ದೊಗಾಂ ಚಲಿಯಾಂಚೆರ್ ನಿರಂತರ್ ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರ್; 74 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಆಬಾಕ್ 10 ವರ್ಸಾಂ ಜೈಲ್!

Monday 18 May 2015 12:55pm
ದೊಗಾಂ ಚಲಿಯಾಂಚೆರ್ ನಿರಂತರ್ ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರ್; 74 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಆಬಾಕ್ 10 ವರ್ಸಾಂ ಜೈಲ್!
 

ಮುಂಬೈ: ದೊಗಾಂ ಬೊಭಯ್ಣ್ಯಾಂಚೆರ್ ನಿರಂತರ್ ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮುಂಬೈ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಫೋಟೊಗ್ರಾಫರ್ ಕಾಮುಕಿ ಆಬಾಕ್ ವಿಶೇಶ್ ಮಹಿಳಾ ಕೊಡ್ತಿನ್ 10 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಜೈಲಾ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಲ್ಯಾ.
    ದೊಗಾಂ ಬೊಭಯ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ಭೆಸ್ಟಾವ್ನ್ ತಾಂಚೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಅತ್ಯಾಚಾರಾಚೊ  ವೀಡಿಯೋ ಕಾಡ್’ಲ್ಲೊ ಆರೋಪ್ ರುಜು ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಹ್ಯಾ ಕಾಮುಕಿ ನಾರ್ಸಿ ಕಟಾರಿಯಾಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಕೊಡ್ತಿಚಿ ನಿತಿದಾರ್ಣ್ ವೃಶಾಲಿ ಜೋಶಿ ಹಿಣೆಂ ತೀರ್ಪ್ ದೀವ್ನ್ 10 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಜಯ್ಲ್ ಸಜಾ ಆನಿ ದೊಗಾಂಯ್ ಚಲಿಯಾಂಕ್ 25 ಹಜಾರಾಂ ಲೆಕಾನ್ ದುಡ್ವಾ ಪರಿಹಾರ್ ದೀಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಯ್ಲಾಂ.
    ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ವಿಶಿಂ ತರ್ಬೆತಿ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂಚೆರ್ ಆಬಾನ್ ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರ್ ಚಲಯಿಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂಚ್ಯಾ ನಡ್ತ್ಯಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಪಳೆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಿನ್ ದುಬಾವಾನ್ ವಿಚಾರ್ ಕರ್ತಾನಾ ಚಲಿಯಾಂನಿ ವಿಷಯ್ ಕಳಯಿಲ್ಲೊ. ತಕ್ಷಣ್ ಟಿಚೆರಿನ್ ಮುಲುಂಡ್ ಪೊಲೀಸಾಂಕ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ. ಪೊಲಿಸಾಂನಿ 2011’ವ್ಯಾ ನವೆಂಬರಾಂತ್ ಕಟಾರಿಯಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ ಆಬಾಲಾಗಿಂ ಅನಿಕೀ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂಚೆರ್ ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರ್ನ್ ವಿಡಿಯೊ ಕಾಡ್ನ್ ದವರ್’ಲ್ಲೊ ಸಿಡಿ ಸಾಂಪಡ್ಲ್ಯೊ.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಮೊಗಿ ಮುಕಾರ್ ಚಲಿಯೆಚ್ಯೆರ್ ಬಲಾತ್ಕಾರ್!

ಮೊಗಿ ಮುಕಾರ್ ಚಲಿಯೆಚ್ಯೆರ್ ಬಲಾತ್ಕಾರ್!

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಿ ಮುಕಾರ್ ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವಾನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚೆಂ ಬಲಾತ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲುಕಾಚ್ಯಾ ಜೋಳದಾಳ್ ರಾನಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾ. ತೊ ಯುವಕ್ ಆನಿಂ ತಿ ಚಲಿ ಸಯ್ರಿಂ ಜಾವ್ನಾಸುನ್, ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್...

ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವಾನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಚ್ಯೆರ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಕೆಲೊ ಅತ್ಯಾಚ್ಯಾರ್!

ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವಾನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಚ್ಯೆರ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಕೆಲೊ ಅತ್ಯಾಚ್ಯಾರ್!

ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವಾನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಚ್ಯೆರ್ 72 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಮುಕಿ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ನಿರಂತರ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಅತ್ಯಾಚ್ಯಾರ್ ಚಲಯ್ಲೊ. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. 10 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೆ...

