ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚೆರ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ರೇಪ್!

Monday 4 May 2015 8:38am
ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚೆರ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ರೇಪ್!
 

ಬೆಂಗ್ಳುರ್: ಸ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚೆರ್ ದೊಗಾಂ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಂನಿ ರೇಪ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ಚ್ಯಾ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣ್ಯಾ ಸುತ್ತುರಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ.
 
    ಚೆಡುಂ ರಜೆರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್’ಚ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ಮೇ 2 ತಾರಿಕೆರ್ ಸನ್ವಾರಾ ದನ್ಪರಾಂ ತೆಂ ಖೆಳೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮಚ್ಯಾ  ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ತಾಕಾ ನಿರ್ಜನ್ ಪ್ರದೇಶಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ್ನ್ ತಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಚಲಯ್ಲಾ.

    ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಸೊಧುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾನ್ ಘಡಿತ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಧಾವೊನ್ ವಚೊನ್ ಘರ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ವಿಶಯ್ ಕಳಯ್ಲೆಂ. ಘರ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಪೋಲಿಸಾಂಕ್ ದೂರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಚೆಡ್ವಾಕ್  ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ನ್ ಪರಿಕ್ಷಾ ಕರ್ತಾನಾ ಚೆಡ್ವಾಚೆರ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಚಲ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಪೋಕ್ಸೋ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಖಾಲ್ ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಎಕಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಕ್ ಬಂದಿ ಕೆಲಾ ತರ್, ಚುಕಾರಿ ಮಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸೊಧ್ನೆರ್ ಆಸಾತ್.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಮೊಗಿ ಮುಕಾರ್ ಚಲಿಯೆಚ್ಯೆರ್ ಬಲಾತ್ಕಾರ್!

ಮೊಗಿ ಮುಕಾರ್ ಚಲಿಯೆಚ್ಯೆರ್ ಬಲಾತ್ಕಾರ್!

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಿ ಮುಕಾರ್ ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವಾನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚೆಂ ಬಲಾತ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲುಕಾಚ್ಯಾ ಜೋಳದಾಳ್ ರಾನಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾ. ತೊ ಯುವಕ್ ಆನಿಂ ತಿ ಚಲಿ ಸಯ್ರಿಂ ಜಾವ್ನಾಸುನ್, ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್...

ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವಾನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಚ್ಯೆರ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಕೆಲೊ ಅತ್ಯಾಚ್ಯಾರ್!

ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವಾನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಚ್ಯೆರ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಕೆಲೊ ಅತ್ಯಾಚ್ಯಾರ್!

ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವಾನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಚ್ಯೆರ್ 72 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಮುಕಿ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ನಿರಂತರ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಅತ್ಯಾಚ್ಯಾರ್ ಚಲಯ್ಲೊ. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. 10 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೆ...

ಅತ್ಯಾಚಾರಾಚ್ಯಾ ಅಪ್ರಾದಾಂತ್ ಭಾರತ್ ಚೊವ್ತ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್!

ಅತ್ಯಾಚಾರಾಚ್ಯಾ ಅಪ್ರಾದಾಂತ್ ಭಾರತ್ ಚೊವ್ತ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್!

ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯೆ ಶೋಷಣ್ ಆನಿಂ ಅತ್ಯಚಾರ್ ದಿಸಾಂದೀಸ್ ಚಡೊನ್ ಯೆತಾ ಆನಿಂ ಹ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಕೇಂದ್ರ್ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೇನಕಾ ಗಾಂಧಿನ್ ವಾರ್ತಾಹರಾಂ ಮುಕಾರ್ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸ್ತ್ರೀ ವಾರ್ತಾಹರಾಂಕ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಜಾಲಾಂ...

ಗ್ರೇಸ್ತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಚಾರಾಚೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ನ್, ದುಡು ಲುಟ್ತಾಲೆಂ ಚೆಡುಂ!

ಗ್ರೇಸ್ತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಚಾರಾಚೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ನ್, ದುಡು ಲುಟ್ತಾಲೆಂ ಚೆಡುಂ!

