ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೆಶಾಂತ್ ಉಷ್ಣ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಾಚೆಂ ಬೊಯ್ಲರ್ ಸ್ಪೋಟ್: 15 ಮರಣ್, 100 ವಯ್ರ್ ಘಾಯೆಲ್ಯಾಂತ್

Wednesday 1 Nov 2017 6:46pm
ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೆಶಾಂತ್ ಉಷ್ಣ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಾಚೆಂ ಬೊಯ್ಲರ್ ಸ್ಪೋಟ್: 15 ಮರಣ್, 100 ವಯ್ರ್ ಘಾಯೆಲ್ಯಾಂತ್
 

ರಾಯ್ ಬರೇಲಿ: ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೆಶಾಚ್ಯಾ ರಾಯ್ ಬರೇಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಉಷ್ಣ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಾಚ್ಯಾ ಎನ್.ಟಿ.ಪಿ.ಸಿ. ಉಂಚಾಹರ್ ಘಟಕಾಂತ್ ಬೊಯ್ಲರ್ ಸ್ಪೋಟ್ ಜಾವ್ನ್, ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ 15 ಕಾಮೆಲಿ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. 

500 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಉಷ್ಣ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ್ ಹೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ. 100 ವಯ್ರ್ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾ ವರ್ವಿಂ ಘಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಆಸುನ್, ತಾಂಕಾಂ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂನಿ ದಾಖಲ್ ಕೆಲಾ. 

ಮೊರಿಶಿಯಸ್ ಪ್ರವಾಸಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್’ಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಹಾಕಾ ದುರಂತಾ ವಿಶಿಂ ಫೊನಾರ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲ್ಲಿ ಆಸುನ್, ಸೂಕ್ತ್ ಕ್ರಮ್ ಹಾತಿಂ ಘೇಂವ್ಕ್ ತಾಣೆಂ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಡಳ್ತ್ಯಾಕ್ ಸುಚನ್ ದಿಲ್ಯಾ. ದುರಂತಾಂತ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ 2 ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ಆನಿಂ ಗಂಭೀರ್ ರಿತಿನ್ ಘಾಯೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ 50 ಹಜಾರ್ ಆನಿಂ ಲ್ಹಾನ್ ಘಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ 25 ಹಜಾರ್ ಪರಿಹಾರ್ ಯೋಗಿ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಘೋಷಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾ. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.