ಅತ್ಯಾಚಾರಾಚ್ಯಾ ಅಪ್ರಾದಾಂತ್ ಭಾರತ್ ಚೊವ್ತ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್!

ಅತ್ಯಾಚಾರಾಚ್ಯಾ ಅಪ್ರಾದಾಂತ್ ಭಾರತ್ ಚೊವ್ತ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್!

ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯೆ ಶೋಷಣ್ ಆನಿಂ ಅತ್ಯಚಾರ್ ದಿಸಾಂದೀಸ್ ಚಡೊನ್ ಯೆತಾ ಆನಿಂ ಹ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಕೇಂದ್ರ್ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೇನಕಾ ಗಾಂಧಿನ್ ವಾರ್ತಾಹರಾಂ ಮುಕಾರ್ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸ್ತ್ರೀ ವಾರ್ತಾಹರಾಂಕ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಜಾಲಾಂ...

ಗ್ರೇಸ್ತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಚಾರಾಚೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ನ್, ದುಡು ಲುಟ್ತಾಲೆಂ ಚೆಡುಂ!

ಗ್ರೇಸ್ತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಚಾರಾಚೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ನ್, ದುಡು ಲುಟ್ತಾಲೆಂ ಚೆಡುಂ!

ದಿಲ್ಲಿಂತ್ಲೆಂ 21 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ ಎಕ್ಲೆಂ, ದುಡು ಕಮಾಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ವಾಯ್ಟ್ ವಾಟ್ ಧರ್ತಾನಾ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಸಾಂಪ್ಡಾಲಾಂ. ಗ್ರೇಸ್ತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚಿ ವಳಖ್ ಕರ್ನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಚೆ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಚಾರಾಚೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೆಷ್ಟಾವ್ನ್ ದುಡು ಲುಟ್ತಾಲೆಂ...

ದಿಲ್ಲಿಂತ್, ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಕಾರಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲೊ

ದಿಲ್ಲಿಂತ್, ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಕಾರಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲೊ

ಸನ್ವಾರಾ ದೀಸ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಎಕಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಅಪಹರ್ಸುನ್, ಕಾರಾಚೆರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಚಲ್ಚಾ ಕಾರಾರ್’ಚ್ಚ್, ತೆಗಾಂ ಕಾಮುಕಿಂನಿ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಚಲಯಿಲ್ಲಿ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಹ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ದೂರ್ ದಿಲಾಂ. ಅತ್ಯಚಾರಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ 21 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ...

ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಉದಾಕ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್, ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲೊ!

ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಉದಾಕ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್, ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲೊ!

ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಉದಾಕ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಳ್ಕಿಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್, ಅಪ್ರಾಪ್ತ್ ಚೆಡ್ವಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಹಾಸನ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾ. ಕಿಶೋರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ, ಆರೋಪಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹಾಸನ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹೋಬಳಿ ಗಾಂವ್ಚೊ ನಿವಾಸಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಕಿಶೋರ್, ವಳ್ಕಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ಎಕ್ಲೆಂ ಚೆಡುಂ...

ಜಬರ್’ದಸ್ತೆನ್ ಗರ್ಭ್’ಪಾತ್ ಕರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ

ಜಬರ್’ದಸ್ತೆನ್ ಗರ್ಭ್’ಪಾತ್ ಕರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ

ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಶೋಷಣ್ ಜಾಲ್ಲೆ ವಿಶಿಂ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತುಮಿ ವಾಚ್ಲಾಂ ವ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ. ತಸಲ್ಯಾಚ್ ಘಟನಾಚಿ ವರ್ದಿ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ. ಎಕಾ ಅಪ್ರಾಪ್ತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆರೋಪಿಕ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಸಾರ್ಕಿ ಶಿಕ್ಷಾ...

ನಟನಾಚಿ ಆಶಾ ದಾಖವ್ನ್ ಅತ್ಯಚಾರ್…?

ನಟನಾಚಿ ಆಶಾ ದಾಖವ್ನ್ ಅತ್ಯಚಾರ್…?

ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ನಟನ್ ಕರ್ಚಿ ಆಶಾ ಘೆವ್ನ್ ಕಿತ್ಲಿಶಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ತಶೆಂ ಚೆಡೆ ಶಹರಾಂತ್ ಯೆತಾತ್. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಜೀವನ್ ರೂಪಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾವ್ತಾಂ ಪಾವ್ತಾಂ ಥೊಡ್ಯಾ ದುರಾಬಿಲಾಶಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಲಿಪೊನ್ ವ್ಹೆತಾತ್. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಕಾಮುಕಿಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್...

