ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನ್ನಡ: ವೋಟ್ ಘಾಲ್ತಲ್ಯಾಂಕ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಬಸ್ ಸೆವಾ

Thursday 10 May 2018 1:56pm
ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನ್ನಡ: ವೋಟ್ ಘಾಲ್ತಲ್ಯಾಂಕ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಬಸ್ ಸೆವಾ
 

ಮಂಗ್ಳುರ್: ಮತ್’ದಾನ್ ಕರುಂಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಅನ್ಕೂಲ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ. ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಚಡಿತ್ ಬಸ್ಸಾಂ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ತಾ. ಸೂಳ್ಯ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಆನಿ ಪುತ್ತೂರ್ ತಾಲುಕಾಂನಿ ಬಸ್ಸಾಂಚೊ ಸಂಚಾರ್ ಚಲೊಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ. 

ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನ್ನಡಾಚ್ಯಾ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿನ್, ಶಶಕಾಂತ್ ಸೆಂಥಿಲ್ ಹಾಣೆಂ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲ್ಯಾ. 160 ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ. ಬಸ್ಸಾಂ, ಬಸ್ಸಾಂಚೊ ಸಂಚಾರ್ ಉಣೆಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರದೆಶಾಂನಿ ಸಂಚಾರ್ ಕರ್ತಲಿಂ. ಮತ್’ದಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂನಿ ಹಾಂಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡ್ಯೆತ್. 

'ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಫಲಕ್ ಹ್ಯಾ ಬಸ್ಸಾಂಕ್ ಆಸ್ತಲೊ. ಮೇ 12ವೆರ್, ಮತ್’ದಾನ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ, ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಿಂ ಬಸ್ಸಾಂ ತೀನ್ ಟ್ರಿಪ್ಪಾಂ ಮಾರ್ತಲಿಂ. 

ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನ್ನಡಾಂತ್ 517 ಬುತಾಂನಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಸಾ. ಹಾಂತ್ಲ್ಯಾ 97 ಬುತಾಂನಿ ವೆಬ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಲಾಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. 221 ಬುತಾಂನಿ ವೀಕ್ಷಕ್ ನೇಮಕ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. 

ವೋಟರ್ ಸ್ಲಿಪ್ : ಜಿಲ್ಲಾಡಳ್ತ್ಯಾನ್ ಮತ್’ದಾನ್ ಕೇಂದ್ರಾಚ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ವೋಟರ್ ಸ್ಲಿಪ್ ದಿಂವ್ಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಯಾ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ವೋಟರ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಪ್ಣಾವ್ಯೆತ್. ಪುಣ್, ಮತ್’ದಾನ್ ಕರುಂಕ್ ವೋಟರ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಹಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಮತ್’ದಾರಾಂಚ್ಯಾ ಪಟ್ಟೆಂತ್ ತುಮ್ಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ವೋಟರ್ ಐಡಿ ದಾಕೊವ್ನ್ ಮತ್’ದಾನ್ ಕರುಂಯೆತಾ. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.