ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಚೆಂ ಅಪಹರಣ್ ಕರ್ನ್ ಬಲಾತ್ಕಾರ್

Sunday 21 Jun 2015 2:42am
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಚೆಂ ಅಪಹರಣ್ ಕರ್ನ್ ಬಲಾತ್ಕಾರ್
 

ಮಾಗಡಿ: ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಚೆಂ ಅಪಹರಣ್ ಕರ್ನ್, ತಿಚೆರ್ ಬಲಾತ್ಕಾರ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಯುವಕಾಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಇಷ್ಟಾಂಕ್ ಕುದೂರು ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಬಂಧೆಂತ್ ಘಾಲಾ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಸೊಮಾರಾ ಇಸ್ಕೊಲಾ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲೊ ಆರೋಪಿ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಪುಸ್ಲಾವ್ನ್, ಘರಾ ಪಾವಯ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುನ್, ಕಾರಾಂತ್ ಬಸೊವ್ನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲೋಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾಕ್ ಆಪೊವ್ನ್ ವ್ಹರ್ನ್ ತಿಚೆರ್ ಬಲಾತ್ಕಾರ್ ಕೆಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್, ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹೊ ವಿಶಯ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಚತ್ರಾಯ್ ದೀವ್ನ್, ತಿಕಾ ಘರಾ ಸೊಡ್ಲೆಂ.
    ಹೊ ವಿಶಯ್ ಕಳ್ಳ್ಯಾ ತಕ್ಷಣ್ ಘರ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ ಆನಿ ಪ್ರಕರಣಾಚಿ ಗಂಭೀರತಾ ಸಮ್ಜುನ್ ಬಾರಿಕ್ಸಾಣೆನ್ ತನ್ಖಿ ಚಲಯ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲೂಕಾಚ್ಯಾ ಹೆಬ್ಬೂರು ಹೋಬಳಿಚ್ಯಾ ಚಿಕ್ಕಾಪುರ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಗಿರೀಶ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಕೈದ್ ಕೆಲಾ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕಾರಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಇಷ್ಟಾಂಕೀ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ತಾಬೆಂತ್ ಘೆತ್ಲಾ.
ಘಡಿತಾಚೆಂ ವಿವರ್: ಚೆಡ್ವಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುನ್ ಆಸ್ಲೊ ಗಿರೀಶ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾನ್ ತಿಕಾ ಇಸ್ಕೊಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಅಪಹರಣ್ ಕರ್ನ್ ನೆಲಮಂಗಲ ಕುಶಿನ್ ಆಪೊವ್ನ್ ವೆಲ್ಲೆಂ. ಹೈವೇಚೆರ್ ಕಾರ್ ಪಾಡ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ರಾವೊವ್ನ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಾಕ್ ಆಪೊವ್ನ್ ಹಾಡಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗುನ್ ಧಾಡ್ನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಚರ್ ಬಲಾತ್ಕಾರ್ ಚಲಯ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತ್ಯಾಚ್ ಕಾರಾಂತ್ ತಿಕಾ ಆಪೊವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಲಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಲಾಗಿಂ ಸೊಡ್ನ್ ಧಾಂವ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳಾ. ಹ್ಯಾ ಕರ್ತುಬಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ಲ್ಯಾ ಹಬ್ಬೂರು ಗಂಗರಾಜು, ಕೆಂಪರಾಜು ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಂನಿ’ಯೀ ತಿಚೆರ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಕೆಲಾ ಆಸ್ತಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ಆಸಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್, ಕಾರ್ ತಾಬೆಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ಕುದೂರು ಪೋಲಿಸ್ ತನ್ಖಿ ಮುಂದರ್ಸುನ್ ಆಸಾತ್.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಮೊಗಿ ಮುಕಾರ್ ಚಲಿಯೆಚ್ಯೆರ್ ಬಲಾತ್ಕಾರ್!

ಮೊಗಿ ಮುಕಾರ್ ಚಲಿಯೆಚ್ಯೆರ್ ಬಲಾತ್ಕಾರ್!

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಿ ಮುಕಾರ್ ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವಾನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚೆಂ ಬಲಾತ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲುಕಾಚ್ಯಾ ಜೋಳದಾಳ್ ರಾನಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾ. ತೊ ಯುವಕ್ ಆನಿಂ ತಿ ಚಲಿ ಸಯ್ರಿಂ ಜಾವ್ನಾಸುನ್, ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್...

ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವಾನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಚ್ಯೆರ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಕೆಲೊ ಅತ್ಯಾಚ್ಯಾರ್!

ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವಾನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಚ್ಯೆರ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಕೆಲೊ ಅತ್ಯಾಚ್ಯಾರ್!

ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವಾನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಚ್ಯೆರ್ 72 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಮುಕಿ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ನಿರಂತರ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಅತ್ಯಾಚ್ಯಾರ್ ಚಲಯ್ಲೊ. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. 10 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೆ...

ಅತ್ಯಾಚಾರಾಚ್ಯಾ ಅಪ್ರಾದಾಂತ್ ಭಾರತ್ ಚೊವ್ತ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್!

ಅತ್ಯಾಚಾರಾಚ್ಯಾ ಅಪ್ರಾದಾಂತ್ ಭಾರತ್ ಚೊವ್ತ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್!

ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯೆ ಶೋಷಣ್ ಆನಿಂ ಅತ್ಯಚಾರ್ ದಿಸಾಂದೀಸ್ ಚಡೊನ್ ಯೆತಾ ಆನಿಂ ಹ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಕೇಂದ್ರ್ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೇನಕಾ ಗಾಂಧಿನ್ ವಾರ್ತಾಹರಾಂ ಮುಕಾರ್ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸ್ತ್ರೀ ವಾರ್ತಾಹರಾಂಕ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಜಾಲಾಂ...

ಮಂಗಳ ಗೃಹಥಾವ್ನ್ ಭುಂಯ್ಕ್ ಕೊಸ್ಮಿಕ್ ಕಿರ್ಣಾಂಚಿ ಧಾಡ್: ತುಮ್ಚಿ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಕರಾ!

ಮಂಗಳ ಗೃಹಥಾವ್ನ್ ಭುಂಯ್ಕ್ ಕೊಸ್ಮಿಕ್ ಕಿರ್ಣಾಂಚಿ ಧಾಡ್: ತುಮ್ಚಿ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಕರಾ!

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂಥಾವ್ನ್ ವಾಟ್ಸ್’ಆ್ಯಪ್, ಫೇಸ್’ಬುಕ್ ತಸಲ್ಯಾ ಸಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ತುಮ್ಕಾಂ `ಮಂಗಳ ಗೃಹಥಾವ್ನ್ ಭುಂಯ್ಕ್ ಕೊಸ್ಮಿಕ್ ಕಿರ್ಣಾಂಚಿ ಧಾಡ್: ತುಮ್ಚಿ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಕರಾ...

ಕುಂದಾಪುರ್ ರಸ್ತ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್, ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ 8 ಜಣ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಮರಣ್!

ಕುಂದಾಪುರ್ ರಸ್ತ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್, ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ 8 ಜಣ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಮರಣ್!

ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ರಸ್ತ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್, ಎಕಾ ಸ್ಕೂಲ್ ವ್ಯಾನಾಕ್ ಬಸ್ ಢಿಕ್ಕಿ ಮಾರ್’ಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ 8 ಜಣಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ತ್ರಾಸಿ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಹರ್ನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಒಮ್ನಿ ಕಾರಾಕ್, ಖಾಸ್ಗಿ ಬಸ್ ಢಿಕ್ಕಿ ಮಾರ್ಲೆಂ. ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್...

ಗ್ರೇಸ್ತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಚಾರಾಚೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ನ್, ದುಡು ಲುಟ್ತಾಲೆಂ ಚೆಡುಂ!

ಗ್ರೇಸ್ತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಚಾರಾಚೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ನ್, ದುಡು ಲುಟ್ತಾಲೆಂ ಚೆಡುಂ!

ದಿಲ್ಲಿಂತ್ಲೆಂ 21 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ ಎಕ್ಲೆಂ, ದುಡು ಕಮಾಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ವಾಯ್ಟ್ ವಾಟ್ ಧರ್ತಾನಾ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಸಾಂಪ್ಡಾಲಾಂ. ಗ್ರೇಸ್ತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚಿ ವಳಖ್ ಕರ್ನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಚೆ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಚಾರಾಚೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೆಷ್ಟಾವ್ನ್ ದುಡು ಲುಟ್ತಾಲೆಂ...

