ವಿಮಾನಾಂನಿ ಲ್ಯಾಪ್’ಟೊಪ್ ನಿಷೇಧ್!?

Wednesday 25 Oct 2017 5:43pm
ವಿಮಾನಾಂನಿ ಲ್ಯಾಪ್’ಟೊಪ್ ನಿಷೇಧ್!?
 

ನವಿ ದೆಲ್ಲಿ: ವಿಮಾನ್ ಪಯ್ಣಾರ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಚೆಕ್-ಇನ್ ಬ್ಯಾಗಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಲ್ಯಾಪ್’ಟೊಪ್ ತಸಲ್ಯಾ ವಯಕ್ತಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೊನಿಕ್ ಸಾಧನಾಂ ನಿಷೇಧ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ವಾರ್ಯ್ಯಾಯಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಂಭೀರ್ ಚಿಂತಪ್ ಆಟೊವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಲ್ಯಾಪ್’ಟೊಪ್ ಆನಿಂ ಹೇರ್ ಸಾಧನಾಂಚ್ಯಾ ಬ್ಯಾಟರಿಂನಿ ಉಜೊ ಉಬ್ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಕಳುನ್ ಯೇನಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಅವ್ಘಡಾಂ ಘಡ್ಚಿಂ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆಕಾಂತಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ವಿಮಾನಾರ್ ತಿಂ ವರುಂಕ್ ನಿರಾಕರ್ಸುಂಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಪರಿಶೀಲನ್ ಚಲುನ್ ಆಸಾ. 

ಆದ್ಲ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್’ಚ್ ದೆಲ್ಲಿ-ಇಂದೋರ್ ವಿಮಾನಾಂತ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಫೊನಾಕ್ ಉಜೊ ಪೆಟ್’ಲ್ಲೊ. ತಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಂನಿ ಉಜೊ ಪಾಲ್ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಅವ್ಘಡ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಚುಕ್ಲೆಂ. ಪಯ್ಣಾರ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾಂಡ್’ಬ್ಯಾಗಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಾಧನಾಂಕ್ ಉಜೊ ಪೆಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಸಲೆಂ ಕ್ರಮ್ ಘೆಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾವಿಶಿಂ ವಿಮಾನಾಚ್ಯಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಂಕ್ ತರ್ಬೆತಿ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾತ್. 

ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ವಿಮಾನ್’ಯಾನ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಚೆಕ್-ಇನ್ ಬ್ಯಾಗಾಂನಿ ವರ್ಚಿಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೊನಿಕ್ ಸಾಧನಾಂ ನಿಷೇಧ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಭಾರತಾಂತ್’ಯೀ ಹೊ ನಿಷೇಧ್ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾತಲೊ. ಎದೊಳ್’ಚ್ ಚೆಕ್-ಇನ್ ಬ್ಯಾಗೇಜಾಂನಿ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಪೋರ್ಟೆಬಲ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಚಾರ್ಜರ್, ಇ-ಸಿಗ್ರೇಟ್ ಆನಿಂ ಹೇರ್ ಸಾಧನಾಂ ನಿಷೇಧ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.