ಪಿ.ಯು.ಸಿ.ಕ್ ಕ್ಲಾಶಿ ಸುರು: ಉಪನ್ಯಾಸಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕ್ಲಾಶಿಂಕ್ ಬಹಿಷ್ಕಾರ್

Wednesday 2 May 2018 8:53am
ಪಿ.ಯು.ಸಿ.ಕ್ ಕ್ಲಾಶಿ ಸುರು: ಉಪನ್ಯಾಸಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕ್ಲಾಶಿಂಕ್ ಬಹಿಷ್ಕಾರ್
 

ಬೆಂಗ್ಳುರ್: ದುಸ್ರ್ಯಾ ಪಿ.ಯು.ಸಿ.ಕ್ ಕ್ಲಾಶಿ ಆಜ್ (ಮಾಯ್ 2) ತಾರಿಕೆ ಥಾವ್ನ್ ಸುರು ಜಾತಾತ್, ಪುಣ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕಾಂನಿ ಕ್ಲಾಶಿಂಕ್ ಬಹಿಷ್ಕಾರ್ ಘಾಲ್ಚಿ ಚತ್ರಾಯ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗಿಮೆಚಿ ರಜಾ ಉಣಿ ಕರ್ನ್ ವೆಳಾ ಆದಿಂ ಕ್ಲಾಶಿ ಸುರು ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್. 

ಉಪನ್ಯಾಸಕಾಂಕ್ ಭಿಯೆನಾಸ್ತಾನಾ ಪದ್ವಿ ಪೂರ್ವ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಇಲಾಖ್ಯಾಚಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಸಿ. ಶಿಖಾ, ಹಿಣೆಂ ಮಾಯ್ 2 ತಾರಿಕೆರ್ ಕಡ್ಡಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಕ್ಲಾಶಿಂಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕಾಂಕ್ ಕಳೊವ್ನ್ ಪತ್ರ್ ಧಾಡ್ಲಾ. ಇತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್, ಹಾಜರ್ ಜಾಯ್ನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂ ವಿರೋಧ್ ಕ್ರಮ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಚತ್ರಾಯ್’ಯಿ ದಿಲ್ಯಾ. 

ಪದ್ವಿ ಪೂರ್ವ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಇಲಾಖ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕ್ರಮಾಕ್ ವಿರೋಧ್ ಜಾವ್ನ್, ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದ್ವಿ ಪೂರ್ವ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಉಪನ್ಯಾಸಕಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಘಾನ್ ಎಪ್ರಿಲ್ 30ವೆರ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಮಯ್ದಾನಾರ್ ಸಾಂಕೇತಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಚಲೊವ್ನ್, ಮಾಯ್ 2 ತಾರಿಕೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಕ್ಲಾಶಿಂಕ್ ಬಹಿಷ್ಕಾರ್ ಘಾಲ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಚತ್ರಾಯ್ ದಿಲ್ಯಾ. 

ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ವಿಧಾನ್ ಸಭೆಚೊ ಚುನಾವ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಪಿಯುಸಿಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫೆಬ್ರೆರ್ 21ವೆರ್ ಸಂಪ್’ಲ್ಲೆ ಆಸುನ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ 69 ದೀಸ್ ರಜಾ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮಾಯ್ 2 ತಾರಿಕೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಪಿ.ಯು.ಸಿ.ಕ್ ಕ್ಲಾಶಿ ಸುರು ಕರುಂಕ್ ಪದ್ವಿ ಪೂರ್ವ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಇಲಾಖ್ಯಾನ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲಾ. ಜೂನ್ 1ವೆರ್ ಕ್ಲಾಶಿ ಸುರು ಕೆಲ್ಯಾರ್ 100 ದೀಸ್ ರಜಾ ಮೆಳ್’ಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಜಾತಾ, ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ವೇಳ್ ಪಾವಾನಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಿ. ಶಿಖಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ. 

ಎಪ್ರಿಲ್ 30ವೆರ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಕೇತಿಕ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವೆಳಾರ್ ಇಲಾಖ್ಯಾಚಿ ಪ್ರಧಾನ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶ್ ಹಿಚೆಲಾಗಿಂ 24 ತಾರಿಕೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಕ್ಲಾಶಿ ಸುರು ಕರುಂಕ್ ಆಮಿ ಮನವಿ ಕೆಲ್ಲಿ. ತಾಕಾ 20 ತಾರಿಕೆ ಥಾವ್ನ್ ಕ್ಲಾಶಿ ಸುರು ಕರುಂಕ್ ಮುಖೆಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಕ್ ಪತ್ರ್ ಬರೊವ್ನ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಂವ್ಚೊ ಭರ್ವಸೊ ತಿಣೆಂ ದಿಲ್ಯಾರಿ, ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಕಸಲಿಚ್ ಮಾಹೆತ್ ಮೆಳಾನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮಿ ಕ್ಲಾಶಿಂಕ್ ಬಹಿಷ್ಕಾರ್ ಘಾಲ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಪದ್ವಿ ಪೂರ್ವ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಉಪನ್ಯಾಸಕಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಘಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾನ್, ತಿಮ್ಮಯ್ಯಾ ಪುರ್ಲೆ ಹಾಣೆಂ ಕಳಯ್ಲಾ. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.