'ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ'ಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್

Sunday 19 Nov 2017 6:23pm
'ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ'ಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್
 

ನವಿ ದೆಲ್ಲಿ: 2017ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ್ 'ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ'ಕ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನಿಕ್, ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಹಾಕಾ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಾ. 

2004 ಥಾವ್ನ್ 2014ಚ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ದೇಶಾಕ್ ಮುಖಾರ್ ವರ್ನ್, ಜಾಗತಿಕ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಭಾರತಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಚಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಧನಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಕಾ ಹಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. 

ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪ್ರಣಬ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಹಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಸಮಿತಿನ್ ಅವಿರೋಧ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಾ. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಚೆಂ ಜಲ್ಮಾ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ್ ಆಜ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಹಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾ. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.