ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚೆರ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ರೇಪ್!

Monday 4 May 2015 8:38am
ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚೆರ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ರೇಪ್!
 

ಬೆಂಗ್ಳುರ್: ಸ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚೆರ್ ದೊಗಾಂ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಂನಿ ರೇಪ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ಚ್ಯಾ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣ್ಯಾ ಸುತ್ತುರಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ.
 
    ಚೆಡುಂ ರಜೆರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್’ಚ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ಮೇ 2 ತಾರಿಕೆರ್ ಸನ್ವಾರಾ ದನ್ಪರಾಂ ತೆಂ ಖೆಳೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮಚ್ಯಾ  ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ತಾಕಾ ನಿರ್ಜನ್ ಪ್ರದೇಶಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ್ನ್ ತಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಚಲಯ್ಲಾ.

    ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಸೊಧುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾನ್ ಘಡಿತ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಧಾವೊನ್ ವಚೊನ್ ಘರ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ವಿಶಯ್ ಕಳಯ್ಲೆಂ. ಘರ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಪೋಲಿಸಾಂಕ್ ದೂರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಚೆಡ್ವಾಕ್  ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ನ್ ಪರಿಕ್ಷಾ ಕರ್ತಾನಾ ಚೆಡ್ವಾಚೆರ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಚಲ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಪೋಕ್ಸೋ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಖಾಲ್ ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಎಕಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಕ್ ಬಂದಿ ಕೆಲಾ ತರ್, ಚುಕಾರಿ ಮಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸೊಧ್ನೆರ್ ಆಸಾತ್.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.