ಹೆಡ್‌’ಫೋನ್‌ ಘಾಲ್ನ್ ಪದಾಂ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ಶೊರ್ಟ್ ಸರ್ಕಿಟ್; ಸ್ತ್ರಿಯೆಚೆಂ ಮರಣ್

Wednesday 9 May 2018 12:28pm
ಹೆಡ್‌’ಫೋನ್‌ ಘಾಲ್ನ್ ಪದಾಂ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ಶೊರ್ಟ್ ಸರ್ಕಿಟ್; ಸ್ತ್ರಿಯೆಚೆಂ ಮರಣ್
 

ಚೆನ್ನೈ: ಹೆಡ್’ಫೋನ್ ಘಾಲ್ನ್ ಪದಾಂ ಆಯ್ಕುನ್’ಚ್ ನಿದ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕೆ ಸ್ತ್ರಿಯೆಕ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಶೊಕ್ ಲಾಗುನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ತಮಿಳ್ ನಾಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಚೆನ್ನೈಂತ್ ಸನ್ವಾರಾ ಘಡ್ಲಾಂ. 

ಫಾತಿಮಾ (46) ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ. ಫಾತಿಮಾ ಸದಾಂಚ್ಯಾ ಪರಿಂ ಸನ್ವಾರಾ ರಾತಿಯಿ ನಿದ್ತಾನಾ ಹೆಡ್’ಫೋನ್ ಘಾಲ್ನ್ ಪದಾಂ ಆಯ್ಕುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ವಿದುತ್ ಶೊಕ್ ಲಾಗುನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ. ಬಾಯ್ಲ್ ಉಟಾನಾತ್’ಲ್ಲಿ ಪಳೆವ್ನ್ ತಿಚ್ಯಾ ಘೊವಾನ್, ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಮಾನ್, ತಿಕಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಆಪೊವ್ನ್ ವೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಶೊಕ್ ಲಾಗುನ್ ತಿ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚ್ಯಾ ವರ್ದೆಂತ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ. 

ಎದೊಳ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 174 ಹಾಚ್ಯಾ ಅಧೀನ್, ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಮರಣ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಕನತೂರು ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ ದೂರ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲಾ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.