ತುಮಿ ಬಳಾಧಿಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸುಂಕ್ ಪುರೊ, ಪೂಣ್ ಭಾರತ್ ದುರ್ಬಳ್ ನ್ಹಯ್: ಭಾರತೀಯ್ ಸೇನಾ

Saturday 13 Jan 2018 9:05am
ತುಮಿ ಬಳಾಧಿಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸುಂಕ್ ಪುರೊ, ಪೂಣ್ ಭಾರತ್ ದುರ್ಬಳ್ ನ್ಹಯ್: ಭಾರತೀಯ್ ಸೇನಾ
 

ನವಿ ದೆಲ್ಲಿ: ಚೀನಾ ಪ್ರಭಾವ್’ಶಾಲಿ ದೇಶ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸುಂಕ್ ಪುರೊ, ಪೂಣ್ ಭಾರತ್ ದುರ್ಬಳ್ ನ್ಹಯ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರದೆಶಾಚೆರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕರುಂಕ್ ಆಮಿ ಸೊಡಿನಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಸೇನೆಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾನ್, ಬಿಪಿನ್ ರಾವತ್, ಹಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾ.

ಚೀನಾಚ್ಯಾ ಹಟ್ಟಾಕ್ ಸಾರ್ಕಿ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಭಾರತಾಕ್ ಸಾಮರ್ಥಿ ಆಸಾ. ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೆಶಾಚೆರ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕರುಂಕ್ ಆಮಿ ಸೊಡಿನಾಂವ್. ಉತ್ತರ್ ಗಡಿ ಪ್ರದೆಶಾಚೆರ್ ಆಮಿ ಆನಿಕೀ ಚಡ್ ಗುಮಾನ್ ದಿತಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ರಾವತಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ. 

ಅಮೇರಿಕಾನ್ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ವಿಶಿಂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಚತ್ರಾಯೆಚೊ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರ್ನ್, ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಭಾರತಾನ್ ರಾಕುನ್ ಪಳೆಜಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಬಿಪಿನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.