ಬಿ.ಎಸ್.ವೈ. ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ವಚನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್: ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ. ವಿರೋಧ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಾಚೊ ಆಕ್ರೋಶ್

Thursday 17 May 2018 9:01am
ಬಿ.ಎಸ್.ವೈ. ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ವಚನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್: ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ. ವಿರೋಧ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಾಚೊ ಆಕ್ರೋಶ್
 

ಬೆಂಗ್ಳುರ್: ಕರ್ನಾಟಕಾಚೊ ಮುಖೆಲ್’ಮಂತ್ರಿ ಜಾವ್ನ್ ಬಿ.ಎಸ್.ವೈ.ನ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ವಚನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಾನ್ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ.ಚ್ಯಾ ಚಾಲಿಚೆಂ ಖಂಡನ್ ಕೆಲಾಂ. 

ಪತ್ರಕರ್ತಾಲಾಗಿಂ ಉಲೊವ್ನ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ, ಆಮಿ ಸರ್ವ್ ಶಾಸಕ್ ಹೆಂ ಅಸಂವಿಧಾನಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾನುನ್ ಹಾಚ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ಬಹುಮತ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ ಪ್ರಮಾಣ್ ವಚನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲಾ. ಹೆಂ ಆಮಿ ಖಂಡನ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ಹೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್ ದೆಕುನ್ ಆಮಿ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. 

ಆದಿಂ ಅಸಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯೆತಾನಾ, ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ರಾಜ್ಯಾಂತೀ ಹ್ಯಾ ಪರಿಂ ಘಡುಂಕ್ ನಾ. ಪ್ರಕರಣ್ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಆಸಾ. ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಂವಿಧಾನಾಕ್ ವಿರೋಧ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಶೆಂ ಚಲುನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮಿ ಲೊಕಾ ಮುಕಾರ್ ಹಾಡ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.