ಡ್ರಾಪ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್...?

ಡ್ರಾಪ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್...?

ಡ್ರಾಪ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್, ಎಕ್ಸುರ್ಯ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಕಾರಾರ್ ಬಸವ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲ್ಯಾ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಂನಿ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಬಲತ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಕೊಲ್ಕತ್ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಲ್ಟ್ ಲೇಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್-5, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಎಕಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೆಂ...

ಮಾದಕ್ ದೃವ್ಯಾಂ ಖಾವಂವ್ನ್, ಚೆಡ್ವಾಚ್ಯೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಮಾದಕ್ ದೃವ್ಯಾಂ ಖಾವಂವ್ನ್, ಚೆಡ್ವಾಚ್ಯೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಬ್ರೆಜಿಲಾಂತ್ ಕಾಮುಕಾಂನಿ 16 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಚೆಡ್ವಾ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕರ್ನ್, ತಾಚಿ ದೃಶ್ಯಾಂ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಲೆಬರಿಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಆಮಾಲ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪೀವನ್ ದೀವ್ನ್, ಮಾದಕ್ ದೃವ್ಯಾಂ...

ಭಯ್ಣಿಕ್ ಕಷ್ಟ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಬಾವೊಜಿಚೊ, ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ

ಭಯ್ಣಿಕ್ ಕಷ್ಟ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಬಾವೊಜಿಚೊ, ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ

ಪಿಯೆವ್ನ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಕ್ ಸದಾಂಯ್ ಕಷ್ಟ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಬಾವೊಜಿಕ್ 10 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಚೆರ್ಕ್ಯಾನ್ ಸುರಿಯೆನ್ ಕಾತರ್ನ್ ಜೀವ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಮುಂಬಯ್ತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಮುಂಬಯ್ ವಸಯಾಂತ್ ಪೊರ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ಹೆಂ ಘಡಿತ್...

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್’ಚ್ಚ್ ಆವಯ್ಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್’ಚ್ಚ್ ಆವಯ್ಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಎಕಾ ಎಕ್ಸುರ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಭೆಷ್ಟಾವ್ನ್ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಥಾಣೆ ಪರಿಸರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಲ್ವಾ ಲಾಗಿಂ ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ಘೊವಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ತಾಲಿ. ಸುಮಾರ್ 4 ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್...

ಶೊಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್! 49 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದಾಂತ್ ಘಾಸುಂಕ್ ಏಕ್’ಚ್ ಬ್ರಶ್!

ಶೊಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್! 49 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದಾಂತ್ ಘಾಸುಂಕ್ ಏಕ್’ಚ್ ಬ್ರಶ್!

ಅಂಗ್’ವಿಕಲ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆನ್ ಚಲಂವ್ಚಾ ವ್ಹಸ್ತೆ ಶಾಳಾಂತ್ 49 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದಾಂತ್ ಘಾಸುಂಕ್ ಏಕ್’ಚ್ ಬ್ರಶ್ ದಿಲ್ಲೊ ಶೊಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮನ್ಶಾ ಹಕ್ಕಾಂಚೊ ಆಯೋಗ್, ಹಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಹೆಚ್. ಎಲ್. ದತ್ತು ಹಾಂಣೆಂ...

ಬಂದಿಸಾಳೆ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಆಸಾ ಸಾಧ್ವಿ ಪ್ರಜ್ಞಾಸಿಂಗ್!

ಬಂದಿಸಾಳೆ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಆಸಾ ಸಾಧ್ವಿ ಪ್ರಜ್ಞಾಸಿಂಗ್!

2008ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಮಾಲೆಗಾಂವ್ ಸ್ಫೋಟಾಚೆಂ ಆರೋಪಿ ಜಾವ್ನ್ ಬಂದಿಸಾಳೆಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಸಾಧ್ವಿ ಪ್ರಜ್ಞಾಸಿಂಗ್ ಹಿಕಾ ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್ ದಿಲ್ಯಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ತನ್ಖಿ ದಳಾಚಾಂನಿ ತನ್ಖಿ ಚಲವ್ನ್ ಮುಂಬಯ್ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ಆರೋಪ್ಯಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ ದಿಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಂತ್ ಮುಖ್ಯ ಆರೋಪಿ...

