ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಆಖೇರಿಕ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್ ಜಾತಾ ದೆಶಾಂತ್ಲೊ ಲಾಂಬ್ ಸಾಂಕೊವ್

Thursday 10 May 2018 12:04pm
ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಆಖೇರಿಕ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್ ಜಾತಾ ದೆಶಾಂತ್ಲೊ ಲಾಂಬ್ ಸಾಂಕೊವ್
 

ಬೊಗಿಬಿಲಾಂತ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ಭಾರತಾಂತ್ಲೊ ಲಾಂಬಾಯೆಚೊ ರಸ್ತೊ ಆನಿ ರಯ್ಲಾಚೊ ಸಾಂಕೊವ್ ಹಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಹಂತಾರ್ ಆಸುನ್, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಆಖೇರಿಕ್ ಹಾಚೆಂ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಕರ್ಚಿ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಆಸಾ. ಆಸಾಮಾಂತ್ಲೆಂ ದರ್ಬಾಂಗ್ ಆನಿ ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೆಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಸೀಘಾಟ್ ನಗರಾಂಕ್ ಹೊ ಸಾಂಕೊವ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್ನ್ ದಿತಾ. 

ಜುಲಾಯ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಾ ಮುಗ್ದುನ್, 4.94 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಲಾಂಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಾಂಕೊವಾಚೆಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆನಿ ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ಕಾಮಾಕ್ ದೋನ್ ಮ್ಹಯ್ನೆ ಜಾಯ್ ಪಡಾತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಬೋಗಿಬೀಲ್ ಯೋಜನಾಚೊ ನಿರ್ಮಾಣ್ ವಿಭಾಗಾಚೊ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಮಹೇಂದ್ರ್ ಸಿಂಗ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. 

ಹೊ ಸಾಂಕೊವ್ ಏಷ್ಯಾಂತ್ಲೊ ದುಸ್ರೊ ಲಾಂಬ್ ಸಾಂಕೊವ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹಾಚ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ತೀನ್ ಲೇನ್ ರಸ್ತೊ ಆನಿ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಜೊಡೆಂ ರಯ್ಲಾಚೆಂ ಪಾಟೆಂ ಆಸಾ. 

ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಉದ್ಕಾ ಮಟ್ಟಾ ಥಾವ್ನ್ 32 ಮೀಟರ್ ಉಬಾರಾಯೆರ್ ಆಸ್ಚೊ ಹೊ ಸಾಂಕೊವ್, ಸ್ವೀಡನ್ ಆನಿ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ದೆಶಾಂಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್ನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಕೊವಾಚ್ಯಾ ರಿತಿರ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕೆಲಾ. 

ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಎಕಾ ಕುಶಿನ್ ಹೆಂ ಈಶಾನ್ಯ್ ಭಾರತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಅಭಿವೃದ್ಧೆಚೊ ಸಂಕೇತ್ ತರ್, ಆನ್ಯೆಕಾ ಕುಶಿನ್ ಭಾರತ- ಚೀನಾ ಗಡಿರ್ ರಕ್ಷಣ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ವಸ್ತು ಪಾವೊಂವ್ಚಿ ಸಮಸ್ಯಾ ನಿವಾರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಮೇಟ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.