ದಿಲ್ಲಿಂತ್, ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಕಾರಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲೊ

ದಿಲ್ಲಿಂತ್, ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಕಾರಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲೊ

ಸನ್ವಾರಾ ದೀಸ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಎಕಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಅಪಹರ್ಸುನ್, ಕಾರಾಚೆರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಚಲ್ಚಾ ಕಾರಾರ್’ಚ್ಚ್, ತೆಗಾಂ ಕಾಮುಕಿಂನಿ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಚಲಯಿಲ್ಲಿ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಹ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ದೂರ್ ದಿಲಾಂ. ಅತ್ಯಚಾರಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ 21 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ...

ಉದ್ಯಮಿನ್ 3.30 ಕರೊಡ್ ದೀವ್ನ್, ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ನಂಬರ್ ಘೆತ್ಲೆಂ!

ಉದ್ಯಮಿನ್ 3.30 ಕರೊಡ್ ದೀವ್ನ್, ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ನಂಬರ್ ಘೆತ್ಲೆಂ!

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾಹನಾಂಕ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ನಂಬ್ರಾಂ ಆಸಾಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಚಿ ಆಶಾ. ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ನಂಬ್ರಾಚೊ ಡಿಮಾಂಡ್ ಚಡ್ತಾನಾ, ತ್ಯಾ ನಂಬ್ರಾಂಕ್ ಆತಾಂ ಏಲಮ್ ಘಾಲ್ತಾತ್. ಅಶೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಾಕ್ ನಂ.1 ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಚಾ ಖಾತಿರ್ ಎಕಾ ಉದ್ಯಮಿನ್ ಸರಿ ಸುಮಾರ್ 3.30 ಕರೊಡ್ ರುಪಯ್...

ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಉದಾಕ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್, ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲೊ!

ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಉದಾಕ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್, ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲೊ!

ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಉದಾಕ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಳ್ಕಿಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್, ಅಪ್ರಾಪ್ತ್ ಚೆಡ್ವಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಹಾಸನ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾ. ಕಿಶೋರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ, ಆರೋಪಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹಾಸನ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹೋಬಳಿ ಗಾಂವ್ಚೊ ನಿವಾಸಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಕಿಶೋರ್, ವಳ್ಕಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ಎಕ್ಲೆಂ ಚೆಡುಂ...

ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ 6 ಜಣಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ 6 ಜಣಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಏಕ್ ಟ್ರಕ್ಕ್ ಆನಿ ಕಾರಾ ಮಧೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ 6 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲಿ ದು:ಖಾಳ್ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಹೆಂ ಅವ್ಘಡ್ ನವಿದಿಲ್ಲಿ ಭಾಯ್ರ್ ಆಲಿಪುರಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಆಲಿಪುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಜಿ.ಟಿ. ಕರ್ನಲ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್, ಅತೀ ವೆಗಾನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ...

ಜಬರ್’ದಸ್ತೆನ್ ಗರ್ಭ್’ಪಾತ್ ಕರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ

ಜಬರ್’ದಸ್ತೆನ್ ಗರ್ಭ್’ಪಾತ್ ಕರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ

ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಶೋಷಣ್ ಜಾಲ್ಲೆ ವಿಶಿಂ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತುಮಿ ವಾಚ್ಲಾಂ ವ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ. ತಸಲ್ಯಾಚ್ ಘಟನಾಚಿ ವರ್ದಿ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ. ಎಕಾ ಅಪ್ರಾಪ್ತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆರೋಪಿಕ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಸಾರ್ಕಿ ಶಿಕ್ಷಾ...

ಡ್ರಾಪ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್...?

ಡ್ರಾಪ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್...?

ಡ್ರಾಪ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್, ಎಕ್ಸುರ್ಯ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಕಾರಾರ್ ಬಸವ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲ್ಯಾ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಂನಿ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಬಲತ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಕೊಲ್ಕತ್ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಲ್ಟ್ ಲೇಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್-5, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಎಕಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೆಂ...

ಚೊರಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಾರ್, OLX’ಚೆರ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ!

ಚೊರಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಾರ್, OLX’ಚೆರ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ!

ಸೆಕೆಂಡ್’ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಸ್ತು ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಆನ್’ಲೈನಿರ್ ವ್ಹೆಚಿ ಸವಯ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ ತಶೆಂ ಕರ್ತಾನಾ ಚತ್ರಾಯ್ ಕರಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ OLX’ಚೆರ್ ಚೊರಿಯೆಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ವಿಕ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳೊನ್...

