ಜನೆರ್ 7ವೆರ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಸಿ.ಎಮ್. ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥಾಚಿ ಭೇಟ್

Friday 5 Jan 2018 9:10am
ಜನೆರ್ 7ವೆರ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಸಿ.ಎಮ್. ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥಾಚಿ ಭೇಟ್
 

ಬೆಂಗ್ಳುರ್: ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೆಶಾಚೊ ಮುಖೆಲ್’ಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ 2018ಚ್ಯಾ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ್’ಸಭಾ ಚುನಾವಾಚೊ, ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಪಾಡ್ತಿಚೊ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಚಾರಕ್ ಜಾವ್ನಾಸುನ್, ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಸಮಾವೇಶ್ ಉದ್ದೇಶುನ್ ತೊ ಪ್ರಚಾರ್ ಭಾಷಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ. 

ಹ್ಯಾಚ್ ಖಾತಿರ್ ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಪಾಡ್ತಿನ್ ರಾಜ್ಯ್’ಭರ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿವರ್ತನಾ ಯಾತ್ರೆಕ್ ಆನಿಕೀ ಸಕ್ತೆನ್ ಭರುಂಕ್ ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಮುಖೆಲ್’ಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಜನೆರಾಚ್ಯಾ 7 ತಾರಿಕೆರ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಭೇಟ್ ದಿತಾ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಬೆಂಗ್ಳುರ್'ಚ್ಯಾ ಗೋವಿಂದ್’ರಾಜ್ ನಗರಾಂತ್ ಚಲುಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಪರಿವರ್ತನಾ ಯಾತ್ರೆಂತ್ ತೊ ಭಾಗ್ ಘೇವ್ನ್ ಭಾಷಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ. 

ದಸಂಬ್ರಾಚ್ಯಾ 21ವೆರ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಂತ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿವರ್ತನಾ ಸಮಾವೇಶಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥಾನ್ ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರಾ ವಿರೋಧ್ ಖಡಕ್ ಉಲೊವ್ಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪರಿವರ್ತನಾ ಸಮಾವೇಶಾಕ್ ತೊ ಯೇವ್ನ್ ಆಸಾ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.