ಎಡ್ರೆಸ್ ಪ್ರೂಫಾಕ್ ಪಾಸ್’ಪೋರ್ಟ್ ವಾಪಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ!

Saturday 13 Jan 2018 9:45am
ಎಡ್ರೆಸ್ ಪ್ರೂಫಾಕ್ ಪಾಸ್’ಪೋರ್ಟ್ ವಾಪಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ!
 

ನವಿ ದೆಲ್ಲಿ: ಆನಿಂ ಮುಖಾರ್ ಪಾತ್ತೊ ದೃಡೀಕರಣ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾಸ್’ಪೋರ್ಟ್ ವಾಪಾರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂನಾ. ಆನಿಂ ಮುಖಾರ್ ತಯಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಾಸ್’ಪೋರ್ಟಾಂನಿ ವಿಳಾಸ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಪಾನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ. 

ಹ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ತಾವಾಕ್ ವಿದೇಶಾಂಗ್ ಸಚಿವಾಲಯಾನ್ ಒಪ್ಪಿಗಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸಾ, ಆನಿಂ ವೆಗಿಂಚ್ ನವಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಜ್ಯಾರಿಯೆಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಭಾರತೀಯ್ ನಾಗರಿಕಾಂಕ್ ವಿತರಣ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಶ್ರೇಣಿಚ್ಯಾ ಪಾಸ್’ಪೋರ್ಟಾಂನಿ ಹೆಂ ನವೆಂ ನಿಯಮ್ ಜ್ಯಾರಿಯೆಕ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ. ನಿಮಾಣೆಂ ಪಾನ್ ಖಾಲಿ ಆಸ್ತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಪುಣೆಚ್ಯಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್ ಪಾಸ್’ಪೋರ್ಟ್ ದಫ್ತರಾಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿನ್, ಜೆ. ಡಿ. ವೈಶಂಪಾಯನ್ ಹಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾ. 

2012 ಇಸ್ವೆಂತ್ ವಿತರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಸ್’ಪೋರ್ಟಾಂನಿ ಬಾರ್ ಕೋಡ್ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್, ಮಾಹೆತ್ ಸೊದುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಸುಲಭ್ ಜಾತಾ. ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಪಾನಾರ್ ಆಸ್ಚೆ ವಿವರ್ ಪಾಸ್’ಪೋರ್ಟ್ ದಫ್ತರಾಕ್ ವಾ ಇಮಿಗ್ರೇಶನ್ ಇಲಾಖ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್, ನಿಮಾಣೆಂ ಪಾನ್ ಖಾಲಿ ದವರ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಚಿಂತಪ್ ಆಟೊವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಎದೊಳ್ ಚಾಲ್ತೆರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪಾಸ್’ಪೋರ್ಟಾಂಚಿ ಆವ್ದಿ ಮುಗ್ದಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಾಪಾರ್ಯೆತ್.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.