ಮಾದಕ್ ದೃವ್ಯಾಂ ಖಾವಂವ್ನ್, ಚೆಡ್ವಾಚ್ಯೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಮಾದಕ್ ದೃವ್ಯಾಂ ಖಾವಂವ್ನ್, ಚೆಡ್ವಾಚ್ಯೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಬ್ರೆಜಿಲಾಂತ್ ಕಾಮುಕಾಂನಿ 16 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಚೆಡ್ವಾ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕರ್ನ್, ತಾಚಿ ದೃಶ್ಯಾಂ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಲೆಬರಿಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಆಮಾಲ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪೀವನ್ ದೀವ್ನ್, ಮಾದಕ್ ದೃವ್ಯಾಂ...

ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ 4 ಜಣಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ 4 ಜಣಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಲಾರಿ ಆನಿ ಕಾರ್ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆದ್ಳೊನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ 4 ಜಣ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್’ಚ್ ಅಂತರ್ಲ್ಯಾತ್. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ವೀರಾಜ್ ಪೇಟೆಂತ್ ಪೆರುಂಬಾಡಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಕಡೆಂ ಹೆಂ ಘಡ್ಲಾಂ. ಕಣ್ಣೂರು-ವೀರಾಜ್’ಪೇಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಹೈವೆಚೆರ್...

ಫೊರ್ಚುನಾರ್ ಕಾರ್ ಉಜ್ಯಾಕ್ ಬಲಿ!

ಫೊರ್ಚುನಾರ್ ಕಾರ್ ಉಜ್ಯಾಕ್ ಬಲಿ!

ಘರಾ ಮುಕಾರ್ ಉಬೆಂ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಾಕ್ ದೊಗಾಂ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಂನಿ ಉಜೊ ದಿಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್’ಚ್ಯಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇ ಔಟಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ತೆಂ ಕಾರ್ ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿಚೆ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ರಾಜಕೀಯ್ ದ್ವೇಷಾ ವರ್ವಿಂ ಮಂತ್ರಿಚ್ಯಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರಾಂನಿ...

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್’ಚ್ಚ್ ಆವಯ್ಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್’ಚ್ಚ್ ಆವಯ್ಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಎಕಾ ಎಕ್ಸುರ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಭೆಷ್ಟಾವ್ನ್ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಥಾಣೆ ಪರಿಸರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಲ್ವಾ ಲಾಗಿಂ ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ಘೊವಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ತಾಲಿ. ಸುಮಾರ್ 4 ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್...

ರಜೆರ್ ಗೆಲ್ಲೆಕಡೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ ಅವ್ಘಡ್

ರಜೆರ್ ಗೆಲ್ಲೆಕಡೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ ಅವ್ಘಡ್

ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಪ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ರಜಾ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ. ರಜಾ ಪಾಶಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಆವಯ್ ಆನಿ ಭಾವಾ ಸಂಗಿಂ, ದುಬಾಂಯ್ತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚಾ ಘರಾ ಗೆಲ್ಲೊ 11 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಭುರ್ಗೊ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಾ. ಹ್ಯಾಚ್ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ತಾಚೊ ಬಾಪಯ್’ಯಿ ಮರಣ್...

ಎ.ಟಿ.ಎಂ ವಾಪರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಸೂಚನ್

ಎ.ಟಿ.ಎಂ ವಾಪರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಸೂಚನ್

ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಬೇಂಕ್ ಖಾತೆದಾರಾಂಕ್ ಫಸಂವ್ಚಿಂ ಪ್ರಕರಣಾಂ ಚಡೊನ್ ಆಸಾತ್. ಬೇಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಎ.ಟಿ.ಎಮ್ ಪಾಸ್’ವರ್ಡ್ ವಿಚಾರ್ಚೆಂ ವಂಚಕ್, ಲೊಕಾನ್ ಜಾಗೆ ಜಾಂವ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ದುಡು ಕಾಡ್ನ್...

ಈಜಿಪ್ತ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗ್ಣ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್, ಟೊಮ್ ಆಂಡ್ ಜೆರ್ರಿ ಹಿಂಸಾ ಪ್ರಸಾರ್ತಾತ್!

ಈಜಿಪ್ತ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗ್ಣ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್, ಟೊಮ್ ಆಂಡ್ ಜೆರ್ರಿ ಹಿಂಸಾ ಪ್ರಸಾರ್ತಾತ್!

