ಬಕ್ರ್ಯಾ ಮಾಸಾಚಿ ಕಡಿ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಘೊವಾಚಿ ಖುನಿ

Wednesday 2 May 2018 7:59am
ಬಕ್ರ್ಯಾ ಮಾಸಾಚಿ ಕಡಿ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಘೊವಾಚಿ ಖುನಿ
 

ಬೆಂಗ್ಳುರ್: ಬಕ್ರ್ಯಾ ಮಾಸಾಚಿ ಕಡಿ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂಗುನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಘೊವಾಕ್ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಲೇಔಟಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾ. 

ಗೋಪಾಲ್ (46) ಖುನಿ ಜಾಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ. ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ರುದ್ರಮ್ಮಾ ಫುಲಾಂಚೊ ವ್ಯಾಪಾರ್ ಕರ್ತಾಲಿ. ಘೊವ್ ಸದಾಂಚ್ ನಾಕ್ ಭರ್ನ್ ಪಿಯೆತಾಲೊ. ಎಪ್ರಿಲ್ 29ವೆರ್’ಯಿ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಯೆವ್ನ್ ತೊ ಮಟನಾಚಿ ಕಡಿ ಕರುಂಕ್ ಬೊಬೊ ಘಾಲ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ. ರಾಗಾನ್ ಪೆಟ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ರುದ್ರಮ್ಮಾನ್ ಘೊವಾಚಿ ಖುನಿ ಕರ್ನ್ ಸೊಡ್ಲಿ!

ಘರಾಚಿ ಜನೆಲಾಂ ರಿಪೇರಿ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಬಾಯ್ಲೆ ಲಾಗಿಂ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ವರ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಗೋಪಾಲ್, ಸೊರೊ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಯೇವ್ನ್ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಬಕ್ರ್ಯಾ ಮಾಸಾಚಿ ಕಡಿ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಗಲಾಟೊ ಕರುಂಕ್ ಸುರು ಕರ್ತಾ. ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ರುದ್ರಮ್ಮಾಕ್ ಗಾಳಿ ದೀವ್ನ್ ಮಾರುಂಕ್ ತೊ ಮುಕಾರ್ ಸರ್ತಾ. ಘೊವಾಚೆ ದೊಶಿ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ರುದ್ರಮ್ಮಾ ಮಾಳ್ಯಾರ್ ವಚುನ್ ರಾವ್ತಾ. ತವಳ್ ಗೋಪಾಲ್ ವಚುನ್, ಆಪುಣ್’ಚ್ ಮಾಸ್ ಹಾಡ್ನ್, ರಾಂದುನ್ ಜೆವ್ತಾ. 

ಮಧ್ಯಾನ್ ರಾತಿಂ ಸಕ್ಲಾ ದೆಂವುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ರುದ್ರಮ್ಮಾ ಘೋವ್ ನಿದುನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಖಚಿತ್ ಕರ್ತಾ, ಆನಿ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚೆ ಹಾತ್-ಪಾಂಯ್ ಬಾಂದುನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಪ್ಡಾನ್ ತಾಚಿ ಗೊಮ್ಟಿ ಚಿರ್ಡುನ್, ತಾಕಾ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ತಾ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ರುದ್ರಮ್ಮಾ ಆಪ್ಲೊ ಘೊವ್ ಸೊರೊ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಮೆಲಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿತಾ. 

ಕುಡಿಚಿ ಮರಣೋತ್ತರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಗೊಮ್ಟ್ಯಾಕ್ ಕುಡ್ಕೊ ಬಾಂದ್’ಲ್ಲೊ ಗುರ್ತ್ ಮೆಳ್ತಾ. ತಕ್ಷಣ್ ರುದ್ರಮ್ಮಾಕ್ ಧರ್ನ್ ತನ್ಖಿ ಚಲಯ್ತಾನಾ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಗೋಪಾಲಾಚಿ ಖುನಿ ಜಾಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಖಚಿತ್ ಜಾಲಾ. ರುದ್ರಮ್ಮಾಕ್ ಬಂಧಡೆಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ತನ್ಖಿ ಚಲುನ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಜೊಡ್ಯಾಕ್ ತೆಗಾಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸುನ್, ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೊ ಗೋಪಾಲ್ ಬಾಂದ್ಪಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ವಾವುರ್ತಾಲೊ. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.