ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಚೆಂ ಅಪಹರಣ್ ಕರ್ನ್ ಬಲಾತ್ಕಾರ್

Sunday 21 Jun 2015 2:42am
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಚೆಂ ಅಪಹರಣ್ ಕರ್ನ್ ಬಲಾತ್ಕಾರ್
 

ಮಾಗಡಿ: ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಚೆಂ ಅಪಹರಣ್ ಕರ್ನ್, ತಿಚೆರ್ ಬಲಾತ್ಕಾರ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಯುವಕಾಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಇಷ್ಟಾಂಕ್ ಕುದೂರು ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಬಂಧೆಂತ್ ಘಾಲಾ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಸೊಮಾರಾ ಇಸ್ಕೊಲಾ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲೊ ಆರೋಪಿ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಪುಸ್ಲಾವ್ನ್, ಘರಾ ಪಾವಯ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುನ್, ಕಾರಾಂತ್ ಬಸೊವ್ನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲೋಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾಕ್ ಆಪೊವ್ನ್ ವ್ಹರ್ನ್ ತಿಚೆರ್ ಬಲಾತ್ಕಾರ್ ಕೆಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್, ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹೊ ವಿಶಯ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಚತ್ರಾಯ್ ದೀವ್ನ್, ತಿಕಾ ಘರಾ ಸೊಡ್ಲೆಂ.
    ಹೊ ವಿಶಯ್ ಕಳ್ಳ್ಯಾ ತಕ್ಷಣ್ ಘರ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ ಆನಿ ಪ್ರಕರಣಾಚಿ ಗಂಭೀರತಾ ಸಮ್ಜುನ್ ಬಾರಿಕ್ಸಾಣೆನ್ ತನ್ಖಿ ಚಲಯ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲೂಕಾಚ್ಯಾ ಹೆಬ್ಬೂರು ಹೋಬಳಿಚ್ಯಾ ಚಿಕ್ಕಾಪುರ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಗಿರೀಶ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಕೈದ್ ಕೆಲಾ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕಾರಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಇಷ್ಟಾಂಕೀ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ತಾಬೆಂತ್ ಘೆತ್ಲಾ.
ಘಡಿತಾಚೆಂ ವಿವರ್: ಚೆಡ್ವಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುನ್ ಆಸ್ಲೊ ಗಿರೀಶ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾನ್ ತಿಕಾ ಇಸ್ಕೊಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಅಪಹರಣ್ ಕರ್ನ್ ನೆಲಮಂಗಲ ಕುಶಿನ್ ಆಪೊವ್ನ್ ವೆಲ್ಲೆಂ. ಹೈವೇಚೆರ್ ಕಾರ್ ಪಾಡ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ರಾವೊವ್ನ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಾಕ್ ಆಪೊವ್ನ್ ಹಾಡಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗುನ್ ಧಾಡ್ನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಚರ್ ಬಲಾತ್ಕಾರ್ ಚಲಯ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತ್ಯಾಚ್ ಕಾರಾಂತ್ ತಿಕಾ ಆಪೊವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಲಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಲಾಗಿಂ ಸೊಡ್ನ್ ಧಾಂವ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳಾ. ಹ್ಯಾ ಕರ್ತುಬಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ಲ್ಯಾ ಹಬ್ಬೂರು ಗಂಗರಾಜು, ಕೆಂಪರಾಜು ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಂನಿ’ಯೀ ತಿಚೆರ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಕೆಲಾ ಆಸ್ತಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ಆಸಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್, ಕಾರ್ ತಾಬೆಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ಕುದೂರು ಪೋಲಿಸ್ ತನ್ಖಿ ಮುಂದರ್ಸುನ್ ಆಸಾತ್.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.