ದಿಲ್ಲಿಂತ್ಲೆಂ 21 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ ಎಕ್ಲೆಂ, ದುಡು ಕಮಾಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ವಾಯ್ಟ್ ವಾಟ್ ಧರ್ತಾನಾ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಸಾಂಪ್ಡಾಲಾಂ. ಗ್ರೇಸ್ತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚಿ ವಳಖ್ ಕರ್ನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಚೆ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಚಾರಾಚೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೆಷ್ಟಾವ್ನ್ ದುಡು ಲುಟ್ತಾಲೆಂ...

ದಿಲ್ಲಿಂತ್, ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಕಾರಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲೊ

ದಿಲ್ಲಿಂತ್, ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಕಾರಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲೊ

ಸನ್ವಾರಾ ದೀಸ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಎಕಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಅಪಹರ್ಸುನ್, ಕಾರಾಚೆರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಚಲ್ಚಾ ಕಾರಾರ್’ಚ್ಚ್, ತೆಗಾಂ ಕಾಮುಕಿಂನಿ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಚಲಯಿಲ್ಲಿ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಹ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ದೂರ್ ದಿಲಾಂ. ಅತ್ಯಚಾರಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ 21 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ...

ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಉದಾಕ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್, ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲೊ!

ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಉದಾಕ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್, ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲೊ!

ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಉದಾಕ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಳ್ಕಿಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್, ಅಪ್ರಾಪ್ತ್ ಚೆಡ್ವಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಹಾಸನ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾ. ಕಿಶೋರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ, ಆರೋಪಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹಾಸನ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹೋಬಳಿ ಗಾಂವ್ಚೊ ನಿವಾಸಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಕಿಶೋರ್, ವಳ್ಕಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ಎಕ್ಲೆಂ ಚೆಡುಂ...

ಜಬರ್’ದಸ್ತೆನ್ ಗರ್ಭ್’ಪಾತ್ ಕರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ

ಜಬರ್’ದಸ್ತೆನ್ ಗರ್ಭ್’ಪಾತ್ ಕರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ

ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಶೋಷಣ್ ಜಾಲ್ಲೆ ವಿಶಿಂ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತುಮಿ ವಾಚ್ಲಾಂ ವ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ. ತಸಲ್ಯಾಚ್ ಘಟನಾಚಿ ವರ್ದಿ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ. ಎಕಾ ಅಪ್ರಾಪ್ತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆರೋಪಿಕ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಸಾರ್ಕಿ ಶಿಕ್ಷಾ...

ಡ್ರಾಪ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್...?

ಡ್ರಾಪ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್...?

ಡ್ರಾಪ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್, ಎಕ್ಸುರ್ಯ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಕಾರಾರ್ ಬಸವ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲ್ಯಾ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಂನಿ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಬಲತ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಕೊಲ್ಕತ್ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಲ್ಟ್ ಲೇಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್-5, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಎಕಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೆಂ...

ಮಾದಕ್ ದೃವ್ಯಾಂ ಖಾವಂವ್ನ್, ಚೆಡ್ವಾಚ್ಯೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಮಾದಕ್ ದೃವ್ಯಾಂ ಖಾವಂವ್ನ್, ಚೆಡ್ವಾಚ್ಯೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಬ್ರೆಜಿಲಾಂತ್ ಕಾಮುಕಾಂನಿ 16 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಚೆಡ್ವಾ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕರ್ನ್, ತಾಚಿ ದೃಶ್ಯಾಂ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಲೆಬರಿಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಆಮಾಲ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪೀವನ್ ದೀವ್ನ್, ಮಾದಕ್ ದೃವ್ಯಾಂ...

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್’ಚ್ಚ್ ಆವಯ್ಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್’ಚ್ಚ್ ಆವಯ್ಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಎಕಾ ಎಕ್ಸುರ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಭೆಷ್ಟಾವ್ನ್ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಥಾಣೆ ಪರಿಸರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಲ್ವಾ ಲಾಗಿಂ ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ಘೊವಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ತಾಲಿ. ಸುಮಾರ್ 4 ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್...

ದೂರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವೆತಾನಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ದಿಸ್ಲೊ ಚೋರ್

ದೂರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವೆತಾನಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ದಿಸ್ಲೊ ಚೋರ್

ರಾತಿಚಾ ವೆಳಾರ್ ವಳಖ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ದುಡು ಆನಿ ವಸ್ತು ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಕ್ಲೊ ಸಕಾಳಿಂ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ದೂರ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ವೆಚ್ಯೆ ವೆಳಿಂ ಎಕಾ ಕಾಟ್ಯಾಚೆರ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿಚ್ ರಾತಿಂ ಇತರ್ ದೊಗಾಂ ಸಂಗಿಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಲುಟ್’ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ವಳಖ್ ಧರ್ನ್...

’ನಮ್ಮಮೆಟ್ರೊ’ ಸುರಂಗ್ ರಸ್ತೊ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಜಾಲೊ

ನಮ್ಮಮೆಟ್ರೊ ಸುರಂಗ್ ರಸ್ತೊ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಜಾಲೊ

ಭಾರತಾಂತ್’ಚ್ ಪ್ರಥಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಮೆಟ್ರೊ ಸುರಂಗ್ ರಸ್ತೊ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಆನಿ ಕೇಂದ್ರ್ ನಗರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡುನ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕರ್ನ್ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಕೆಲೊ. ವಿಧಾನ್ ಸೌಧಚ್ಯಾ ಮುಕಾರ್, ಡಾ| ಬಿ. ಆರ್ ಆಂಬೇಡ್ಕರ್....

ಆಟೋ ಚಾಲಕಾಲಾಗಿಂ ಆಮಾಲಿ ಚೆಡ್ವಾಂಚಿ ಜಟಾಪಟಿ!

ಆಟೋ ಚಾಲಕಾಲಾಗಿಂ ಆಮಾಲಿ ಚೆಡ್ವಾಂಚಿ ಜಟಾಪಟಿ!

ಆಟೋಚಾಲಕಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ನಿರ್ಧಾರಿತ್ ಭಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾಕೀ ದೊಡ್ತೆಂ ಭಾಡೆಂ ವಿಚಾರ್ಲಾಂ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಂ ಸಂಗಿ ಅಸಭ್ಯ್ ರಿತಿನ್ ವರ್ತನ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ದೊಗಾಂ ಆಮಾಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂನಿ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ದೂರ್ ದಿಲಾಂ ತರ್, ಆಪ್ಣಾಕ್ ತಾಣಿಂ ಹಲ್ಕಿಲಾಂ ಹಿಣ್ಸಿಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಾಲಕಾನ್ ಆರೋಪ್....

ಜೀವ್ ವಾಂಚಂವ್ಕ್, ಸಮವಸ್ತ್ರಾಂ ಕಾಡ್ನ್ ಧಾಂವ್ಲೊ…

ಜೀವ್ ವಾಂಚಂವ್ಕ್, ಸಮವಸ್ತ್ರಾಂ ಕಾಡ್ನ್ ಧಾಂವ್ಲೊ…

ಸಾರ್ವಜನಿಕಾಂಕ್ ರಕ್ಷಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಸಂರಕ್ಷಕ್ ಎಕ್ಲೊ, ಆಪ್ಲೊ ಪ್ರಾಣ್ ವಾಂಚಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಆಂಗಾರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಸಮಾವಸ್ತ್ರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಧಾಂವ್ಲಾ ತರೀ, ಸೊಡಿನಾಸ್ತಾಂ ಲೊಕಾಂನಿ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಸಕ್ಲಾ ಪಡ್ಲ್ಯಾರೀ ಪಾಯಾಂನಿಂಚ್ ಗುಡ್ಡಾವ್ನ್ ಖೊಟಾವ್ನ್ ಕ್ರೂರ್’ಪಣ್....

ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ಅತೀ ಕ್ರೂರ್ ಅತ್ಯಚಾರಿ

ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ಅತೀ ಕ್ರೂರ್ ಅತ್ಯಚಾರಿ

ಹ್ಯಾ ಆಫ್ರಾದ್ಯಾಕ್ ಕಿತ್ಲಿ ಕಠಿಣ್ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಲ್ಯಾರೀ ಉಣಿಂಚ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಂಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ತಶೆಂಚ್. ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಎರಿಕ್ ಡೆವಿನ್, ಮಾಜಿ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್. ತಾಂಣೆಂ 18 ಮಹಿನ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಳ್ಶಾ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ತಾಚೊ ವಿಡಿಯೊಯಿ....

