...

ಜಬರ್’ದಸ್ತೆನ್ ಗರ್ಭ್’ಪಾತ್ ಕರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ

ಜಬರ್’ದಸ್ತೆನ್ ಗರ್ಭ್’ಪಾತ್ ಕರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ

ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಶೋಷಣ್ ಜಾಲ್ಲೆ ವಿಶಿಂ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತುಮಿ ವಾಚ್ಲಾಂ ವ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ. ತಸಲ್ಯಾಚ್ ಘಟನಾಚಿ ವರ್ದಿ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ. ಎಕಾ ಅಪ್ರಾಪ್ತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆರೋಪಿಕ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಸಾರ್ಕಿ ಶಿಕ್ಷಾ...

ಲೊಣ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ 35 ಲಾಖಾಂಚ್ಯೊ ಮಾದಕ್ ವಸ್ತು

ಲೊಣ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ 35 ಲಾಖಾಂಚ್ಯೊ ಮಾದಕ್ ವಸ್ತು

ಮಾದಕ್ ವಸ್ತುಂ ಚೊರಿಯಾಂ ಸಾಗ್ಸುಂಚೆಂ ಏಕ್ ಪ್ರಕರಣ್ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲಾ. ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ವಿಮಾನ್ ಥಳಾರ್ ಮಾದಕ್ ದೃವ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾನ್ ಸೊಧ್ನಾಂ ಕರ್ನ್, ಎಕಾ ಆರೋಪಿಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲಾಂ. ಚೆನ್ನೈ ಮುಳಾಚೊ ಜಾಕೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಆರೋಪಿ...

ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಬರಿಂ ನಟನ್ ಕರ್ನ್, ಕಾಮುಕಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೆ ಬಚಾವ್ ಜಾಲೆಂ!

ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ನಟನ್ ಕರ್ನ್, ಕಾಮುಕಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೆ ಬಚಾವ್ ಜಾಲೆಂ!

8 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನ್ ಹುಶಾರ್’ಗಾಯ್ ದಾಖಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅತ್ಯಚಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಬಚಾವ್ ಜಾಲಾಂ. ಚೆಡ್ವಾನ್ ಮೆಲ್ಲೆಬರಿಂ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಭಿಯೆಲ್ಲೊ ಕಾಮುಕಿ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಪರಾರ್ ಜಾಲೊ. ದಿಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಕರಾರಿ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂಚಾ ವೆಳಾರ್...

ಡ್ರಾಪ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್...?

ಡ್ರಾಪ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್...?

ಡ್ರಾಪ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್, ಎಕ್ಸುರ್ಯ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಕಾರಾರ್ ಬಸವ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲ್ಯಾ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಂನಿ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಬಲತ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಕೊಲ್ಕತ್ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಲ್ಟ್ ಲೇಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್-5, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಎಕಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೆಂ...

ಮಹಾರಾ‍‍ಷ್ಟ್ರಾ ಪುಲ್ಗಾವಾಂತ್ ಆಸ್ಚಾ ’ಆಮ್ಯುನೇಶನ್ ಡಿಪ್ಯಾಂತ್’ ಭಯಂಕರ್ ಉಜೊ!

ಮಹಾರಾ‍‍ಷ್ಟ್ರಾ ಪುಲ್ಗಾವಾಂತ್ ಆಸ್ಚಾ ’ಆಮ್ಯುನೇಶನ್ ಡಿಪ್ಯಾಂತ್’ ಭಯಂಕರ್ ಉಜೊ!

ಮಹಾರಾ‍‍ಷ್ಟ್ರಾ ಪುಲ್ಗಾವಾಂತ್ ಆಸ್ಚಾ ಆಮ್ಯುನೇಶನ್ ಡಿಪ್ಯಾಕ್ ಭಯಂಕರ್ ಉಜೊ ಲಾಗೊನ್, 17 ಜಣ್ ಮೆಲೆ ಆನಿ 19 ಜಣ್ ಘಾಯೆಲ್ಯಾತ್. ಮಂಗ್ಳಾರಾ ದೀಸ್ ರಾತ್ಚಾ ಮದ್ಯಾನೆರ್, 1.30 ಥಾವ್ನ್ 2 ವೊರಾಂಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್...

