ಧುವೆಕ್ ಕರಿಯಮಣಿ ಬಾಂಧುನ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಬಾಪುಯ್ !

Sunday 5 Jul 2015 2:55am
ಧುವೆಕ್ ಕರಿಯಮಣಿ ಬಾಂಧುನ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಬಾಪುಯ್ !
 

    ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆ ಖಾತಿರ್ ಜಿವಿತ್’ಚ್ಚ್ ರಿಸ್ಕೆರ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಂಯಾಂಕ್ ತುಮಿಂ ಪಳೆಲಾಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಏಕ್ಲೊ ಕಾಮುಕಿ ಬಾಪುಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಧುವೆಕ್ ಕರಿಯಮಣಿ ಬಾಂಧುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲೈಂಗಿಕ್ ಸುಖಾಕ್ ವಾಪಾರ್ತಾಲೊ.
    ವ್ಹಯ್, ಮಧುರೈಂತ್ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾಂ ಆಸೊನ್ ಡ್ರೈವರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ಚೊ ಬಿ. ಗಣೇಶ್ ಮೂರ್ತಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಮುಕ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ಧುಂವಾಂ ಪಯ್ಕಿ 13 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಧುವೆಕ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವರ್ಸಾಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲೈಂಗಿಕ್ ತಾನೆಕ್ ವಾಪಾರ್ತಾಲೊ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಧುವೆಕ್ ಕರಿಯಮಣಿ ಬಾಂಧುನ್ ಪತಿಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.
    ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಹೊ ಕಾಮುಕಿ ಗಾಂಜಾ ಸೆಂವುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನೆಣ್ತ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಧುಂವಾಂ ಮುಕಾರ್’ಚ್ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಧುವೆಚೆರ್ ಭಲಾತ್ಕಾರ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಧುವೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಅಣ್ವೆಪಣಾವಿಶಿಂ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ದೂರ್ ದಿಲ್ಲೆವೆಳಿಂ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಗಣೇಶಾಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲಾ. ತನ್ಕಿ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.