ಬಜೆಟ್ 2018: ಖಂಯ್ಚೆ ಮ್ಹಾರಗ್? ಖಂಯ್ಚೆ ಸವಾಯ್?

Friday 2 Feb 2018 4:24pm
ಬಜೆಟ್ 2018: ಖಂಯ್ಚೆ ಮ್ಹಾರಗ್? ಖಂಯ್ಚೆ ಸವಾಯ್?
 

ನವಿ ದೆಲ್ಲಿ: 2018-19ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆಂ ಬಜೆಟ್ ಆಜ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂ ಸಚಿವ್ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಹಾಣೆಂ ಸಂಸದಾಂತ್ ಮಂಡನ್ ಕೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಬಜೆಟಾ ವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಚಾಲ್ತ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಪರಿಣಾಮ್ ಪಡ್ತಾ? ಆಮಿಂ ಸದಾಂ ವಾಪರ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತುಂಚೆಂ ಮೊಲ್ ಚಡ್ತಾ ವಾ ದೆಂವ್ತಾ? ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸಾ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಮಾಹೆತ್ …

  • ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಫೋನ್ ತಶೆಂಚ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಫೋನ್ ಉಪಕರಣಾಂಚೆರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸುಂಕ್ ಬಜೆಟಾಂತ್ 15 ಥಾವ್ನ್ 20% ಚಡಯ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತಾಂಚೆ ಮೊಲ್ ವ್ಹಡ್ ಪ್ರಮಾಣಾರ್ ಚಡ್ತಲೆಂ. ಭಾರತಾಂತ್ ಉದ್ಯೋಗಾವ್ಕಾಸ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಫೊನಾಚೆಂ ಆಯಾತ್ ಶುಲ್ಕ್ ಚಡಯ್ಲಾ. ಅಶೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಚೀನಾ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆ ವಿವೋ, ಒಪ್ಪೋ, ಶಿಯೋಮಿ, ಹುವಾಯ್ ತಸಲ್ಯಾ ಕಂಪನಿಂಚಿ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಾರಗ್ ಜಾತಲಿಂ. 
  • ಬಜೆಟಾಂತ್ ಆದಾಯ್ ತಿರ್ವ್ಯಾಚೆರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಸೆಸ್ 3 ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ 4%ಕ್ ಚಡಯ್ಲಾಂ. ಮಧ್ಯಮ್ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಂ ಭಾರಾಧಿಕ್ ಜಾತಲೆಂ. 
  • 60 ವರ್ಸಾಂ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ನಾಗರಿಕಾಂಚೊ ವಾರ್ಷಿಕ್ ತಿರ್ವೊ ಚಡ್ತಲೊ. 5 ಲಾಖಾಂ ವಯ್ರ್ ಆದಾಯ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಚಡ್ತಿಕ್ 125 ರುಪಯ್ ಪಾವಿತ್ ಕರಿಜಯ್ ಪಡ್ತಾ; 10 ಲಾಖ್ ಆದಾಯ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ 1,125 ರುಪಯ್ ಆನಿಂ 15 ಲಾಖ್ ಆದಾಯ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ 2,625 ರುಪಯ್ ಬಾಂದ್ಚೆಂ ಪಡ್ತಾಲೆಂ.
  • 60 ವರ್ಸಾಂ ವಯ್ಲ್ಯಾ, ಪೂಣ್  80 ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ನಾಗರಿಕಾಂನಿ ಬಾಂದ್ಚೊ ತಿರ್ವೊ ಚಡಯ್ಲಾ ತರೀ, ತಾಂಕಾಂ ತಾಂತುಂ ರಿಯಾಯ್ತಿ ಲಾಭ್ತಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಜಾವ್ನ್ 5 ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ಆದಾಯ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಚಡಿತ್ 100 ರುಪಯ್ ತಿರ್ವೊ ಬಾಂಧಿಜಯ್ ಪಡ್ತಾಲೆಂ. 10 ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ಆದಾಯ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ 1,100 ರುಪಯ್ ಆನಿಂ 15 ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ಆದಾಯ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ 2,600 ರುಪಯ್ ಬಾಂದ್ಚೆಂ ಪಡ್ತಾಲೆಂ.
  • 80 ವರ್ಸಾಂ ವಯ್ಲ್ಯಾ ನಾಗರಿಕಾಂಕ್  10 ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ಆದಾಯ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಣಿಂ 1,000 ರುಪಯ್ ಆನಿಂ 15 ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ಆದಾಯ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ 2,500 ರುಪಯ್ ತಿರ್ವೊ ಬಾಂದುಂಕ್ ಆಸಾ. 
  • ಎಕಾದಾವೆಳಾ ತುಮಿಂ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವಸ್ತು ಮೊಲಾಕ್ ಘೆತಾತ್ ತರ್, ತಾಕಾ ಚಡಿತ್ ಪಯ್ಶೆ ಪಾವಿತ್ ಕರಿಜಯ್ ಪಡ್ತಾಲೆ. ಕಾರ್, ಮೊಟರ್ ಸಾಯ್ಕಲ್, ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಫೋನ್, ಭಾಂಗಾರ್, ರುಪೆಂ, ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಆಭರಣಾಂ, ರಾಂದ್ವಯ್, ಫಳಾಂಚೊ ಜ್ಯೂಸ್, ಸನ್ ಗ್ಲಾಸ್, ಸುಗಂಧ್ ದ್ರವ್ಯಾಂ, ರಾಂದ್ಪಾಕ್ ವಾಪರ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು, ಮೆನಿಕ್ಯೂರ್ ಆನಿಂ ಪೆಡಿಕ್ಯೂರ್ ವಸ್ತು, ದಾಂತ್ ನಿತಳ್ ಕರ್ಚೆ ಆನಿಂ ಶೇವಿಂಗಾಕ್ ವಾಪರ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು, ಬಸ್ ಆನಿಂ ಟ್ರಕ್ಕಾಂಚಿಂ ಟಾಯರಾಂ, ರಸ್ಮಾ ವಸ್ತುರ್, ವ್ಹಾಣೊ, ಮೊತಿಯಾಂ ಆನಿಂ ರತ್ನಾಂ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್’ವೊಚ್ ತಶೆಂಚ್ ವಿವಿಧ್ ರಿತಿಂಚೆ ಗಡಿಯಾಳ್, ಎಲ್.ಇ.ಡಿ, ಎಲ್.ಸಿ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ., ಘರಾಕ್ ವಾಪರ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು, ಬಲ್ಬ್, ಖೆಳಾಚ್ಯೊ ವಸ್ತು, ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ ಸಾಧನಾಂ, ಸಿಗ್ರೇಟ್, ವಾತಿ, ಒಲಿವ್ ಆನಿಂ ಶೇಂಗಾ ತೆಲಾಂಚೆಂ ಮೊಲ್ ಚಡ್ತಾ. 
  • ಹ್ಯಾಚ್ ಪರಿಂ ಸಬಾರ್ ವಸ್ತುಂಚೆಂ ಮೊಲ್ ಬಜೆಟಾ ವರ್ವಿಂ ಉಣೆಂ ಜಾಲಾಂ. ತಾಂತುಂ ಜಿವೆಂ ಮೊಯ್, ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲಾಕ್ ವಾಪರ್ಚ್ಯಾ ಆರ್ಶ್ಯಾಂಕ್, ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸಾಧನಾಂಕ್ ಆನಿಂ ಹೇರ್ ಸಬಾರ್ ವಸ್ತುಂಚೆಂ ಮೊಲ್ ದೆಂವ್ಲಾ. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.