ಎವರೆಸ್ಟ್ ಚಡ್’ಲ್ಲಿಂ ಭಾರತಾಂತ್ಲಿ ಪಯ್ಲಿಂ ಬಾಪುಯ್-ಧುವ್

Friday 18 May 2018 9:08am
ಎವರೆಸ್ಟ್ ಚಡ್’ಲ್ಲಿಂ ಭಾರತಾಂತ್ಲಿ ಪಯ್ಲಿಂ ಬಾಪುಯ್-ಧುವ್
 

ನವಿ ದೆಲ್ಲಿ: ದೆಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಗುರುಗ್ರಾಮ್ ಮುಳಾಚಿಂ ಅಜಿತ್ ಬಜಾಜ್ (53) ಆನಿ ತಾಚಿ ಧುವ್ ದೀಯಾ ಬಜಾಜ್ (24) ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಉಬಾರಾಯೆಚೆಂ ಶಿಖರ್, ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಚಡ್’ಲ್ಲಿಂ ಪಯ್ಲಿಂ ಬಾಪುಯ್-ಧುವ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಹೊಗ್ಳಿಕೆಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. 

ಬಾಪುಯ್-ಧುವ್ ಎಪ್ರಿಲ್ 16 ತಾರಿಕೆರ್ ಪರ್ವತ್ ಚಡುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್’ಲ್ಲಿಂ ಆಸುನ್, ಬುದ್ವಾರಾ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ 4.30 ವೊರಾಂಚೆರ್ ದಿಯಾ ಎವರೆಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಶಿಖರಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ ತರ್, ಪಂದ್ರಾ ಮಿನುಟಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಜಿತ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪುರಸ್ಕೃತ್ ಅಜಿತ್ 2006-07 ಇಸ್ವೆಂತ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ಧ್ರುವ್ ಆನಿ ಉತ್ತರ್ ಧ್ರುವಾಕ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ ಭಾರತೀಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.