ಇಶ್ಟಾಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಜಿವೆಂಚ್ ಹುಲ್ಪಾಯ್ಲೆಂ!

Sunday 5 Nov 2017 5:59pm
ಇಶ್ಟಾಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಜಿವೆಂಚ್ ಹುಲ್ಪಾಯ್ಲೆಂ!
 

ಪಾಟ್ನಾ: ಸೊರ್ಯ್ಯಾಚ್ಯೆರ್ ನಿಷೇಧ್ ಜಾರಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬಿಹಾರಾಂತ್, ಸೊರೊ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಪಯ್ಶೆ ದೀನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಇಶ್ಟಾಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ದೊಗಾಂ ವ್ಯೆಕ್ತಿನಿಂ ಜಿವೆಂಚ್ ಹುಲ್ಪಾಯ್ಲೆಂ. 

ಪಾಟ್ನಾ ಶಹರಾ ಥಾವ್ನ್ 110 ಕಿ.ಮೀ. ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಶಿವನಗರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಂತ್ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾ. ರಾಜೀವ್ ಮಿಶ್ರಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿಚೆ ಈಷ್ಟ್ -  ಬಿ.ಎಸ್. ಗಿರಿ ಆನಿಂ ಅಮಿತ್ ಗಿರಿ ಸುಕ್ರಾರಾ ರಾಜಿವಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಯೇವ್ನ್ ಸೊರೊ ಹಾಡೊಂವ್ಕ್ ತಾಚ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಪಯ್ಶೆ ವಿಚಾರ್ನ್ ಆಸ್ಲೆ. ಪೂಣ್ ರಾಜೀವಾನ್ ತಾಕಾ ಪಯ್ಶೆ ದೀಂವ್ಕ್ ನಿರಾಕರ್ಸಿಲೆಂ. ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ರಾಜೀವ್ ಘರಾ ನಾತ್’ಲ್ಲೊ ಪಳೊವ್ನ್, ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ರಾಜೀವಾಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚೆರ್, ಅಲ್ಕಾ ಮಿಶ್ರಾಚೆರ್, ಚಿಮ್ಣೆತೆಲ್ ವೊತುನ್, ಉಜೊ ಲಾವ್ನ್, ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಧಾಂವ್ಲ್ಯಾತ್. 

ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಾಜೀವ್ ಘರಾ ಪಾವ್ತಾನಾ, ಉಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಗ್ಟ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ವಳ್ವಳ್ಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ವರ್ನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ತಾಣೆಂ ದಾಖಲ್ ಕೆಲೆಂ. ತಿಚಿ ಕೂಡ್ 90% ಹುಲ್ಪಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಫಳಾದಾಯಿಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ತೆಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಮಝಫರ್ಪುರ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲಾ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಅಲ್ಕಾ ಮಿಶ್ರಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘೊವಾಚ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಂನಿ ಪ್- ಬಿ.ಎಸ್. ಗಿರಿ ಆನಿಂ ಅಮಿತ್ ಗಿರಿ ಹಾಣಿಂ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಚಿಮ್ಣೆತೆಲ್ ವೊತುನ್ ಉಜೊ ಲಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲೆಂ.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.