ಪ್ರಾಯ್ ಭರನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚೊ ಬಲಾತ್ಕಾರ್ ಕರ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ?

Wednesday 17 Jun 2015 1:07am
ಪ್ರಾಯ್ ಭರನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚೊ ಬಲಾತ್ಕಾರ್ ಕರ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ?
 

    ಪ್ರಾಯ್ ಭರನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಅಪಹರಣ್ ಕರ್ನ್, ತಾಚೆರ್ ಬಲಾತ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿನ್, ತ್ಯಾಚ್ ಚೆಡ್ವಾಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಇಜಾ ದಿಲ್ಲಿ ಅಮಾನವೀಯ್ ಘಡಿತ್ ವಿಜಯ್‍ಪುರ್ ಜಿಲ್ಲೆಂತ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲಾ.
    ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ್ ತಾಲುಕಾಚ್ಯಾ ಕೊರವಾರ ಗ್ರಾಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ 22 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಸುನಿಲ್ ಭದ್ರಗೊಂಡ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾನ್ ತ್ಯಾಚ್ ಗ್ರಾಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಯ್ ಭರನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ, 13 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚೊ ಅಪಹರಣ್ ಕರ್ನ್, ನಿರಂತರ್ ತಾಚೆರ್ ಏಕ್ ಮ್ಹಯ್ನೊ ಬಲಾತ್ಕಾರ್ ಚಲೊವ್ನ್, ಮರ್ಯಾದೆಚ್ಯಾ ಭಿಯಾನ್ ಚೆಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಹಾಂಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಕೆಲೆಂ.
    ಪುಣ್ ಆತಾಂ ತಾಕಾ ಭುರ್ಗಿಂ ಜಾಯ್ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸದಾಂಯ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಯೇವ್ನ್, ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಆನಿ ದೈಹಿಕ್ ಇಜಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ 13 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ವಿಜಯಪುರಾಚ್ಯಾ ಲೊಡ್ಜಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ದವರ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಚೆಡುಂ ಕಶೆಂಗೀ ಚುಕೊವ್ನ್ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಗ್ರಾಮಾಚ್ಯಾ ಸಲ್ಮಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ. ಹೊ ವಿಶಯ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಕ್ಷಣ್ ಸುನಿಲಾನ್ ಸಲ್ಮಾ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪತಿಕ್ ನಾಗ್ಡೆಂ ಕರ್ನ್, ತಾಂಚೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಚಲಯ್ಲಾ.
ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಎದೊಳ್‍’ಚ್ಚ್ ಥಳೀಯ್ ಪೋಲಿಸ್ ಠಾಣ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲಾ ಆನಿ ಸುನಿಲ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಚ್ಯಾರ್ ಇಷ್ಟಾಂಕ್ ಬಂಧಿತ್ ಕರ್ನ್ ವಿಚಾರಣ್ ಚಲೊವ್ನ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮಾಹೆತ್ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.