ಚೊಕ್ಲೆಟ್ ಬಣಾಚೆಂ ನವೆ 10 ರುಪ್ಯಾಂಚೆ ನೋಟ್

Friday 5 Jan 2018 2:38pm
ಚೊಕ್ಲೆಟ್ ಬಣಾಚೆಂ ನವೆ 10 ರುಪ್ಯಾಂಚೆ ನೋಟ್
 

ಮುಂಬೈ: 2,000, 500, 200, 50 ರುಪ್ಯಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆತಾಂ 10 ರುಪ್ಯಾಂಚೆ ನವೆ ನೋಟ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾತ್. ಚೊಕ್ಲೆಟ್ ಬಣಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ನೊಟಾಂನಿ ಮಧೆಂ ಕೊನಾರ್ಕ್ ಸೂರ್ಯಾ ದಿವ್ಳಾಚೆಂ ಚಿತ್ರ್ ಆಸ್ತಲೆಂ. 

ಆದ್ಲ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ವಿನ್ಯಾಸಾಚ್ಯಾ ನೊಟಾಂಕ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ದಿಲಾ. 2005 ಇಸ್ವೆಂತ್ 10 ರುಪಯ್ ಮೊಲಾಚೆ ನವೆ ನೋಟ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂತುಂ ಕಸಲಿಚ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂ. ಪೂಣ್ ನವೆ ನೋಟ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರ್ನೆ ನೋಟ್’ಯೀ ಚಾಲ್ತೆಂತ್ ಆಸ್ತಲೆ. 

ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಆಗೋಸ್ತ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕಾನ್ 50 ಆನಿಂ 200 ರುಪ್ಯಾಂಚೆಂ ನವೆ ನೋಟ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲ್ಲೆ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.