ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ್, ಕೀರ್ತಿ ಚಕ್ರ್ ಪುರಸ್ಕೃತಾಂಕ್ ರಯ್ಲಾರ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಭಾಗ್

Wednesday 1 Nov 2017 6:52pm
ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ್, ಕೀರ್ತಿ ಚಕ್ರ್ ಪುರಸ್ಕೃತಾಂಕ್ ರಯ್ಲಾರ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಭಾಗ್
 

ನವಿ ದೆಲ್ಲಿ: ರಯ್ಲಾಂನಿ ಪರಮವೀರ ಚಕ್ರ್ ಆನಿಂ ಮಹಾವೀರ ಚಕ್ರ್ ಪುರಸ್ಕೃತಾಂಕ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಆಜೀವ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ದರ್ಜ್ಯಾಂತ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ಚಿ ಸವ್ಲತಾಯ್ ಆತಾಂ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ್ ಆನಿಂ ಕೀರ್ತಿ ಚಕ್ರ್ ಪುರಸ್ಕೃತಾಂಕ್’ಯೀ ವಿಸ್ತಾರಾಯ್ಲ್ಯಾ. 

2014 ಇಸ್ವೆಂತ್ ರುಪಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಯ್ದ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ರಯ್ಲಾ ಸಚಿವಾಲಯಾನ್ ಪರಮವೀರ ಚಕ್ರ್ ಆನಿಂ ಮಹಾವೀರ ಚಕ್ರ್ ಪುರಸ್ಕೃತಾಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ.ಸಿ./ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ದರ್ಜ್ಯಾಂತ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾಸ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ. ಪೂಣ್ ವೀರ ಚಕ್ರ್, ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ್, ಕೀರ್ತಿ ಚಕ್ರ್ ಆನಿಂ ಶೌರ್ಯ ಚಕ್ರ್ ಪುರಸ್ಕೃತಾಂಕ್ ಆನಿಂ ಮರ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಸಲೆ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಭ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಯೋಧಾಂಚ್ಯಾ ವಿದ್ವಿಂಕ್ ಕೊಲ್ಕತ್ತಾಚ್ಯಾ ಮೆಟ್ರೊ ರಯ್ಲಾ ಶಿವಾಯ್ ದೆಶಾಚ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾಯಿ ರಯ್ಲಾರ್ ಎಕಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಸವೆಂ ಜಿಣಿಭರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ.ಸಿ./ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ.ಸಿ. ದರ್ಜ್ಯಾಂನಿ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ.

ಆತಾಂ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ್ ಆನಿಂ ಕೀರ್ತಿ ಚಕ್ರ್ ಪುರಸ್ಕೃತಾಂಕ್ ರಾಜಧಾನಿ, ಶತಾಬ್ದಿ ಆನಿಂ ಡುರಾಂಟೊ ಸೆರ್ವುನ್ ಸರ್ವ್ ರಯ್ಲಾಂಚ್ಯಾ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ದರ್ಜ್ಯಾಂತ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲಾ. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.