2,000 ರುಪಯ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ವ್ಹಯ್ವಾಟಾಕ್ ಶುಲ್ಕ್ ನಾಂ

Tuesday 2 Jan 2018 8:36am
2,000 ರುಪಯ್  ಪರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಡೆಬಿಟ್  ಕಾರ್ಡ್ ವ್ಹಯ್ವಾಟಾಕ್ ಶುಲ್ಕ್ ನಾಂ
 

ನವಿ ದೆಲ್ಲಿ: 2,000 ರುಪಯ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ಭೀಮ್ ಎಪ್ ಆನಿಂ ಹೇರ್ ಪಾವ್ತೆಂಚ್ಯಾ ವ್ಹಯ್ವಾಟಾಂಚೆರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಶುಲ್ಕ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ಲಾ.

2,000 ರುಪಯ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಯ್ವಾಟಾಂಕ್ ಮರ್ಚಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರೇಟ್ (ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್.) ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಭರ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ತಾವಾಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸಚಿವ್ ಸಂಪುಟಾನ್ ಅನುಮೋದನ್ ಕೆಲಾ.

ದಸಂಬ್ರಾಚ್ಯಾ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ್ ಆವ್ದೆಂತ್ ಭೀಮ್ ಎಪ್ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಚಲಯಿಲ್ಲೊ ವ್ಹಯ್ವಾಟ್, 13,174 ಕರೋಡ್ ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಪಾವ್ಲಾ. 2,000 ರುಪಯ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ವ್ಹಯ್ವಾಟ್ ಶುಲ್ಕ್ ಸರ್ಕಾರ್’ಚ್ಚ್ ಪರತ್ ಪಾವಿತ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂ ಸೆವಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಣೆಂ ಟ್ವೀಟ್ ಕೆಲಾ.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.