ಸರ್ವ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿ ಕನ್ನಡ ಖಡ್ಡಾಯ್: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

Wednesday 1 Nov 2017 7:10pm
ಸರ್ವ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿ ಕನ್ನಡ ಖಡ್ಡಾಯ್: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
 

ಬೆಂಗ್ಳುರ್: ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಂಠೀರವ ಖೆಳಾಂಗ್ಣಾಂತ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ 62ವ್ಯಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಉಲೊವ್ನ್, ಮುಖೆಲ್’ಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ, ಕನ್ನಡಾಭಿಮಾನ್ ಚಡಾಜಯ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. 

ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ಚಿಂ ಸರ್ವ್ ಕನ್ನಡ್’ಗಾರ್, ಸರ್ವಾಂನಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಸ್ ಶಿಕಾಜಯ್ ಆನಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್’ಯಿ ಶಿಕಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. 

ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿ ಖಡ್ಡಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಕನ್ನಡ ಶಿಕಯ್ಜಯ್. ಥೊಡ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂ ವಿಶಿಂ ದೂರ್ ಆಯ್'ಲ್ಲೆಂ ಆಸುನ್, ತಸಲ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂ ವಿರೋಧ್ ಕ್ರಮ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್, ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿ 2-5 ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ತಸಲಿಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಂ ಬಂದ್ ಕರಿನಾಂವ್. ಪೋಷಕಾಂನಿ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಚೊ ಮೋಗ್ ಸೊಡಿಜಯ್ ಮ್ಹಣುನ್’ಯೀ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.