ಸಾಂಗಾತಾ ನಿದ್’ಲ್ಲೆಂ ಜೊಡೆಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆಂ.

ಸಾಂಗಾತಾ ನಿದ್’ಲ್ಲೆಂ ಜೊಡೆಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆಂ.

ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಧಗಿಚ್ಯಾ ದಾವೆಕ್ ಘರಾ ಭಿತರ್ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಕಷ್ಟ್. ರಾತಿಂ ಫ್ಯಾನ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಭಿತರ್ ನಿದೊಂಕ್’ಯಿ ಜಾಯ್ನಾ. ಅಶೆಂ ಘೊವ್ ಬಾಯ್ಲ್ ರಾತಿಂ ಘರಾ ಭಾಯ್ರ್ ನಿದ್’ಲ್ಲಿಂ ಥಂಯ್ಚ್ ಮೊಡಿಂ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಘರಾ ಮುಕಾರ್ ನಿದ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಜೊಡ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್....

ಶೊಕಿಂಗ್! ಫೇಸ್ ಬುಕಾಚಿ ಪಿಸಾಯ್ ! ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ

ಶೊಕಿಂಗ್! ಫೇಸ್ ಬುಕಾಚಿ ಪಿಸಾಯ್ ! ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ

ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾಂಚೊ ವಾಪರ್ ಚಡ್’ಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಥೊಡೆ ಎಕ್ಸುರ್’ಪಣ್ ಆಶೆತಾತ್. ಅಶೆಂ ಎಕ್ಸುರಿ ಆಸೊನ್ ಸದಾಂಚ್ ಫೇಸ್ ಬುಕಾಂತ್’ಚ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾವ್ನಾಸ್’ಲ್ಲೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಆತಾಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲಾಂ. ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್, ತಿಚ್ಯಾ ವಡಿಲಾಂನಿ....

ಚೈನಿ ಚೊರ್ಚಾ, ಬಿಬಿಎಂ ಪದ್ವಿ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾರ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಪಾವ್ತೆಲ್ಯಾತ್!

ಚೈನಿ ಚೊರ್ಚಾ, ಬಿಬಿಎಂ ಪದ್ವಿ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾರ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಪಾವ್ತೆಲ್ಯಾತ್!

ವೇಶ್ಯೆಂಚಾ ಸಹವಾಸಾಕ್ ಲಾಗ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಿಬಿಎಂ ಪದ್ವಿ ಘೆತ್ಲೊಲೊ ಎಕ್ಲೊ ತರ್ನಾಟೊ, ಚೈನಿ ಚೊರುಂಕ್ ವಚೊನ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚಾ ಹಾತಾಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೊ! ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಮುಳಾನ್ ತಮಿಳ್’ನಾಡುಚೊ ಜೈಕುಮಾರ್, ಬಿಬಿಎಂ ಡಿಗ್ರಿ ಘೆವ್ನ್, ಐಬಿಎಂ ಕಂಪೆನಿಕ್ ಸೆರ್ವೊನ್....

ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕರ್ನ್ ಗರ್ಭ್’ಪಾತ್ ಕರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ

ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕರ್ನ್ ಗರ್ಭ್’ಪಾತ್ ಕರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ

ಮುಂಬಯ್ತ್ ಎಕ್ಲೊ ದೇವ್’ವಂತ್ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಪಾತ್ಯೆಣೆನ್ ಯೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ವಂಚನ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ತಾಂತು ಎಕಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸಾತ್ ಜಣ್ ಭಯ್ಣಿಂಕ್, ತಾಂಚೆರ್ ವಾಯ್ಟ್ ಸಕತ್ ಆಸಾ ತಿ ಕಾಡ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್, ಸಾತ್’ಯಿ ಜಣಾಂಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್....

ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಆವಯ್, ದೆವಾಕ್ ಸಮಾನ್. ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೆಂ ಋಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಕಾಮುಕಿ ತರ್ನಾಟೊ ಎಕ್ಲೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾತಾರ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೆರ್’ಚ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಅಶೆಂ ಏಕ್ ಕ್ರೂರಿ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲೆಂ ಹರಿಯಾಣಾಂತ್. 65 ವರ್ಸಾಂಚಾ ಆವಯ್ಚೆರ್...

