ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಹೊಕಲ್!

Wednesday 9 May 2018 6:34pm
ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಹೊಕಲ್!
 

ಮಂಡ್ಯ: ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ ಹೊಕ್ಲೆನ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಬರೊವ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ವಿಶೇಸ್ ಘಡಿತ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆಂತ್ ಘಡ್ಲಾ. 

ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಕಲ್ಪತರು ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆಂ ಬಿ.ಕೊಮ್. ಶಿಕಪ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಲೋಹಿತಾ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ನಿಘಂಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಸಕಾಳಿಂ 11 ಥಾವ್ನ್ 11.45 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮುಹೂರ್ತ್  ಆಸ್’ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಆಜ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಬಿ.ಕೊಮ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಬಿಜ್ನೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷಾಯಿ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ. 

ಕಾಜಾರಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಪರಿಕ್ಷೆಕ್ ಆಡ್ಕಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹೊರೆತಾಚ್ಯಾ ಆನಿಂ ಹೊಕ್ಲೆಚ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಕಾವ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ದೀವ್ನ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ. 

ಹೊಕ್ಲೆಚ್ಯಾ ನ್ಹೆಸ್ಣಾರ್’ಚ್, ವೆಳಾರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಚ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರಾಕ್ ಪಾವುನ್, ಕಾವ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಬರಯ್ಲಿ. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.