ಆಕಾಂತ್ವಾದಿಂಚ್ಯಾ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಆಕ್ರಮಣಾಕ್ 11 ಜಣಾಂಚೆಂ ದುರ್ಮರಣ್; 25 ಜಣಾಂಕ್ ಘಾಯ್

Friday 5 Jan 2018 9:41am
ಆಕಾಂತ್ವಾದಿಂಚ್ಯಾ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಆಕ್ರಮಣಾಕ್ 11 ಜಣಾಂಚೆಂ ದುರ್ಮರಣ್; 25 ಜಣಾಂಕ್ ಘಾಯ್
 

ಕಾಬೂಲ್: ಅಫ್ಘಾನ್ ರಾಜ್’ಧಾನಿ ಕಾಬೂಲ್ ಪ್ರದೆಶಾಂತ್ ಆಕಾಂತ್ವಾದಿಂನಿ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಆಕ್ರಮಣಾಕ್ 11 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವುನ್, 25ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಲೋಕ್ ಘಾಯೆಲ್ಯಾಂತ್. 

ಮುಳಾಂ ಪ್ರಕಾರ್ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ರಾತಿಂ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾ. ಕಾಬುಲಾಂತ್ ಚಲುನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವೆಳಾರ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಚಲಯ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ಆಕ್ರಮಣಾಂತ್ ವ್ಹಡಾ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. 

ಘಾಯೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲಾ. ಹ್ಯಾ ಆಕ್ರಮಣಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಐಸಿಸ್ ಆಕಾಂತ್ವಾದಿ ಸಂಘಟನಾನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.