ಒನ್ ಲೈನ್ ಶೊಪಿಂಗ್ ಕರ್ತಲ್ಯಾಂಕ್ ಬರಿ ಖಬರ್

Tuesday 2 Jan 2018 8:40am
ಒನ್ ಲೈನ್ ಶೊಪಿಂಗ್ ಕರ್ತಲ್ಯಾಂಕ್ ಬರಿ ಖಬರ್
 

ನವಿ ದೆಲ್ಲಿ: ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಇ-ಕೊಮರ್ಸ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಖರೀದಿ ಕರ್ತಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಚಡ್’ಲ್ಲೊ ಆಸುನ್, ಅಸಲ್ಯಾಂ ಗ್ರಾಹಕಾಂಚೆಂ ಹಿತಾಸಕ್ತ್ ರಾಕ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೆಶಾನ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಹೆಂ ಕ್ರಮ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲಾಂ. ಇ-ಕೊಮರ್ಸ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಖಡ್ಡಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ಪನ್ನಾಂಚೆರ್ ಗರಿಷ್ಟ್ ವಿಕ್ರ್ಯಾ ಮೊಲ್ (ಎಮ್.ಆರ್.ಪಿ.) ಮುದ್ರಿತ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಸೊಮಾರಾ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಸೂಚನ್ ದಿಲಾ. 

ಹಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ, ಉತ್ಪನ್ನ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ ತಾರೀಕ್, ತಾಚಿ ಬಾಳ್ವಿ ಮುಗ್ದುಂಚಿ ತಾರೀಕ್, ವಸ್ತುಂಚೆಂ ಪ್ರಮಾಣ್ ಆನಿಂ ಹೇರ್ ವಿವರ್ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ವಾಚುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಂ ಮುದ್ರಿತ್ ಕರುಂಕ್’ಯಿ ತಾಂಕಾಂ ಕಳಯ್ಲಾ.

ಒನ್’ಲೈನ್ ವಿಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಉತ್ಪನ್ನಾಂಚೆರ್ ಮಾಹೆತ್ ಆಸಾನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಲಾಭ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ದುರಾಂಚೆರ್ ಆಧಾರುನ್, ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಹೆಂ ಕ್ರಮ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲಾಂ. ಆನಿಂ ಮುಖಾರ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಆಪ್ಣಾನ್ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಉತ್ಪನ್ನಾಂಚಿ ಮಾಹೆತ್ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಲಾಭ್ತಲಿ. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.