ಕರ್ನಾಟಕಾಚೊ ನವೊ ಮುಖೆಲ್’ಮಂತ್ರಿ ಜಾವ್ನ್ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

Thursday 17 May 2018 1:03pm
ಕರ್ನಾಟಕಾಚೊ ನವೊ ಮುಖೆಲ್’ಮಂತ್ರಿ ಜಾವ್ನ್ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
 

ಬೆಂಗ್ಳುರ್: ಕರ್ನಾಟಕಾಚೊ 24ವೊ ಮುಖೆಲ್’,ಮಂತ್ರಿ ಜಾವ್ನ್ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹಾಣೆಂ ಪ್ರಮಾಣ್ ವಚನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲಾ. ವಿಧಾನ್ ಸೌಧಾಚ್ಯಾ ಮೆಟಾಂಕ್ ನಮಸ್ಕಾರ್ ಕರ್ನ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಭಿತರ್ ಸರ್ಲಾ. 

ವಿಧಾನ್ ಸೌಧಾಚ್ಯಾ ಸಿ.ಎಮ್. ದಫ್ತರಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಚೊ ಫಲಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಂನಿ ಬದ್ಲುನ್, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಥಂಯ್ ಘಾಲಾ. 

ಕರ್ನಾಟಕಾಚಿ ಪ್ರಧಾನ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರತ್ನಪ್ರಭಾ ಹಿಣೆಂ ಮುಖೆಲ್’ಮಂತ್ರಿಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಂತ್, ಕಾಯ್ದ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಮುಖೆಲ್’ಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಾಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೆಂ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.