ಸಪ್ತಂಬ್ರಾಂತ್ 92,150 ಕರೋಡ್ ರುಪಯ್ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಜಮೊ

Tuesday 24 Oct 2017 6:52pm
ಸಪ್ತಂಬ್ರಾಂತ್ 92,150 ಕರೋಡ್ ರುಪಯ್ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಜಮೊ
 

ನವಿ ದೆಲ್ಲಿ: ಸಪ್ತಂಬರ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ 42.91 ಲಾಖ್ ಉದ್ಯಮ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ 92,150 ಕರೋಡ್ ರುಪಯ್ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಂಗ್ರಹ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ದುಡ್ವಾ ಸಚಿವಾಲಯಾನ್ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಕಳಯ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಅಕ್ತೋಬ್ರ್ 23 ಪರ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಲೇಖ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. 

ಹ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿಂ 14,042 ಕರೋಡ್ ರುಪಯ್ ಕೇಂದ್ರ್, ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಥಾವ್ನ್ ಆನಿಂ 21,172 ಕರೋಡ್ ರುಪಯ್ ರಾಜ್ಯ್ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಎಕೀಕೃತ್ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಂಗ್ರಹ್ 48,948 ಕರೋಡ್ ರುಪಯ್ ಜಾವ್ನಾಸುನ್, ಹಾಂತುಂ 23,951 ಕರೋಡ್ ರುಪಯ್ ಭಾಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತುಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ. 

ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಜ್ಯಾರಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, 2017 ಜುಲಾಯ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ 95,000 ಕರೋಡ್ ರುಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ತಿರ್ವೊ ಜಮೊ ಜಾಲಾ ಆನಿಂ ಆಗೋಸ್ತ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ 91,000 ಕರೋಡ್ ರುಪಯ್ ಜಮೊ ಜಾಲಾ. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.