ರಿಲಾಯನ್ಸ್: ದಸಂಬ್ರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ 'ವೊಯ್ಸ್ ಕೊಲ್' ನಾಂ

Sunday 5 Nov 2017 8:04am
ರಿಲಾಯನ್ಸ್: ದಸಂಬ್ರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ 'ವೊಯ್ಸ್ ಕೊಲ್' ನಾಂ
 

ನವಿ ದೆಲ್ಲಿ: ರಿಲಾಯನ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ವಾಪರ್ತಲ್ಯಾಂಕ್ ದಸಂಬ್ರ್ ಎಕಾ ತಾರಿಕೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ 'ವೊಯ್ಸ್ ಕೊಲ್' ಸೆವಾ ಲಾಭ್ಚಿನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಂಪನಿನ್ ಕಳಯ್ಲಾ. 

ಎದೊಳ್ 8 ಟೆಲಿಕೊಮ್ ವಲಯಾಂನಿ ರಿಲಾಯನ್ಸ್ 2ಜಿ, 4ಜಿ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ. ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ಹರಿಯಾಣ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶ, ತಮಿಳ್ ನಾಡು, ಕರ್ನಾಟಕ ಆನಿಂ ಕೇರಳಾಂತ್ ಕಂಪನಿಕ್ ಟೆಲಿಕೊಮ್ ಲಾಯ್ಸನ್ಸ್ ಆಸಾ. 

ಪೂಣ್ ದಸಂಬ್ರ್ ಎಕಾ ತಾರಿಕೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ 4ಜಿ ಡಾಟಾ ಸೆವಾ ಮಾತ್ರ್ ಮುಂದರ್ಸಿತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ರಿಲಾಯನ್ಸಾನ್ ಕಳಯ್ಲಾ. ಹಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಮುಂದರುನ್ ವರುಂಕ್ ಆಶೆತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ನಂಬರ್ ಪೊರ್ಟಿಬಿಲಿಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಉಪ್ಯೋಗ್ ಕರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಂಪನಿನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.