ದೊಗಾಂ ಚಲಿಯಾಂಚೆರ್ ನಿರಂತರ್ ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರ್; 74 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಆಬಾಕ್ 10 ವರ್ಸಾಂ ಜೈಲ್!

Monday 18 May 2015 12:55pm
ದೊಗಾಂ ಚಲಿಯಾಂಚೆರ್ ನಿರಂತರ್ ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರ್; 74 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಆಬಾಕ್ 10 ವರ್ಸಾಂ ಜೈಲ್!
 

ಮುಂಬೈ: ದೊಗಾಂ ಬೊಭಯ್ಣ್ಯಾಂಚೆರ್ ನಿರಂತರ್ ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮುಂಬೈ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಫೋಟೊಗ್ರಾಫರ್ ಕಾಮುಕಿ ಆಬಾಕ್ ವಿಶೇಶ್ ಮಹಿಳಾ ಕೊಡ್ತಿನ್ 10 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಜೈಲಾ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಲ್ಯಾ.
    ದೊಗಾಂ ಬೊಭಯ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ಭೆಸ್ಟಾವ್ನ್ ತಾಂಚೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಅತ್ಯಾಚಾರಾಚೊ  ವೀಡಿಯೋ ಕಾಡ್’ಲ್ಲೊ ಆರೋಪ್ ರುಜು ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಹ್ಯಾ ಕಾಮುಕಿ ನಾರ್ಸಿ ಕಟಾರಿಯಾಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಕೊಡ್ತಿಚಿ ನಿತಿದಾರ್ಣ್ ವೃಶಾಲಿ ಜೋಶಿ ಹಿಣೆಂ ತೀರ್ಪ್ ದೀವ್ನ್ 10 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಜಯ್ಲ್ ಸಜಾ ಆನಿ ದೊಗಾಂಯ್ ಚಲಿಯಾಂಕ್ 25 ಹಜಾರಾಂ ಲೆಕಾನ್ ದುಡ್ವಾ ಪರಿಹಾರ್ ದೀಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಯ್ಲಾಂ.
    ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ವಿಶಿಂ ತರ್ಬೆತಿ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂಚೆರ್ ಆಬಾನ್ ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರ್ ಚಲಯಿಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂಚ್ಯಾ ನಡ್ತ್ಯಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಪಳೆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಿನ್ ದುಬಾವಾನ್ ವಿಚಾರ್ ಕರ್ತಾನಾ ಚಲಿಯಾಂನಿ ವಿಷಯ್ ಕಳಯಿಲ್ಲೊ. ತಕ್ಷಣ್ ಟಿಚೆರಿನ್ ಮುಲುಂಡ್ ಪೊಲೀಸಾಂಕ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ. ಪೊಲಿಸಾಂನಿ 2011’ವ್ಯಾ ನವೆಂಬರಾಂತ್ ಕಟಾರಿಯಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ ಆಬಾಲಾಗಿಂ ಅನಿಕೀ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂಚೆರ್ ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರ್ನ್ ವಿಡಿಯೊ ಕಾಡ್ನ್ ದವರ್’ಲ್ಲೊ ಸಿಡಿ ಸಾಂಪಡ್ಲ್ಯೊ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.