ಸಿ. ರಾಣಿ ಮಾರಿಯಾಕ್ ವ್ಯಾಟಿಕನಾ ಥಾವ್ನ್ ’ಭಾಗೆವಂತ್’ ಮಾನ್

Sunday 5 Nov 2017 8:07am
ಸಿ. ರಾಣಿ ಮಾರಿಯಾಕ್ ವ್ಯಾಟಿಕನಾ ಥಾವ್ನ್ ’ಭಾಗೆವಂತ್’ ಮಾನ್
 

ಇಂದೋರ್: 1995 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೆಶಾಂತ್ ಸುಪಾರಿ ಹಂತಕಾನ್ 50 ಪಾವ್ಟಿಂ ಸುರಿ ಖೊಂಚುನ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೇರಳಾ ಮುಳಾಚಿ ಸಿ. ರಾಣಿ ಮರಿಯಾ ವಟ್ಟಾಲಿ ಹಿಕಾ ’ಭಾಗೆವಂತ್’ ಮ್ಹಣ್ ವಾತಿಕನಾನ್ ಸನ್ವಾರಾ ಘೋಷಿತ್ ಕೆಲಾ. 

ಇಂದೋರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂ. ಪಾವ್ಲ್ ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಮಯ್ದಾನಾರ್ ವ್ಹಡಾ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಜಮ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾದ್ರಿಂಚ್ಯಾ ಆನಿಂ ಧಾರ್ಮಿಕಾಂಚ್ಯಾ ಉಪಸ್ಥಿತೆಂತ್ ವಾತಿಕನಾಚೊ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಎಂಜಲೊ ಅಮಾಟೊ ಹಾಣೆಂ ಸಿ. ರಾಣಿ ಮರಿಯಾಕ್ ’ಭಾಗೆವಂತ್’ ಮ್ಹಣ್ ಘೋಶಿತ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಲಾತೆಂ ಭಾಶೆಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಪಾಪ್ ಸಾಯ್ಬಾಚೆಂ ಪತ್ರ್ ವಾಚ್ಲೆಂ. ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಆನಿಂ ಹಿಂದಿ ಭಾಶೆಂನಿಯೀ ಅನುವಾದ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ವಾಚ್ಲೆಂ. ಸಿ. ರಾಣಿ ಮರಿಯಾಚಿ ಖುನಿ ಕೆಲ್ಲೊ ಸಮುಂದರ್ ಸಿಂಗ್’ಯೀ ಹ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ. 

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂ ಸವೆಂ ಸಂಭ್ರಮಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಸಿ. ರಾಣಿಚಿ ಭಯ್ಣ್ ಸೆಲ್ಮಿ, ಸಿ. ರಾಣಿಕ್ ಭಾಗೆವಂತ್ಪಣ್ ಲಾಭ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವರ್ತೊ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣಾಲಿ. ಭಾರತಾಚೆ ಚ್ಯಾರ್’ಯೀ ಕಾಡ್ದಿನಲ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲೆ. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.