ಅತ್ಯಚಾರಾಕ್ ಅನುಮತಿ ದಿಲಿ ಸರ್ಕಾರಾನ್ !

ಅತ್ಯಚಾರಾಕ್ ಅನುಮತಿ ದಿಲಿ ಸರ್ಕಾರಾನ್ !

ಚಡೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಆಡಾಂವ್ಚೆಂ ಕ್ರಮ್ ಘೆಜಯ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆದೇಶ್ ಜಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡ್ತಾನಾ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ನಾಕಾ? ಹೆಂ ಕರಾಳ್ ಆದೇಶ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ಸೂಡಾನಾಂತ್ ಜಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡ್ಲಾ....

ಪುತಾ ಮುಕಾರ್’ಚ್ ಆವಯ್ಚೆರ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೇಪ್

ಪುತಾ ಮುಕಾರ್’ಚ್ ಆವಯ್ಚೆರ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೇಪ್

ಆಮ್ಚಾ ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ರಾಜ್’ಧಾನಿ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಅತ್ಯಾಚಾರಾಚಿಂ ಪ್ರಕರಣಾಂ ಚಡೊನ್’ಚ್ ಯೆತಾತ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಚ್ಯಾ ಮುಕಾರ್’ಚ್ ತೆಗಾಂ ಅನ್ನಾಡ್ಯಾಂನಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೇಪ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಆರ್. ಲೇಔಟಾಂತ್ ಹೆಂ ಕೃತ್ಯೆಂ ಘಡ್ಲಾಂ. ಗ್ರಾಮ್ ಪಂಚಾಯತಿ....

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಚೆಂ ವಿಣ್ಗೆಂ ಚಿತ್ರ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್!

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಚೆಂ ವಿಣ್ಗೆಂ ಚಿತ್ರ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್!

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಚ್ಯೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರ್ನ್ ಆನಿ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂತ್ ವಿಣ್ಗೆಂ ಚಿತ್ರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಶಿಕ್ಷಕಾಕ್ ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ ಜಾಲಹಳ್ಳಿಚ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಕೈದ್ ಕೆಲಾ. ಜಾಲಹಳ್ಳಿಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ದೈಹಿಕ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್’ಲ್ಲೊ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ....

ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಘಾಲಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ಫೈನ್!

ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಘಾಲಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ಫೈನ್!

ಹ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಘಾಲಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಪೊಲಿಸ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಾಕ್ಲೆಟಾಂ ದಿಂವ್ಚೆನಾಂತ್. ತುಮಿ ದಂಡ್ ಭರ್ತಾ ವರೇಗ್ ಪೊಲಿಸ್ ಸೊಡ್ಚೆನಾಂತ್. ಜನೆರ್ 12 ತಾರಿಕೆರ್, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಸ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್’ಯೀ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಘಾಲಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಜ್ಯಾರಿಯೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಹೊ ಕಾಯ್ದೊ ಖಡ್ಡಾಯ್....

ವಾಹನ್ ಸವಾರಾಂಕ್ ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಶಾಖ್!

ವಾಹನ್ ಸವಾರಾಂಕ್ ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಶಾಖ್!

ದ್ವಿಚಕ್ರ್ ವಾಹನಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಸ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್’ಯೀ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಖಡ್ಡಾಯ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ರಾಗಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸವರಾಂಕ್ ಆತಾಂ ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಆನ್ಯೆಕ್ ಶಾಖ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂ. ವ್ಹಯ್, ದಿಲ್ಲಿಂತ್ ವಾಹನಾಂಚಿ ಗಡ್ದಿ ಚಡೊನ್ ಪ್ರದ್ಯುಷನ್ ವಾಡ್’ಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಜಾಗೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಸರ್ಕಾರ್, ಮುಕ್ಲ್ಯಾ...

ಎಕಾಚ್ಚ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತೆಗಾಂಚಿ ಆಮಾನುಶ್ ಖುನ್!

