ಸ್ತ್ರೀ ಉದ್ಯೋಗಿಂಕ್ ಶೊಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್!

Sunday 29 Apr 2018 7:31am
ಸ್ತ್ರೀ ಉದ್ಯೋಗಿಂಕ್ ಶೊಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್!
 

ನವಿ ದೆಲ್ಲಿ: ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತುಲನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಕ್ ಉಣೊ ಸಾಂಬಾಳ್ ಲಾಭ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಕೊರ್ನ್ ಫೆರ್ರಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ವರ್ದೆಂತ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ. 

ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ತ್ರಿಯೋಯಿ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಬಾಳಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಮಾನತಾ ನಾ. ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತುಲನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್, ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಕ್ ಸರಾಸರ್ 16.1% ತಿತ್ಲೊ ಉಣೊ ಸಾಂಬಾಳ್ ಲಾಭ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಕೊರ್ನ್ ಫೆರ್ರಿಚ್ಯಾ ವರ್ದೆಂತ್ ಆಸಾ. 

ಎಕಾಚ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್, ಎಕಾಚ್ ರಿತಿಚ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀ-ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಬಾಳಾಂತ್ ಸುಮಾರ್ 0.4% ತಿತ್ಲೊ ಅಂತರ್ ಆಸಾ. ಗರಿಷ್ಟ್ ಸಾಂಬಾಳ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊಯಿ ಉಣೊ ಆಸಾ. 

53 ದೆಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ 14,000 ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ 1.23 ಕರೋಡ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಂಚೊ ಸಾಂಬಾಳಾಚಿ ಮಾಹೆತ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಕರ್ನ್ ಕೊರ್ನ್ ಫೆರ್ರಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಹಿ ವರ್ದಿ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾ. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.