ಲೈನ್’ಮ್ಯಾನ್ ನ್ಹಯ್, ಪವರ್’ಮ್ಯಾನ್!

Wednesday 25 Oct 2017 6:01pm
ಲೈನ್’ಮ್ಯಾನ್ ನ್ಹಯ್, ಪವರ್’ಮ್ಯಾನ್!
 

ಬೆಂಗ್ಳುರ್: ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲಾಖೊ ಅಸ್ಥಿತ್ವಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಲೈನ್’ಮ್ಯಾನಾಂಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆನಿಂ ಮುಕಾರ್ ’ಪವರ್ ಮ್ಯಾನ್’ ಜಾತಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೈನ್’ಮ್ಯಾನಾಂನಿ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮನವಿ ಕೆಲ್ಯಾರೀ, ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಿ ಮಂಜೂರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಆನಿಂ ಹೇರ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಲಹಾಂಚೆರ್ ಆನಿಂ ಮುಕಾರ್ ಲೈನ್’ಮ್ಯಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಲ್ಯಾಂಚೆಂ ನಾಂವ್ ಪವರ್’ಮ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಣ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಇಂಧನ್ ಸಚಿವ್ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಾಣೆಂ ಕಳಯ್ಲೆಂ. ಬ್ರಿಟಿಷಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೈನ್’ಮ್ಯಾನಾಂಚಿ ಸೆವಾ ವಳ್ಕುನ್, ತಾಂಚೆಂ ಸ್ಥಾನ್’ಮಾನ್ ಚಡೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೆಶಾನ್ 45,000 ಲೈನ್’ಮ್ಯಾನಾಂಕ್ ’ಪವರ್ ಮ್ಯಾನ್’ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ತಲೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಪವರ್ ಅವಾರ್ಡ್: ಎಂಜಿನಿಯರ್, ಲೈನ್’ಮ್ಯಾನ್ ಸೆರ್ವುನ್ ಇಲಾಖ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಸಾತ್ ಹುದ್ದ್ಯಾಂನಿ ವಾವುರ್ಚ್ಯಾ 174 ಜಣಾಂಕ್ 2017ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆಂ 'ಪವರ್ ಅವಾರ್ಡ್', ಅಕ್ತೋಬ್ರ್ 28ವೆರ್, ಬೆಂಗ್ಳುರ್'ಚ್ಯಾ ರಾವ್ಳೆರಾಚ್ಯಾ ಮಯ್ದಾನಾರ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ಪ್ರದಾನ್ ಕರ್ತಲೆ ಮ್ಹಣುನ್’ಯೀ ತಾಣೆಂ ಕಳಯ್ಲೆಂ. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.