ಈಜಿಪ್ತ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೊ ಎಕ್ಲೊ ಮಂತ್ರಿ ಅಶೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾ ಕೀ, ಟೊಮ್ ಆಂಡ್ ಜೆರ್ರಿ ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಕಾರಾಚಿ ಹೆರ್ ಕಾರ್ಟುನಾ ಜಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ದೀಸ್’ಭರ್ ಅಸಲಿಂ ಕಾರ್ಟುನಾ ಪಳೆತಾತ್ ಆಸ್ತಾಂ, ತಾಂಚ್ಯಾ ಮತಿಂನಿ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ್ ದೃಶ್ಯಾಂಚ್ ಭರ್ತಾತ್, ಕಾರಣ್ ತ್ಯಾ ಕಾರ್ಟುನಾಂನಿ...

ಬಾಗ್ದಾದಾಂತ್ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ್; 15 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ

ಬಾಗ್ದಾದಾಂತ್ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ್; 15 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ

ಬಾಗ್ದಾದಾಂತ್ ಆತಂಕಿಚೆಂ ಉಪದ್ರ್ ಚಡೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷದಳಾಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಂಕ್ ತೀರ್ ಧರ್ನ್ ಬಾಂಬ್, ಶಿಂಕ್ಳೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಕೆಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ 15 ಜಣ್ ಮೆಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ 50 ಜಣಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್....

ಜಳ್ಚಾ ಕಾರಾ ಭಿತರ್ 4 ಜಣ್ ಕರ್ಪಾಲೆ!

ಜಳ್ಚಾ ಕಾರಾ ಭಿತರ್ 4 ಜಣ್ ಕರ್ಪಾಲೆ!

ಕಾರ್ ಆನಿ ಡಂಪರ್ ಮಧೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ಕಾರಾಕ್ ಲಾಗ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ 4 ಜಣ್ ಹುಲ್ಪೊನ್ ಕರ್ಪಾಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಶಹರಾನ್’ಪುರ್ ಮುಜಫರ್ ನಗರಾಚ್ಯಾ ಹೈವೆಚೆರ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾ. ಕಾಲ್ ಸಕಾಳಿಂ ಸುಮಾರ್ 9.30 ವರಾಂಚೆರ್, ಕಟೊಲಿ ಗಾಂವಾಂತ್....

ನೇತಾಜಿಚೊ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಮನಿಸ್

ನೇತಾಜಿಚೊ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಮನಿಸ್

ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಝಜಾರಿ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಶ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸಾಚೊ ಡ್ರೈವರ್, 116 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚೊ ಅಜೂನೀ ಜಿವಂತ್ ಆಸಾ ಆನಿ ತಾಂಣೆಂ ತಶೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ (107 ವರ್ಸಾಂ) ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ ಖಾತೊ ಉಘಡ್ಲಾ. ದಿಸಾಳ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂನಿ ಹಿ ವ್ಹಡ್ ಮಾತಾಳ್ಯಾಚಿ ಖಬಾರ್....

ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ಅತೀ ಕ್ರೂರ್ ಅತ್ಯಚಾರಿ

ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ಅತೀ ಕ್ರೂರ್ ಅತ್ಯಚಾರಿ

ಹ್ಯಾ ಆಫ್ರಾದ್ಯಾಕ್ ಕಿತ್ಲಿ ಕಠಿಣ್ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಲ್ಯಾರೀ ಉಣಿಂಚ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಂಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ತಶೆಂಚ್. ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಎರಿಕ್ ಡೆವಿನ್, ಮಾಜಿ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್. ತಾಂಣೆಂ 18 ಮಹಿನ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಳ್ಶಾ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ತಾಚೊ ವಿಡಿಯೊಯಿ....

ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾರ್ ವಾಂಕ್ಡೆಂ-ತಿಂಕ್ಡೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ

ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾರ್ ವಾಂಕ್ಡೆಂ-ತಿಂಕ್ಡೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ

ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾರ್ ವಾಂಕ್ಡೆಂ-ತಿಂಕ್ಡೆಂ ಚಲವ್ನ್ ಸ್ಕೂಟರಾರ್ ವೆಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಕ್ ಆದ್ಳಾವ್ನ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ ತರ್ ಆನ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಭರ್ತಿ ಕೆಲಾ. ಖಾಸ್ಗಿ ಕಂಪೆನಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಆನಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ, ಕಾರ್ ಚಲವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ವೆಳಾರ್ ಏಕ್ ಹೊಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವಾ....