ಮಾದಕ್ ದೃವ್ಯಾಂ ಖಾವಂವ್ನ್, ಚೆಡ್ವಾಚ್ಯೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಮಾದಕ್ ದೃವ್ಯಾಂ ಖಾವಂವ್ನ್, ಚೆಡ್ವಾಚ್ಯೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಬ್ರೆಜಿಲಾಂತ್ ಕಾಮುಕಾಂನಿ 16 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಚೆಡ್ವಾ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕರ್ನ್, ತಾಚಿ ದೃಶ್ಯಾಂ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಲೆಬರಿಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಆಮಾಲ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪೀವನ್ ದೀವ್ನ್, ಮಾದಕ್ ದೃವ್ಯಾಂ...

ಮೊಗಾರ್ ಪಡೊನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಕ್, ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಅಪಹರ್ಸಿಲಾಂ

ಮೊಗಾರ್ ಪಡೊನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಕ್, ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಅಪಹರ್ಸಿಲಾಂ

ಮೋಗ್ ಕರ್ನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಅಪಹರ್ಸಿಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಜೈಭೀಮ್ ನಗರಾಚೊ ಚೆಡೊ ಆನಿ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಂತ್ಲೆಂ ಚೆಡುಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮೊಗಾರ್...

ಸಂಭ್ರಮಾ ವೆಳಾರ್ ಫಾಯರಿಂಗ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ, ಅನಾಹುತಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲೆಂ!

ಸಂಭ್ರಮಾ ವೆಳಾರ್ ಫಾಯರಿಂಗ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ, ಅನಾಹುತಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲೆಂ!

ಕಾಜಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಚಡ್ ಆಸ್ತಾ. ತಾಂತುಯಿ ಉತ್ತರ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಚಲ್ಚಾ ಕಾಜಾರ್ ಸಂಭ್ರಮಾ ವೆಳಿಂ ಬಂದೂಕ್/ಪಿಸ್ತುಲೆ ಥಾವ್ನ್ ವಾರ್ಯಾಕ್ ಗುಳೆ ಸೊಡ್ತಾತ್. ಹಾಚ್ಯೆ ವರ್ವಿಂ ಅವ್ಘಡಾಂ ಘಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಫಾಯರಿಂಗ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಣಾನ್...

ಬೊಯ್ ಫ್ರೆಂಡಾಕ್ ಬೈಕ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ತಿಣೆಂ ಕೆಲೆಂ ಕಿತೆಂ?

ಬೊಯ್ ಫ್ರೆಂಡಾಕ್ ಬೈಕ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ತಿಣೆಂ ಕೆಲೆಂ ಕಿತೆಂ?

ಸಬಾರ್ ಪ್ರಕರಣಾಂನಿ ಚೆಡೆ ಇನಾಮ್ ದಿತಾತ್. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೋಗ್ ಕರ್ನಾರಾಕ್ ಇನಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಬೈಕ್ ದಿವಯ್ಲಾಂ ಎಕಾ ಪ್ರೇಯಸಿನ್. ಬೈಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಿಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಕಾಮ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಮುಕಾರ್ ವಾಚಾ...

ದುಡ್ವಾ ಖಾತಿರ್ ಆಂಧ್ರಾಚಿ ಚೆಡ್ವಾಂ ವಿಕ್ತಾತ್

ದುಡ್ವಾ ಖಾತಿರ್ ಆಂಧ್ರಾಚಿ ಚೆಡ್ವಾಂ ವಿಕ್ತಾತ್

ವಿದೇಶಾಂತ್ ಹಾತ್’ಬರ್ ಸಾಂಬಾಳಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಕೊಣಾಕ್ ಖುಶಿ ಜಾಯ್ನಾ. ಖಾಡಿ ದೇಶಾಂತ್ ಘರ್ ಕಾಮಾಂ ಧರ್’ಲ್ಲಿಂ ವಿವಿಧ್ ಕಾಮಾ ಖಾತಿರ್ ವ್ಹೆಚಿಂ ಚೆಡ್ವಾ ಉದ್ಯಮಿಂಚಾ ಹಾತಾಕ್ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್ ಕಷ್ಟಾತಾತ್. ಆಂಧ್ರಾ ಪ್ರದೇಶಾಚಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂ...

ಫೊರ್ಚುನಾರ್ ಕಾರ್ ಉಜ್ಯಾಕ್ ಬಲಿ!

ಫೊರ್ಚುನಾರ್ ಕಾರ್ ಉಜ್ಯಾಕ್ ಬಲಿ!

