ಅಂತರ್‍ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಯೋಗ ದೀಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖ್ಲ್ಯಾಚೊ ಯೋಗ

Sunday 7 Jun 2015 12:36pm
ಅಂತರ್‍ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಯೋಗ ದೀಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖ್ಲ್ಯಾಚೊ ಯೋಗ
 

ನವಿ ದೆಲ್ಲಿ: ಜೂನ್ 21 ತಾರಿಕೆರ್ ಅಂತರ್‍ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಯೋಗ ದೀಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ಚಿ ಭಾರತಾಚಿ ಆಶಾ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ, ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಯೋಗಾಂತ್ ವಿಶ್ವದಾಖ್ಲೊ ರಚ್ಚಿ ಪೂರಾ ತಯಾರಿ ಸುರ್ವಾತ್ಲ್ಯಾ.
    ನವಿ ದೆಲ್ಲಿಂತ್ 21 ತಾರಿಕೆರ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಚಲುಂಕ್ ಆಸುನ್, ಸುಮಾರ್ 40 ಹಜಾರ್ ಲೋಕ್ ಹಾಂತುಂ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಆಸಾ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೇವ್ನ್, ಯೋಗಾಸನ್ ಕರ್ತಲೆ. ತಶೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಹೆಂ ಮೆಗಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಗಿನ್ನೆಸ್ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ದಾಖಲ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯುಶ್ ಸಚಿವಾಲಯಾನ್ ಚಿಂತಪ್ ಆಟಯ್ಲಾ.
    ಸಗ್ಳೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಘಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಎಕಾ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಚಲ್ಚೆಂ ಭೋವ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದಾಖ್ಲೊ ಸೃಷ್ಟಿ ಜಾತಲೊ. ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾರ್, ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಸಂಸದ್ ಅಸಾದುದ್ದೀನ್ ಒವೈಸಿ ಆನಿ ಥೊಡೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘಟನಾಂಚ್ಯಾನಿ ವಿರೋಧ್ ದಾಕೊವ್ನ್, ಹೆಂ ಮೂಲ್-ಭೂತ್ ಹಕ್ಕಾಂಚೊ ಉಲ್ಲಂಘನ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುನ್ ಆಸಾತ್.


 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.