“ನಳಿನ್ ಕುಮಾರಾಕ್ ಬೂದ್ ನಾಂ; ಸಂಸ್ಕಾರ್ ನಾಂ”: ಮುಖೆಲ್’ಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

Sunday 19 Nov 2017 6:25pm
“ನಳಿನ್ ಕುಮಾರಾಕ್ ಬೂದ್ ನಾಂ; ಸಂಸ್ಕಾರ್ ನಾಂ”: ಮುಖೆಲ್’ಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
 

ಮಂಗ್ಳುರ್: “ನಳಿನ್ ಕುಮಾರಾಕ್ ಬೂದ್ ನಾಂ. ಸಂಸ್ಕಾರ್ ನಾಂ. ತೊ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾಂ.” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸಿ.ಎಮ್. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ.

ಆಜ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಮಾನ್ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ ಪತ್ರಕರ್ತಾಂಲಾಗಿಂ ಸಚಿವ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧ್ವರಾಜ್ ಬಿಜೆಪಿ'ಕ್ ಸೆರ್ವಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶಯಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಉಲೊವ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ. 

ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧ್ವರಾಜಾನ್ ಖುದ್ಧ್ ಶೆಂಭರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಪುಣ್ ಬಿಜೆಪಿ'ಕ್ ಸೆರ್ವಾನಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕೆಲಾ ತರೀ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ'ಚ್ಯೆ ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ವಾಯ್ಟ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.