ನೋಟ್ ರದ್ದ್: ನವೆಂಬ್ರ್ 8ವೆರ್‍ ವಿರೋಧ್ ಪಾಡ್ತಿಂ ಥಾವ್ನ್ ’ಕಾಳೊ ದೀಸ್’ ಆಚರಣ್

Tuesday 24 Oct 2017 7:11pm
ನೋಟ್ ರದ್ದ್: ನವೆಂಬ್ರ್ 8ವೆರ್‍ ವಿರೋಧ್ ಪಾಡ್ತಿಂ ಥಾವ್ನ್ ’ಕಾಳೊ ದೀಸ್’ ಆಚರಣ್
 

ನವಿ ದೆಲ್ಲಿ: ವ್ಹಡ್ ಮೊಲಾಚೆ ನೋಟ್ ರದ್ದ್ ಕರ್ನ್ ನವೆಂಬ್ರ್ 8ವೆರ್ ಏಕ್ ವರಸ್ ಸಂಪ್ಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್, ತೊ ದೀಸ್ ’ಕಾಳೊ ದೀಸ್’ ಜಾವ್ನ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿರೋಧ್ ಪಾಡ್ತಿನ್ ಕಳಯ್ಲಾ. 

ಸಾಂಗಾತಾಚ್, ನೋಟ್ ರದ್ದ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಚೆರ್ ಪಡ್’ಲ್ಲೊ ವಾಯ್ಟ್ ಪರಿಣಾಮ್ ದಾಕೊವ್ನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ದೇಶ್’ಭರ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಚಲಯ್ತಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣುನ್’ಯೀ ಕಳಯ್ಲಾ. 

ವಿರೋಧ್ ಪಾಡ್ತಿಂಚ್ಯಾ ಸಮನ್ವಯ್ ಸಮಿತಿಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಟಿಂತ್ ಹೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ರಾಜ್ಯಸಭೆಚ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲಿ, ಗುಲಾಮ್ ನಬಿ ಆಜಾದ್, ಹಾಣೆಂ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲೊ. “ನೋಟ್ ರದ್ದ್ ಎನ್.ಡಿ.ಎ. ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಆಮ್ಸೊರಾನ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೊ ನಿರ್ಧಾರ್” ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಟೀಕಾ ಕೆಲಿ. “ಹೆಂ ಎಕಾ ರಿತಿಚೆಂ ಹಗರಣ್’ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್. ಅಟ್ರಾ ವಿರೋಧ್ ಪಾಡ್ತಿಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಕ್ತೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಚಲೊಂವ್ಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್ಲಾ” ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. 

 

Copyrights © 2017 Konkani News All rights reserved.