ಘರಾ ಮುಕಾರ್ ಉಬೆಂ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಾಕ್ ದೊಗಾಂ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಂನಿ ಉಜೊ ದಿಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್’ಚ್ಯಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇ ಔಟಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ತೆಂ ಕಾರ್ ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿಚೆ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ರಾಜಕೀಯ್ ದ್ವೇಷಾ ವರ್ವಿಂ ಮಂತ್ರಿಚ್ಯಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರಾಂನಿ...

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್’ಚ್ಚ್ ಆವಯ್ಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್’ಚ್ಚ್ ಆವಯ್ಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಎಕಾ ಎಕ್ಸುರ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಭೆಷ್ಟಾವ್ನ್ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಥಾಣೆ ಪರಿಸರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಲ್ವಾ ಲಾಗಿಂ ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ಘೊವಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ತಾಲಿ. ಸುಮಾರ್ 4 ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್...

ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್, ಭಿತರ್ಲೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ!

ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್, ಭಿತರ್ಲೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ!

ಏಕ್ ಚಲಿ, ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಭಿತರ್ಲೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಅರ್ಧೆಂ ವಿಣ್ಗೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಪೊಲಿಸಾಂ ಲಾಗಿಂ ವಾದ್ ಚಲಂವ್ಚೊ ವಿಡಿಯೊ ಎಕಾ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲಾ. ಗುಜ್ರಾತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಅಹಮದಬಾದ್’ಚ್ಯಾ ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾಂ...

ಪಾಸ್’ಪೊರ್ಟಾಕ್ ಬಾಪಾಯ್ಚಾ ನಾಂವಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ

ಪಾಸ್’ಪೊರ್ಟಾಕ್ ಬಾಪಾಯ್ಚಾ ನಾಂವಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ

ಥೊಡ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಂನಿ ಪಾಸ್’ಪೊರ್ಟಾಂತ್ ಬಾಪಾಯ್ಚಾ ನಾಂವಾ ಬದ್ಲಾ ಆವಯ್ಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾವ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ದಿಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಹೈಕೊಡ್ತಿನ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ತೀರ್ಪ್ ದಿಲಾಂ. ಎಕಾ ಕೇಸಿಚ್ಯಾ ವಿಚಾರಣಾ ವೆಳಾರ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಹಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್...

ಕೆನಾಡಾಚ್ಯಾ ರಾನಾಂನಿ ಉಜೊ: ತೆಲಾಚಾ ಕಾಮಾಗಾರಾಂಕ್ ಕ್ಯಾಂಪಾ ಥಾವ್ನ್ ವಚೊಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ

ಕೆನಾಡಾಚ್ಯಾ ರಾನಾಂನಿ ಉಜೊ: ತೆಲಾಚಾ ಕಾಮಾಗಾರಾಂಕ್ ಕ್ಯಾಂಪಾ ಥಾವ್ನ್ ವಚೊಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ

ಸಾಧಾರಣ್ 12,000 ತೆಲಾ ಕಾಮಾಗಾರಾಂಕ್ ಜ್ಯೆ ರೆಂವೆರ್ ಬಾಂದ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಯಾಂಪಾನಿ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ತಾತ್ ತಾಂಕಾಂ ವ್ಹಸ್ತಿ ಸೊಡುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಫೊರ್ಟ್ ಮೆಕರ್ರಿ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾಕ್ ಭಯಂಕರ್ ಉಜೊ ಲಾಗ್’ಲ್ಲೊ, ತೊ ಅಜೂನೀ ಪಾಲ್ವಾನಾಸ್ತಾಂ ಕ್ಯಾಂಪಾ ಕುಶಿಕ್ ಧಾಂವತ್ತ್...

ಹ್ಯಾ ನಾರಿಂಚೆ ಸತ್, ವಿಜ್ಮಿತ್ ಕರ್ತಾ!

ಹ್ಯಾ ನಾರಿಂಚೆ ಸತ್, ವಿಜ್ಮಿತ್ ಕರ್ತಾ!

ಚೆಡ್ವಾಂ ವಿಶಿಂ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ವಿಚಾರಾ ವಿಶಿಂ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೀಕ್ಷಾಚಿ ವರ್ದಿ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್’ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಕರ್ತಾ ಖಂಯ್. ಆತಾಂಚ್ಯೊ ಚಲಿಯೊ ಲೈಂಗಿಕತಾ ಆನಿ ಲಿಂಗಾವಿಶಿಂ ಪರ್ನಿ ಕಲ್ಪನಾಂ ಕುಶಿಕ್ ದವರ್ನ್ ನವ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾನ್ ಚಲೊಂಕ್ ಖುಶಿ...

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.