ಸಮಾನ್ ಅಂಕ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಂತ್ ಉತ್ತೀರ್ಣ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬಾಪುಯ್-ಪೂತ್

Tuesday 8 May 2018 2:53pm
ಸಮಾನ್ ಅಂಕ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಂತ್ ಉತ್ತೀರ್ಣ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬಾಪುಯ್-ಪೂತ್
 

ಭುಬನೇಶ್ವರ್: ಒಡಿಶಾಚ್ಯಾ ಬಲಸೋರ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪುಯ್-ಪುತಾನ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಶನ್ ಪರಿಕ್ಷೆಂತ್ ಸಮಾನ್ ಅಂಕ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಉತ್ತೀರ್ಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಕೆಲಾಂ. 

58 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬೆಜ್, ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಬಿ.ಜಿ.ಪಿ. ಮುಖೆಲಿ ಜಾವ್ನಾಸುನ್, ಸಾತ್ವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಶಿಂತ್ ಶಿಕ್ತಾನಾ ತಾಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಸರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಣಾನ್ ಶಿಕಪ್ ರಾವಯ್ಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 30 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪುತಾ ಕುಮಾರ್ ಬಿಸ್ವಜೀತ್ ಬೆಜ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಶನ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಬರೊವ್ನ್ ಉತ್ತೀರ್ಣ್ ಜಾಲಾ. ಕುಮಾರ್ ಬಿಸ್ವಜೀತ್’ಯಿ 2004 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಉತ್ತೀರ್ಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್’ಲ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ಆಸಕ್ತ್ ನಾಸ್ತನಾ ತ್ಯಾಚ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಏಕ್ ಸ್ಟೇಶನರಿ ಆಂಗಡ್ ತಾಣೆಂ ಸುರು ಕೆಲಿ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಸರ್ವಾಂ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಶನಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡ್’ಲ್ಲಿಂ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. 

ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ಹ್ಯಾ ಪರಿಕ್ಷೆಂತ್ 342 ಅಂಕ್ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಒಡಿಶಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಓಪನ್ ಸ್ಕೂಲಾಚೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಹಾಣಿಂ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಪ್ರಾಯ್ ಆಡ್ಕಳ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕೊವ್ನ್ ದಿಲಾ. 

ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಶನ್ ಪಾಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ಸಾಹಾನ್ ಭರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬೆಜ್ ಆತಾಂ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಮುಕ್ತ್ ವಿಶ್ವ್’ವಿದ್ಯಾಲಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಉಂಚ್ಲೆಂ ಶಿಕಪ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲಾ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.