ಎಕಾಚ್ಚ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತೆಗಾಂಚಿ ಆಮಾನುಶ್ ಖುನ್!

ಕನಕಪುರಾ ತಾಲೂಕಾಚ್ಯಾ ಭೀಮೆಗೌಡ ದೊಡ್ಡಿಂತ್ ದುಷ್ಕರ್ಮ್ಯಾಂನಿ ಎಕಾಚ್ಚ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ತೆಗಾಂಚಿ ಆಮಾನುಶ್ ಖುನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಬುದ್ವಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ...

ಪೊಂಡಾಂತ್ಲೆಂ ಮೊಡೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡುನ್ ಆತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲೊ!

ಪೊಂಡಾಂತ್ಲೆಂ ಮೊಡೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡುನ್ ಆತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲೊ!

ಮೊಗಾಕ್ ಆನಿ ಪಾಶಾಂವಾಕ್ ದೊಳೆ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಲ್ಹಾನ್ ಬಾಳ್ಶಾ ಥಾವ್ನ್ ಧರ್ನ್ ಮಾತಾರ್ಯ್ಯಾಂಚೆರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಸಗ್ಳಿ ಜಾಣಾಂತ್. ಪುಣ್ ಆಗ್ರಾಂತ್ ಘಡ್’ಲ್ಲಿಂ ಲಜೆದಾಯೆಕ್ ಗಜಾಲ್...

ಚಲಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಲೇಜಿಂತ್ ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಡಿಗ್ರಿ ಜೊಡ್’ಲ್ಲೆ ಚಲೆ!?

ಚಲಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಲೇಜಿಂತ್ ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಡಿಗ್ರಿ ಜೊಡ್’ಲ್ಲೆ ಚಲೆ!?

ಎಕೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಅಶೆಂಯ್ ಘಡ್ತಾ! ಚಲಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಲೇಜಿಂತ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೆ ದೋಗ್ ತರ್ನಾಟೆ, ಸಂಶೋಧನ್ ಪ್ರಬಂದ್ ಮಾಂಡುನ್ ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ. ಡಿಗ್ರಿ ಜೊಡ್’ಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ತಡವ್ ಕರುನ್ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್....

ಮಾನಸಿಕ್ ಆಸ್ವಸ್ಥ್ ಚಲಿಯೆಚ್ಯೆರ್ ಮಾತಾರ್ಯ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಆತ್ಯಾಚಾರ್!

ಮಾನಸಿಕ್ ಆಸ್ವಸ್ಥ್ ಚಲಿಯೆಚ್ಯೆರ್ ಮಾತಾರ್ಯ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಆತ್ಯಾಚಾರ್!

ಚಲಿಯಾಂಚ್ಯೆರ್ ವಳ್ಕಿಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವ ಇಷ್ಟಾಂ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಆತ್ಯಾಚಾರ್ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಸಬಾರ್ ನಿದರ್ಶನಾಂ ಆಸಾತ್. ಬಾಪಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಧುವೆಚ್ಯೆರ್ ಆತ್ಯಾಚಾರ್ ಚಲ್’ಲ್ಲೆ ಧಾಕ್ಲೆ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ಆಸಾತ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ 60 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಮಾತಾರ್ಯ್ಯಾನ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಆಸ್ವಸ್ಥ್...

ಅಶೆಂಯ್ ವೀಕೃತ್ ಆಸ್ತಾತ್ ಪಳೆಯಾ!

ಅಶೆಂಯ್ ವೀಕೃತ್ ಆಸ್ತಾತ್ ಪಳೆಯಾ!

ಅತೀ ಕಾಮುಕ್ ಖಂಚ್ಯಾ ರಿತಿರ್ ವಾಗ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾಕ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ ಏಕ್ ಉದಾಹರಣ್. ತ್ಯಾ ಎಕಾ ಚಲಿಯೆಚೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಮುಕಾರ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮುಕಾನ್, ಆಪ್ಣೆ ಆತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ತಿಚ್ಯಾ ಬಾಯ್’ಫ್ರೆಂಡಾಕ್ ಕಳ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ತಿಚ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾ ಥಾವ್ನ್’ಚ್ ಫೋನ್ ಕರಯ್ಲೆಂ...

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.