ಬಸ್ ರಾವಯ್’ನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಯ್ಣಾರ್ಯ್ಯಾನ್ ಕಂಡಕ್ಟರಾಚೆಂ ಬೊಟ್ ಚಾಬ್ಲೆಂ!

Tuesday 2 Jan 2018 8:29am
ಬಸ್ ರಾವಯ್’ನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಯ್ಣಾರ್ಯ್ಯಾನ್  ಕಂಡಕ್ಟರಾಚೆಂ ಬೊಟ್ ಚಾಬ್ಲೆಂ!
 

ಬಳ್ಳಾರಿ: ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಬಸ್ ರಾವಯ್ನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ರಾಗಾನ್ ಎಕಾ ಪಯ್ಣಾರ್ಯ್ಯಾನ್, ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಂಡಕ್ಟರಾಚೆಂ ಬೊಟ್ ಚಾಬ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಹೊಸಪೇಟೆಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. 

ಬಾಗಲಕೋಟ್ ಡಿಪೋಕ್ ಸೆರ್ವಾಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಬಸ್, ಹರಿಹರ್ ರಸ್ತ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಶಹರಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್, ಚೇತನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾರ್ಯ್ಯಾನ್ ಬಸ್ ರಾವೊಂವ್ಕ್ ವಿನತಿ ಕೆಲಿ. ಶಹರಾಚ್ಯಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ವಲಯಾಂತ್ ಬಸ್ ರಾವೊಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಂಡಕ್ಟರಾನ್ ಸಮ್ಜಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಚೇತನಾನ್ ಝಗ್ಡುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಜಟಾಪಟೆಂತ್ ಯುವಕಾನ್ ಕಂಡಕ್ಟರಾಚ್ಯಾ ಬೊಟಾಕ್ ಚಾಬುನ್ ಘಾಯ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಗ್ರಾಮೀಣ್ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲಾ. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.