ಆಪ್ಣಾಚೊ ಘೊವ್ ಕಾಳೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲಿ ಪತಿಣ್ !

Saturday 25 Apr 2015 3:41am
ಆಪ್ಣಾಚೊ ಘೊವ್ ಕಾಳೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲಿ ಪತಿಣ್ !
 

ಆನಂದ್, ಗುಜರಾತ್: ಆಪ್ಣಾಚೊ ಘೊವ್ ಕಾಳೊ ಮ್ಹಣ್ ಬೆಜಾರಾಯೆನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ ಪತಿಣ್ ನಿಮಾಣೆ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಘೊವಾಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ನ್ ಅತಾಂ ಬಂದೆಂತ್ ಆಸಾ!
    ಆನಂದ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೆಟ್ಲಾಡ್ ತಾಲೂಕಾಚ್ಯಾ ಸುಂದರಾನಾ ಗ್ರಾಮಾಚಿ 22 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚಿ, ಫರ್ಜಾನಾಬಾನೋ, ಆಪ್ಲೊ ಪತಿ ಫಾರೂಕ್ ಮಲಿಕ್, ಕಾಳೊ ದೆಕುನ್ ತಾಕಾ ದ್ವೇಶುನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ. ಆಪ್ಣಾ ಸಂಗಿಂ ಲಂಯ್ಗಿಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ದವರುಂಕೀ ತಿಣೆ ತಾಕಾ ಸೊಡುಂಕ್ ನಾತ್’ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಕಾಚ್ಚ್ ಲಾಗೊನ್ ತಾಂಚೆ ಮದೆಂ ಸದಾಂಚ್ ಝಗ್ಡೆಂ ಜಾತಾಲೆಂ.
    ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘೊವಾ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕೊನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ತೆಂ ತವಳ್-ತವಳ್ ಮಾಂವಾಡ್ಯಾ ವಚೊನ್ ಯೆತಾಲೆಂ. 10 ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಅಶೆಂಚ್ ಮಾಂವಾಡ್ಯಾ ವಚೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಣೆಲಾಗಿಂ ಲಂಯ್ಗಿಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜೊಡುಂಕ್ ವೆತಾನಾ ಝಗ್ಡೆಂ ಜಾವ್ನ್ ರಾಗಾಚ್ಯಾ ಭರಾರ್ ಘೊವಾನ್ ಫರ್ಜಾನಾಚ್ಯಾ ಕಾನ್ಸುಲಾಕ್ ವ್ಹಾಜಯಿಲ್ಲೆಂ.
    ದುಸ್ರೆ ದಿಸಾ ಫಾರೂಕ್ ಗಾದ್ಯಾಕ್ ವೆತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಫರ್ಜಾನಾಬಾನೋನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್’ಥಾವ್ನ್ ಮೊಡ್ತೆಲಾಂತ್ ತಕ್ಲೆಕ್ ಮಾರ್ನ್ ಫಾರೂಕಾಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲಾಂ.
    ಫರ್ಜಾನಾಕ್ ಬಂದಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ತಿಚೆ ವಿರೊದ್ ಐಪಿಸಿ ಸೆ.302 (ಖುನಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ) ಪ್ರಕಾರ್ ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ನ್ ತನ್ಖಿ ಚಲಯ್ತೆಚ್ಚ್ ಆಸಾತ್.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.