ಹರ್ ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ. ಸಿಲಿಂಡ್ರಾಚೆರ್ 4.50 ರುಪ್ಯಾಂಚೆ ಚಡಾವ್!?

Wednesday 1 Nov 2017 6:40pm
ಹರ್ ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ. ಸಿಲಿಂಡ್ರಾಚೆರ್ 4.50 ರುಪ್ಯಾಂಚೆ ಚಡಾವ್!?
 

ನವಿ ದೆಲ್ಲಿ: ಸಬ್ಸಿಡಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ. ಸಿಲಿಂಡ್ರಾಚೆಂ ಮೊಲ್ ಹರ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಾರ್ 4.50 ರುಪ್ಯಾ ಲೆಕಾರ್ ಚಡ್ಲಾ. ಅಶೆಂ ತಾಚೆಂ ಮೊಲ್ 495.69 ರುಪಯ್ ಜಾಲಾ.

ತೆಂಚ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ'ಚೆಂ ಮೊಲ್ ಹರ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಾರ್ 93 ರುಪಯ್  ಚಡುನ್ 742 ರುಪಯ್ ಜಾಲಾ. 

ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಬಜಾರಾಚ್ಯಾ ಆಧಾರಾರ್ ಇಂಧನಾಚೆಂ ಮೊಲ್ 2 ಠಕ್ಕೆ ಚಡಯ್ಲಾ. ಅಗೋಸ್ತ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಇಂಧನಾಚೆಂ ಮೊಲ್ ಚಡ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಚವ್ತೆಂ ಪಾವ್ಟಿಂ ತರ್, 2016 ಜುಲಾಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ 19 ಪಾವ್ಟಿಂ ಮೊಲ್ ಚಡ್ಲಾ. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.