ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 181 ಅಂಕ್ ಚಡ್ಣಿ

Tuesday 8 May 2018 5:00pm
ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 181 ಅಂಕ್ ಚಡ್ಣಿ
 

ಮುಂಬಯ್: ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ವಯ್ವಾಟಾಂತ್’ಚ್ ಮುಂಬಯ್ ಶೇರ್ ಬಜಾರಾಚೆಂ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸಾನ್ 181 ಅಂಕಾಂಚಿ ಚಡ್ಣಿ ದೆಖ್ಲ್ಯಾ. 

ಸೊಮಾರಾಚ್ಯಾ ವಯ್ವಾಟಾಂತ್ 292.76 ಅಂಕ್  ಗಳ್ಸಿಲ್ಲೆಂ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್, ಸಕಾಳಿಂ 11.15ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ 87.31 ಅಂಕಾಂನಿ ಚಡುನ್ 35,295.45 ಅಂಕಾಂಕ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆಂ ತರ್, ನಿಫ್ಟಿ 20.80 ಅಂಕಾಂನಿ ಚಡುನ್ 10,736.30 ಅಂಕಾಂಚೆರ್ ವಯ್ವಾಟ್ ಚಲೊವ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ. 

ಐ.ಸಿ.ಐ.ಸಿ.ಐ. ಬ್ಯಾಂಕ್, ಎಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಟಿ.ಸಿ.ಎಸ್., ಎಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್, ಯೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಂಪನಿಂಚೆ ಶೇರ್ಸ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ವಯ್ವಾಟಾಂತ್ ಭೋವ್ ಕ್ರಿಯಾಳ್ ಜಾವ್ನಾಸುನ್, ಬ್ಯಾಂಕ್, ಹೆಲ್ತ್’ಕೇರ್, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಡ್ಯೂರೆಬಲ್, ಪವರ್, ಎಫ್.ಎಮ್.ಸಿ.ಜಿ., ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆನಿಂ ಪಿ.ಎಸ್.ಯು. ಶೇರ್ಸ್ 0.88% ತಿತ್ಲೆ ಚಡ್’ಲ್ಲೆ. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.