ಗಿನ್ನಿಸ್ ದಾಖ್ಲ್ಯಾಂತ್ ’ಖಿಚಡಿ’

Sunday 5 Nov 2017 8:09am
ಗಿನ್ನಿಸ್ ದಾಖ್ಲ್ಯಾಂತ್ ’ಖಿಚಡಿ’
 

ದೆಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ವಿಗ್ಯಾನ್ ಭವನಾಂತ್ ಚಲುನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫುಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೆಸ್ಟಿವಲಾಂತ್ ಭಾರತಾಚೊ ಖ್ಯಾತ್ ಚೆಫ್ ಸಂಜೀವ್ ಕಪೂರ್ ಹಾಣೆಂ 50 ಸ್ವಯಂ ಸೆವಕಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಖಿಚಡಿ ಗಿನ್ನಿಸ್ ವಿಶ್ವ್ ದಾಖ್ಲ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ. 

ಗಿನ್ನಿಸ್ ವಿಶ್ವ್ ದಾಖ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಂ ಆನಿಂ ಸಾರ್ವಜನಿಕಾಂಚ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ 918 ಕೆ.ಜಿ.ಚಿ ಖಿಚಡಿ ಸಂಜೀವ್ ಕಪೂರ್ ಆನಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಸುನ್, ಹೆಂ ದೆಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಝೊಪ್ಡ್ಯಾಂನಿ ರಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವಾಂಟ್ಲಾಂ.

ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್’ಚ್ 1000 ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥಿ ಆಸ್ಚೆಂ, 7 ಗೇಣ್ ರುಂದಾಯೆಚೆಂ ಕಡಾಯ್ ವಿಶೇಸ್ ಜಾವ್ನ್ ರೂಪಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಆಸುನ್, ಹಾಂತುಂ ಖಿಚಡಿ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ. 

ಖಿಚಡಿ ತಯಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ರಿತಿನ್ ಭಾರತಾಂತ್ಲಿಂ ಧಾನಿಂ ವಾಪರ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ರಾಂದ್ಪಿ ಸಂಜೀವ್ ಕಪೂರ್ ಹಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾ. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.