ಮುಂಬಯ್, ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಪಾಂಚ್ವೆಂ ಅತೀ ಪ್ರದ್ಯೂಷನ್ ಶಹರ್!

ಮುಂಬಯ್, ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಪಾಂಚ್ವೆಂ ಅತೀ ಪ್ರದ್ಯೂಷನ್ ಶಹರ್!

ಮುಂಬಯ್ ಶಹರ್, ಭಾರತಾಚೆಂ ಪ್ರಮುಖ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಶಹರ್ ವ ರಾಜ್’ಧಾನಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆ, ಜಾಗತಿಕ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಪಾಂಚ್ವೆಂ ಅತೀ ಪ್ರದ್ಯೂಷಿತ್ ಶಹರ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ಆನಿ ಅಲ್ಲಾಹಾಬಾದ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ...

ಭಾರತಾಂತ್ ಬಾಕಿ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೇಸಿಂಚ್ಯಾ ತೀರ್ಮಾನಾಕ್ 70 ಹಜಾರ್ ಜಡ್ಜಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್!?

ಭಾರತಾಂತ್ ಬಾಕಿ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೇಸಿಂಚ್ಯಾ ತೀರ್ಮಾನಾಕ್ 70 ಹಜಾರ್ ಜಡ್ಜಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್!?

ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಕೊಡ್ತಿಂನಿ ಯೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕರೊಡೊಂ ಕೇಸಿ ಇತ್ಯಾರ್ಥ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಬಾಕಿ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ತ್ಯೊ ಇತ್ಯಾರ್ಥ್ ಕರುಂಕ್ ಸುಮಾರ್ 70 ಹಜಾರ್ ಜಡ್ಜಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ್ ಟಿ.ಎಸ್. ಠಾಕೂರಾನ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿಚ್ಯಾ ಮುಕಾರ್’ಚ್...

ಸಿಸಿ ಟಿವಿಂತ್ ಖೈದ್ ಜಾಲೆಂ ಮುಂಬಯ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚೆ ಹೀನ್ ಕೃತ್ಯೆಂ!

ಸಿಸಿ ಟಿವಿಂತ್ ಖೈದ್ ಜಾಲೆಂ ಮುಂಬಯ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚೆ ಹೀನ್ ಕೃತ್ಯೆಂ!

ಮುಂಬಯ್’ಚ್ಯಾ ಶಾಹು ನಗರ್ ಠಾಣ್ಯಾಚೆ ಸಮವಸ್ತ್ರಾರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ ದೋಗ್ ಪೊಲಿಸ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ತೇಗ್ ಸನ್ವಾರಾ ಮದ್ಯಾನ್ ರಾತಿಂ ಸುಮಾರ್ 1:15 ವರಾರ್ ಮಾಟುಂಗಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಂದೇಶ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಆಂಗ್ಡಿಕ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಿತರ್...

ಇಂಡಿಯನ್ ಮುಜಾಹಿದ್ದೀನ್ ಆತಂಕೀ ಖೈದ್

ಇಂಡಿಯನ್ ಮುಜಾಹಿದ್ದೀನ್ ಆತಂಕೀ ಖೈದ್

2011ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ, ಮುಂಬಯ್’ಚ್ಯಾ ಝಾವೆರಿ ಬಜಾರಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಪೋಟಾಂತ್ ಭಾಗಿದಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್’ಲ್ಲೊ ಆತಂಕೀ, ಜೈನುಲ್ ಅಬೆದಿನ್ ಹಾಕಾ ಮುಂಬಯ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಬೆಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ತನ್ಖಿ ಚಲಯ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ.ಜೈನುಲ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಮುಜಾಹಿದ್ದೀನ್....

30 ಮೊಡೆಲ್ಸಾಂಕ್ ಫಸಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಕ್ ಖೈದ್

30 ಮೊಡೆಲ್ಸಾಂಕ್ ಫಸಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಕ್ ಖೈದ್

25 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಎಕಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಕ್ ಮುಂಬಯ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಖೈದ್ ಕೆಲಾ. ಕಾರಣ್, ಆಪುಣ್ ಮೊಡೆಲ್ ಕೊಒರ್ಡಿನೇಟರ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಸುಮಾರ್ 30 ಮೊಡೆಲ್ಸಾಂಕ್ ಫಸಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ವಿಂಗ್ ಮುಂಬಯ್, ಹಾಂಣಿ ತಾಕಾ ದಿಲ್ಲಿಂತ್’ಚ್ಚ್ ಖೈದ್ ಕರ್ನ್....

ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ವಿರೋಧ್, ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಕೊಡ್ತಿಕ್

ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ವಿರೋಧ್, ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಕೊಡ್ತಿಕ್

ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಆತಾಂ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ್. ಹಾಚ್ಯೆ ವಿರೋಧ್ ಸಿಎಜಿ ವರ್ದಿಚಾ ಆಧಾರಾರ್ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ದಾಖಲ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ 15 ಜಾಗೆ ಡಿನೊಟಿಪಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಕರಣಾಂ ರದ್ಧ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹೈ ಕೊಡ್ತಿಚ್ಯಾ ತೀರ್ಪಾ ವಿರೋಧ್ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ವಚೊಂಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್....

ಲ್ಹಾನ್ ಪಡ್ದ್ಯಾ ನಟಿಕ್ ಜಯ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಾ

ಲ್ಹಾನ್ ಪಡ್ದ್ಯಾ ನಟಿಕ್ ಜಯ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಾ

ಅತೀ ಆಶಾ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ, ಬರೆಂ ನಡ್ತೆಂ ದಾಖಯ್ಜಯ್. ನಾ ತರ್ ಕಿತ್ಯಾಚೆಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹ್ಯಾ ಎಕಾ ಉದಾಹರಣಾಂತ್ ಪಳೆಯಾ. ನಕ್ಲಿ ಸಹಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ನಟಿಕ್, 3 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಜಯ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಾ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ. ಲ್ಹಾನ್ ಪಡ್ದ್ಯಾ ನಟಿ ಇಂದು ವರ್ಮಾ ಹಿಕಾ, 1996ವ್ಯಾ....

ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ಅತೀ ಕ್ರೂರ್ ಅತ್ಯಚಾರಿ

ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ಅತೀ ಕ್ರೂರ್ ಅತ್ಯಚಾರಿ

ಹ್ಯಾ ಆಫ್ರಾದ್ಯಾಕ್ ಕಿತ್ಲಿ ಕಠಿಣ್ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಲ್ಯಾರೀ ಉಣಿಂಚ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಂಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ತಶೆಂಚ್. ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಎರಿಕ್ ಡೆವಿನ್, ಮಾಜಿ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್. ತಾಂಣೆಂ 18 ಮಹಿನ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಳ್ಶಾ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ತಾಚೊ ವಿಡಿಯೊಯಿ....

ಗೊರ್ವಾಂಕ್ ಮಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ಎಕಾ ವರ್ಸಾಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ!

ಗೊರ್ವಾಂಕ್ ಮಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ಎಕಾ ವರ್ಸಾಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ!

ಇಂದೊರ್ಚ್ಯಾ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಗೊರ್ವಾಂಕ್ ಮಾರ್’ಲ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ 4 ಜಣಾಂಕ್ ಎಕೇಕಾ ವರ್ಸಾಚಿ ಜಯ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಗೊರ್ವಾಂಕ್ ಮಾರಿನಾಯೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಬೋಬೆಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ಮೆಳ್ಳಾ. ಗೆಲೆತ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಎಪ್ರಿಲ್ 14 ತಾರಿಕೆರ್ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ದಿವ್ಳಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಮಯ್ದಾನಾರ್....

ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೊರ್ಸಾಕ್, ದೇಶ್’ಭರ್ ಏಕ್’ಚ್ ಸಿಇಟಿ

ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೊರ್ಸಾಕ್, ದೇಶ್’ಭರ್ ಏಕ್’ಚ್ ಸಿಇಟಿ

ದೇಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೊಲೆಜಿಂನಿ ವೈಜಕೀಯ್, ದಂತ್ ವೈಜಕೀಯ್ ಆನಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ್ ಕೋರ್ಸಾಚಾ ಪ್ರವೇಶಾಕ್ ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ಎಕ್’ಚ್ ಸಿಇಟಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೀಜಯ್ ಪಡ್ತೆಲಿ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ನ್ಯಾಶನಲ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ ಅಡ್ಕಳ್ ಪಯ್ಸ್ ಜಾಲಿ. 2013ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ....

ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕರ್ನ್ ಗರ್ಭ್’ಪಾತ್ ಕರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ

ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕರ್ನ್ ಗರ್ಭ್’ಪಾತ್ ಕರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ

ಮುಂಬಯ್ತ್ ಎಕ್ಲೊ ದೇವ್’ವಂತ್ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಪಾತ್ಯೆಣೆನ್ ಯೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ವಂಚನ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ತಾಂತು ಎಕಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸಾತ್ ಜಣ್ ಭಯ್ಣಿಂಕ್, ತಾಂಚೆರ್ ವಾಯ್ಟ್ ಸಕತ್ ಆಸಾ ತಿ ಕಾಡ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್, ಸಾತ್’ಯಿ ಜಣಾಂಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್....

ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ 9’ವೊ ಐಪಿಎಲ್ ಖೆಳ್ ಸುರು

ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ 9’ವೊ ಐಪಿಎಲ್ ಖೆಳ್ ಸುರು

ಆಜ್ ಮುಂಬಯ್ ವಾಂಖೆಡೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಮಾಂತ್ 9’ವ್ಯಾ ಐ.ಪಿ.ಎಲ್. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳಾಚೆಂ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ಆನಿ ಪಯ್ಲೊ ಖೆಳ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಪುಣೆ ಆನಿ ಗೆಲೆತ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಐಪಿಎಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸಾಂ ಮಧೆಂ ಜಾತಲೊ. ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಐಪಿಎಲ್ ಸಂಭ್ರಮ್. 9’ವ್ಯಾ ಐ.ಪಿ.ಎಲ್....

ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಆವಯ್, ದೆವಾಕ್ ಸಮಾನ್. ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೆಂ ಋಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಕಾಮುಕಿ ತರ್ನಾಟೊ ಎಕ್ಲೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾತಾರ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೆರ್’ಚ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಅಶೆಂ ಏಕ್ ಕ್ರೂರಿ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲೆಂ ಹರಿಯಾಣಾಂತ್. 65 ವರ್ಸಾಂಚಾ ಆವಯ್ಚೆರ್...

’ಬಾಲಿಕಾ ವಧು’ ಖ್ಯಾತಿಚೆಂ ಪ್ರತ್ಯೂಷಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಮರ್ಣಾ ಪಾಟ್ಲೊ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ತ್?

’ಬಾಲಿಕಾ ವಧು’ ಖ್ಯಾತಿಚೆಂ ಪ್ರತ್ಯೂಷಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಮರ್ಣಾ ಪಾಟ್ಲೊ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ತ್?

ಹಿಂದಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ’ಬಾಲಿಕಾ ವಧು’ ಖ್ಯಾತಿಚೆಂ ಪ್ರತ್ಯೂಷಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಸುಕ್ರಾರಾ (ಏಪ್ರಿಲ್ 01) ಆತ್ಮಹತ್ಯಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ. 24ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚೆಂ ನಟಿ ಪ್ರತ್ಯೂಷಾ, ಮುಂಬೈಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಂಡಿವಿಲಿಚ್ಯಾ ಬಂಗೂರ್ ನಗರ್ ಫ್ಲಾಟಾಂತ್ ಫಾಸ್ ಘಾಲ್ನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆಂ. ಫಾಸ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆರ್...

ಅತ್ಯಚಾರಾಕ್ ಅನುಮತಿ ದಿಲಿ ಸರ್ಕಾರಾನ್ !

ಅತ್ಯಚಾರಾಕ್ ಅನುಮತಿ ದಿಲಿ ಸರ್ಕಾರಾನ್ !

ಚಡೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಆಡಾಂವ್ಚೆಂ ಕ್ರಮ್ ಘೆಜಯ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆದೇಶ್ ಜಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡ್ತಾನಾ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ನಾಕಾ? ಹೆಂ ಕರಾಳ್ ಆದೇಶ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ಸೂಡಾನಾಂತ್ ಜಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡ್ಲಾ....

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಚೆಂ ವಿಣ್ಗೆಂ ಚಿತ್ರ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್!

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಚೆಂ ವಿಣ್ಗೆಂ ಚಿತ್ರ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್!

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಚ್ಯೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರ್ನ್ ಆನಿ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂತ್ ವಿಣ್ಗೆಂ ಚಿತ್ರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಶಿಕ್ಷಕಾಕ್ ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ ಜಾಲಹಳ್ಳಿಚ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಕೈದ್ ಕೆಲಾ. ಜಾಲಹಳ್ಳಿಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ದೈಹಿಕ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್’ಲ್ಲೊ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ....

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.