ಸೊಮಾಲಿಯಾಂತ್ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಪೋಟ್ ಜಾವ್ನ್ 5 ಜಣ್ ಮೆಲೆ

ಸೊಮಾಲಿಯಾಂತ್ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಪೋಟ್ ಜಾವ್ನ್ 5 ಜಣ್ ಮೆಲೆ

ಸೊಮಾರಾ ದೀಸ್ ಎಕಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಾ ಲಾಗಿಂಚ್ ಕಾರ್ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾಲೆ. ದೊನ್ಪಾರಾಂಚೊ ಜೆವ್ಣಾಚೊ ವೇಳ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಾಂತ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಗಡ್ದಿ ಆಸ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಸ್ಫೋಟಾ ವರ್ವಿಂ 5 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ. ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಏಕ್ ಚಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಾಚಾ ಭಾಯ್ರ್....

ಬೂಟಿಕಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಚಲಿಯಾಂನಿ ಕೆಲೆಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಣಾಂತ್?

ಬೂಟಿಕಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಚಲಿಯಾಂನಿ ಕೆಲೆಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಣಾಂತ್?

ಜಲಾಂದರ್’ಚ್ಯಾ ಮೊಡೆಲ್ ಟೌನಾಂತ್ ಆಸ್ಚಾ ಎಕಾ ಬೂಟಿಕಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಚಲಿಯಾಂನಿ ತಕ್ಲಿ ಪಂದಾ ಘಾಲ್ಚೆ ತಸ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ. ಚೆಡ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಾರಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂನಿ ಬೂಟಿಕಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಸುಟ್ ಚೋರ್ನ್....

ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕರ್ನ್ ಗರ್ಭ್’ಪಾತ್ ಕರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ

ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕರ್ನ್ ಗರ್ಭ್’ಪಾತ್ ಕರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ

ಮುಂಬಯ್ತ್ ಎಕ್ಲೊ ದೇವ್’ವಂತ್ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಪಾತ್ಯೆಣೆನ್ ಯೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ವಂಚನ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ತಾಂತು ಎಕಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸಾತ್ ಜಣ್ ಭಯ್ಣಿಂಕ್, ತಾಂಚೆರ್ ವಾಯ್ಟ್ ಸಕತ್ ಆಸಾ ತಿ ಕಾಡ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್, ಸಾತ್’ಯಿ ಜಣಾಂಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್....

ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಆವಯ್, ದೆವಾಕ್ ಸಮಾನ್. ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೆಂ ಋಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಕಾಮುಕಿ ತರ್ನಾಟೊ ಎಕ್ಲೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾತಾರ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೆರ್’ಚ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಅಶೆಂ ಏಕ್ ಕ್ರೂರಿ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲೆಂ ಹರಿಯಾಣಾಂತ್. 65 ವರ್ಸಾಂಚಾ ಆವಯ್ಚೆರ್...

ಗ್ರೇಸ್ತಾಂಗೆಲ್ಯಾ ಪಿಲ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಜೆ ಖೆಳಾಕ್ ಬಾವ್ಡೊ ಎಕ್ಲೊ ಬಲಿ ಜಾಲೊ!

ಗ್ರೇಸ್ತಾಂಗೆಲ್ಯಾ ಪಿಲ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಜೆ ಖೆಳಾಕ್ ಬಾವ್ಡೊ ಎಕ್ಲೊ ಬಲಿ ಜಾಲೊ!

ಡೆಲ್ಲಿಚೊ ಬಾರಾವಿಂತ್ ಶಿಕ್ಚೊ ಗ್ರೇಸ್ತಾಂಚೊ ಪಿಲೊ ಎಕ್ಲೊ, ಮಜೆ ಖಾತಿರ್ ಮರ್ಸಿಡೀಸ್ ಕಾರಾಚೆರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 6 ಜಣ್ ಮಿತ್ರಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ 100 ಕಿ.ಮಿ.’ಚ್ಯಾ ವೆಗಾನ್ ಯೆತಾಲೊ. ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಬಾವ್ಡೊ ಎಕ್ಲೊ ಆಪ್ಣಾ ಇತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಚಲೊನ್ ವ್ಹೆತಾನಾ ಕಾರಾಕ್ ಆದಾಳ್ಳೊ. ಆದಾಳ್ಳೆಲ್ಯಾ ಫೊರ್ಸಾಕ್ ಸಾಧರಣ್....

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.