ರೈಲ್ವೆ ವೈ.ಫೈ. ವಾಪರ್ನ್ ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ. ಉತ್ತೀರ್ಣ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕೂಲಿ!

Wednesday 9 May 2018 6:37pm
ರೈಲ್ವೆ ವೈ.ಫೈ. ವಾಪರ್ನ್ ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ. ಉತ್ತೀರ್ಣ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕೂಲಿ!
 

ಸ್ಪಷ್ಟ್ ದಿಶ್ಟಾವೊ ಆಸುನ್, ತಾಕಾ ಫಾವೊ ತಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್, ಆಪ್ಣಾಚೊ ಧ್ಯೇಯ್ ಶೆವೊಟಾಕ್ ಪಾವೊಂವ್ಚೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ ವಿಶಯ್ ನ್ಹಯ್. ಹಾಕಾ ಏಕ್ ನಿದರ್ಶನ್ ಕೇರಳಾಂತ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. 

ಕೇರಳಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎರ್ನಾಕುಲಂ ರೈಲ್ವೇ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ ಕೂಲಿ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವೈ.ಫೈ.ಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ಕೇರಳ ನಾಗರಿಕ್ ಸೆವಾ ಆಯೊಗಾಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪಾಸ್ ಕೆಲ್ಯಾ. 

ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ದೀಸ್ ಕೂಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಲೊ, ಆನಿಂ ತಾಕಾ ನಾಗರಿಕ್ ಸೆವಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪಾಸ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಶಾ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ. ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ತಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲಿ ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಆಡ್ಕಳ್ ಜಾವ್ನಾಸ್’ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ 2016 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ದೆಶಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಾಂನಿ ಉಚಿತ್ ವೈ.ಫೈ. ಸೆವಾ ಸುರು ಕೆಲ್ಲಿ. ಹಾಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡ್ನ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಪ್ರೇತನಾಂತ್ ರಾಜ್ಯ್ ನಾಗರಿಕ್ ಸೆವಾ ಪರೀಕ್ಷೆಂತ್ ಉತ್ತೀರ್ಣ್ ಜಾಲಾ, ಆನಿಂ ಹ್ಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಹಜಾರೊಂ ಲೊಕಾಕ್ ತೊ ಏಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಾ. 

“ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಂವ್ ಪರಿಕ್ಷೆಕ್ ಬಸ್ಲಾ ತರೀ, ಹೆಂಚ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವೈಫೈಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡ್ನ್, ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಸ್ವಪಣ್ ಖರೆಂ ಕೆಲಾ. ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕಾಂಚೊ ಸಾಮಾನ್ ವರ್ನ್ ವೆತಾನಾ, ಕಾನಾಂತ್ ಇಯರ್’ಫೋನ್ ಲಾವ್ನ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಮೆಟಿರಿಯಲ್ ಹಾಂವ್ ಆಯ್ಕಾತಾಲೊ. ತಿತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜಾಪಿ ಸೊದ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್’ಯಿ ಕರ್ತಾಲೊಂ. ಕಾಮ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಾತಿಂ ನಿದ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಶಿಕ್’ಲ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಉಡಾಸಾಕ್ ಹಾಡ್ತಲೊ.” ಮ್ಹಣ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಆಪ್ಲೊ ಸಂತೊಸ್ ಉಚಾರ್ತಾ. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.