ಆಧಾರ್ ಜೊಡ್ಣಿಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ 5 ಕರೋಡ್ ನಕ್ಲಿ ಖಾತೆ ಉಗ್ತಡಾಕ್!

Sunday 5 Nov 2017 6:01pm
ಆಧಾರ್ ಜೊಡ್ಣಿಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ 5 ಕರೋಡ್ ನಕ್ಲಿ ಖಾತೆ ಉಗ್ತಡಾಕ್!
 

ನವಿ ದೆಲ್ಲಿ: ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯಾಚಿ ಜೊಡ್ಣಿಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ 5 ಕರೋಡ್ ನಕ್ಲಿ ಖಾತೆ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಚಿವ್ ಪಿಯುಶ್ ಗೋಯಲ್ ಹಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾ. 

ಆಧಾರ್ ಸಂಖೊ ಖಡ್ಡಾಯ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಮಾ ವರ್ವಿಂ 3.5 ಕರೋಡ್ ಅಕ್ರಮ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನಿಂ 1.6 ಕರೋಡ್ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡಾಂ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾಂತ್. ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಯೋಜನಾ ವರ್ವಿಂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡೊಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. 

ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಹರ್ಯೆಕಾಕೀ ಆಧಾರ್ ಸಂಖೊ ಖಡ್ಡಾಯ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಹಾಕಾ ಸವಾಲ್ ಘಾಲ್ನ್ ಸಬಾರ್ ಅರ್ಜ್ಯೊ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಅಕ್ತೋಬ್ರಾಂತ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಆಧಾರಾ ವಿಶಿಂ ಉಟಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪರಿಹಾರ್ ಸೊದುನ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೆಶಾನ್ ಪಾಂಚ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶಾಂಚಿ ಏಕ್ ಸಮಿತಿ ರಚುನ್, ನವೆಂಬ್ರ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಹಿ ಸಮಸ್ಯಾ ನಿವಾರುಂಕ್ ಸೂಚನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.