ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ‘ಸ್ಪುಟ್’ ಸಮಾರೋಪ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆನಿ ದಬಾಜಿಕ್ 161’ವಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ.

Monday 4 May 2015 7:39am
Arun Raj Rodrigues.
Mandd Sobhann
ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ‘ಸ್ಪುಟ್’ ಸಮಾರೋಪ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆನಿ ದಬಾಜಿಕ್ 161’ವಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ.
 

    ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಸಂಸ್ತ್ಯಾನ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆನಿ ‘ರಾಕ್ಣೊ’ ಹಫ್ತ್ಯಾಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಹಯೋಗಾನ್ ಎಪ್ರಿಲ್ 24 ಥಾವ್ನ್ ಮಾಯ್ 3, 2015 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಸ್ಪುಟ್’ – ಮ್ಹಣ್ಲ್ಯಾ 10 ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಬಿರಾಚೆಂ ಸಮಾರೋಪ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಯ್ತಾರಾ, ಮಾಯ್ 3 ತಾರಿಕೆರ್, ಸಾಂಜೆರ್ 6.30 ವೊರಾರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ದಬಾಜಾನ್ ಚಲ್ಲೆಂ.

    ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಾಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ, ಹಾಣೆ ಶಿಬಿರಾಂತ್ ಉರ್ಬೆನ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಪಾಟಯ್ಲಿ. ಸಾಂಗಾತಾ, ತಾಂಕಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕುಂಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ ಆನಿ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕುಂಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ದೀಜಾಯ್ ಮ್ಹಣುನ್‍ಯೀ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

    ಮಾನಾಚೆ ಸಯ್ರೆ, ಮಾ| ಬಾ| ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಸಂಪಾದಕ್ – ‘ರಾಕ್ಣೊ’ ಹಫ್ತ್ಯಾಳೆ, ಹಾಣೆ ಶಿಬಿರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ ಆನಿ ಉದೆವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಂಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವರ್ಸಾನ್ ವರಸ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಶಿಬಿರಾಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ನ್, ಕರ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾವಿಶಿಂ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಉಚಾರ್ಲಿ.

    ಡಾ| ದೇವ್‍ದಾಸ್ ಪೈ – ರೆಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಡೆಮಿ; ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಆಲ್ವಾರಿಸ್ - ಸಂಯೋಜಕ್, ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಆನಿ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ, ಶಿಬಿರ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ – ವೇದಿರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ.

    ಶಿಬಿರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ತರ್ಫೆನ್ ಗ್ಲೇಯ್ನ್ ಫಿಗ್ರೇಡಾ ಆನಿ ಶೆಲ್ಟನ್ ಡಿ’ಕುನ್ಹಾ - ಹಾಣಿ ಆಪ್ಲೊ ಅನ್ಭೊಗ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಶಿಬಿರಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ 61 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರಾಂ ವಾಂಟ್ಲಿಂ. ಹರ್ ವಿಭಾಗಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಂಕ್ - ಶರ್ವಿನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ (ಗಾಯಾನ್), ರೀಮಲ್ ಶಾಲ್ಮಾ ಲೋಬೊ (ನಾಚ್) ಆನಿ ಮೆಲ್ಬನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ (ನಾಟಕ್) – ಹಾಂಕಾಂ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್, ಫುಲಾಂ ಆನಿ ರು.2,000/- ನಗ್ದೆನ್ ಬಹುಮಾನ್ ದಿವ್ನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ತಶೆಂಚ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವೀಡಲ್ ಒಸ್ವಿಟಾ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಹಿಕಾ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್, ಫುಲಾಂ ಆನಿ ರು.3,000/- ನಗ್ದೆನ್ ಬಹುಮಾನ್ ದಿವ್ನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಶಿಬಿರಾಂತ್ಲೆ ತರ್ಬೆತೆದಾರಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಉದೆವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಲೇಖಕ್ ಶೆಲ್ಡನ್ ತಾವ್ರೊ (ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿ) ಹಾಕಾ ‘ದಾಯ್ಜಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್’ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಫುಲಾಂ ಆನಿ ರು.2,000/- ನಗದ್ ಆಟಾಪ್ತಾ.

    ಸಮಾರೋಪ್ ಕಾರ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ 161’ವಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ – ‘ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಲೆಂ ಸೊಭಾಣ್’ ಹಾಂತುಂ ಶಿಬಿರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಗಾಯಾನ್, ನಾಚ್ ಆನಿ ‘ಮಾಂತ್ರಿಕ್ ಫೂಲ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನಾಟ್ಕುಳೊ ಸಾದರ್ ಕೆಲೊ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ‘ಗುಮಟ್’ ಖೆಳ್ಚೆಂ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ವಿಶೇಸ್ ಆಕರ್ಷಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಶಿಬಿರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ - ಶ್ವೇತಾ ವಾಝ್ ಆನಿ ವಿಲ್ಸ್‍ಟನ್ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಹಾಣಿಂ ಘಡ್‍ಲ್ಲಿ 2 ಪದಾಂ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲಿಂ.

    ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿಯೆಚೆ ಪೋಷಕ್ – ಶ್ರೀ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕುಟಿನ್ಹೊ, ಎಮ್.ಸಿ.ಸಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಜಾಂವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಸಲೋಮಿ ಆಲ್ವಾರಿಸ್ ಹಿಣೆ ಸಮಾರೋಪ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಾಹಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಶಿಬಿರಾಂತ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ – ರೊವ್ಲ್ ಸ್ಯಾಮ್ವೆಲ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಆನಿ ಆಶ್ವಿಯಾ ಆನ್ನಾ ಲಸ್ರಾದೊ - ಹಾಣಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿಯೆಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಾಹಣ್ ಕೆಲೆಂ.

    ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಕಾಶಿತ್ ಮುಂಡ್ರೆಲ್ ಸಿರಿಲ್ ಹಾಚ್ಯಾ 9 ನಾಟ್ಕುಳ್ಯಾಂಚೊ ಪುಂಜೊ ‘ಲೊಸುಣ್ ಲೂಸಿ’ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಲೊ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.