ವೆಗಿಂಚ್ ಎ.ಟಿ.ಎಮಾಂತ್ ಲಾಭ್ತಾತ್ 200 ರುಪ್ಯಾಂಚೆ ನೋಟ್

Friday 5 Jan 2018 2:32pm
ವೆಗಿಂಚ್ ಎ.ಟಿ.ಎಮಾಂತ್ ಲಾಭ್ತಾತ್ 200 ರುಪ್ಯಾಂಚೆ ನೋಟ್
 

ಮುಂಬಯ್: ಸುಟ್ಯಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚಿ ಸಮಸ್ಯಾ ನಿವಾರ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೆಶಾನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಉಣ್ಯಾ ಮೊಲಾಚಿಂ ನೊಟಾಂ ಮೆಳಾಶೆಂ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೆಶಾನ್ 200 ರುಪ್ಯಾಂಚೆ ನೋಟ್ ಎ.ಟಿ.ಎಮಾಂನಿ ಭರ್ತಿ ಕರಿಶೆಂ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂಕ್ ಸೂಚಿತ್ ಕೆಲಾ. 

ಎ.ಟಿ.ಎಮಾಂನಿ 2,000 ರುಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ನೊಟಾಂ ಬದ್ಲಾಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ವೆಗ್ಗಿಂ 200 ರುಪ್ಯಾಂಚಿಂ ನೊಟಾಂ ವಿತರಣ್ ಕರುಂಕ್ ಕ್ರಮ್ ಹಾತಿಂ ಘೆಂವ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂಕ್ ಆರ್.ಬಿ.ಐ'ನ್ ಸೂಚಿತ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಎಕಾ ಅಧಿಕಾರ್ಯಾನ್ ಕಳಯ್ಲಾ. 

ಹೆಂ ಯೆವ್ಜಣ್ ಪೂರ್ಣ್ ಪ್ರಮಾಣಾರ್ ಅನುಷ್ಟಾನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾಂಚ್ ಥಾವ್ನ್ ಸ ಮ್ಹಯ್ನೆ ಲಾಗ್ತಲೆ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.